Кодекс газорозподільних систем (Частина 3)

Х. Особливості приладового обліку природного газу

1. Загальні умови приладового обліку

1. Приладовий облік природного газу в ГРМ організовується та здійснюється з метою отримання та реєстрації за допомогою комерційного ВОГ інформації про об’єми передачі (розподілу, споживання) природного газу в точках вимірювання та подальшого її використання при забезпеченні комерційного обліку природного газу між суб’єктами ринку природного газу.

2. Комерційні вузли обліку природного газу розподіляються на п’ять категорій залежно від річного об’єму передачі (розподілу, споживання) через них природного газу в точках вимірювання, а саме:

I категорія - більше 3 млн м куб.;

II категорія - від 1 до 3 млн м куб. (включно);

III категорія - від 0,1 до 1 млн м куб. (включно);

IV категорія - від 0,01 до 0,1 млн м куб. (включно);

V категорія - менше 0,01 млн м куб.

3. На об’єкті споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) в точці вимірювання організовується єдиний комерційний вузол обліку за виключенням випадку, коли через метрологічні характеристики, сезонну роботу відповідного обладнання, необхідність відокремлення обліку газу за окремою тарифною групою чи інші об’єктивні (обґрунтовані) причини можуть встановлюватися два та більше вузлів обліку.

4. Передача (розподіл, споживання) природного газу до/з газорозподільної системи здійснюється за умови наявності комерційного вузла обліку природного газу. Побутові споживачі у разі відсутності лічильника газу споживають природний газ за нормами, встановленими законодавством, до термінів, передбачених Законом України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", та з урахуванням вимог цього Кодексу.

5. Для визначення об’єму спожитого (розподіленого) природного газу по об’єкту споживача використовуються дані комерційного вузла обліку Оператора ГРМ. У разі відсутності комерційного ВОГ у Оператора ГРМ використовуються дані комерційного ВОГ споживача. Споживач не може відмовитись від встановлення комерційного ВОГ з ініціативи та за кошти Оператора ГРМ. В іншому випадку розподіл природного газу такому споживачу припиняється в порядку, визначеному розділом VІ цього Кодексу.

6. Вимоги до складових частин вузлів обліку природного газу, їх правил експлуатації та порядку вимірювання ними обсягів (об’ємів) природного газу визначаються нормативними документами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.

7. Будь-які роботи, пов’язані з порушенням роботи чи схеми комерційного вузла обліку, або зміни типу ЗВТ проводяться за погодженням з Оператором ГРМ у присутності представників споживача і Оператора ГРМ та оформляються відповідним актом.

Роботи з розпломбування, випробування, вимірювання, зміни схеми комерційного вузла обліку, заміни типів ЗВТ без оформлення акта в присутності уповноважених осіб споживача та Оператора ГРМ не допускаються.

Після закінчення робіт комерційний ВОГ та/або його складові опломбовуються та передаються на збереження відповідно до вимог цього розділу.

2. Порядок організації приладового обліку в точці вимірювання

1. Приладовий облік природного газу в точці вимірювання може складатися з:

комерційного ВОГ з використанням звужуючого пристрою з обчислювачем об’єму газу;

комерційного ВОГ з використанням лічильника газу в комплекті з вбудованим чи окремим коректором або обчислювачем об’єму газу;

комерційного ВОГ з використанням побутового лічильника газу.

2. Вимоги до організації приладового обліку в точці вимірювання, зокрема вихідні параметри ЗВТ, вимоги щодо їх розміщення та експлуатаційні умови визначаються Оператором ГРМ в технічних умовах приєднання чи на реконструкцію вузла обліку (об’єкта споживача).

У технічних умовах Оператор ГРМ також визначає параметри природного газу (тиск, температуру, максимальну годинну витрату газу) з урахуванням його фактичних сезонних коливань та категорійності газопроводу.

Точки вимірювання в місцях передачі природного газу в газорозподільну мережу від об’єктів (установок) газодобувних підприємств та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які приєднуються до ГРМ, повинні передбачати встановлення приладів, які на безперервній основі будуть забезпечувати контроль фізико-хімічних показників газу (зокрема хроматограф, потоковий густиномір, вимірювач точки роси), з можливістю дистанційного їх контролю і передачі даних та оперативного відключення подачі неякісного газу до газорозподільної системи.

Точки вимірювання, які відповідно до вимог цього розділу мають бути забезпечені засобами дистанційної передачі даних, повинні передбачати відповідні заходи та обладнання. За необхідності Оператор ГРМ може передбачати в технічних умовах відповідні заходи і для точок вимірювання, які не є обов’язковими для облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних згідно з вимогами цього Кодексу, але такі заходи та обладнання будуть забезпечені за рахунок Оператора ГРМ.

Оператор ГРМ може в технічних умовах визначати вимоги щодо передбачення в конструкції комерційного ВОГ окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих (контрольних) ЗВТ та/або перевірки працездатності та метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою підключення еталонних пересувних вимірювальних комплексів.

До складу комерційного ВОГ з використанням побутового лічильника газу входять:

лічильник газу;

фільтр газу, якщо це передбачено технічними умовами та проектом;

автоматизовані пристрої передачі результатів вимірювання вузла обліку, якщо це передбачено технічними умовами.

вимикаючі засувки на вході до комерційного ВОГ;

автоматизовані пристрої приведення об’ємів природного газу до стандартних умов (коректор об’єму газу, що складається з обчислювача, коректора, вимірювального перетворювача температури газу, вбудованої механічної системи приведення до стандартних умов, інші пристрої та засоби, передбачені діючими стандартами. Такі пристрої можуть не застосовуватися в разі встановлення побутового лічильника в опалювальному приміщенні та розміщення вхідного штуцера лічильника на відстані 1,5 м від входу до опалювального приміщення);

захисні шафи комерційного ВОГ та/або його елементів.

До складу комерційного ВОГ на базі звужуючого пристрою з обчислювачем об’єму газу входять:

стандартний звужуючий пристрій;

потоковипрямляч (за необхідності);

фільтр газу;

вимірювальний трубопровід з прямими ділянками та місцевими опорами;

засоби вимірювальної техніки та/або вимірювальні перетворювачі тиску, перепаду тиску та температури і параметрів газу;

обчислювач об’єму газу;

автоматизовані пристрої передачі результатів вимірювання вузла обліку, лінії зв’язку і допоміжні засоби;

обвідний газопровід (за необхідності);

вимикаючі засувки на вході та на виході з комерційного ВОГ;

захисні шафи комерційного ВОГ та/або його складових.

До складу комерційного ВОГ на базі лічильника газу в комплекті з вбудованим чи окремим коректором або обчислювачем об’єму газу входять:

лічильник газу;

коректор або обчислювач об’єму газу;

датчик тиску та/або температури газу;

фільтр газу;

потоковипрямляч (за необхідності);

вимірювальний трубопровід з прямими ділянками та місцевими опорами, розташованими безпосередньо до і після лічильника газу;

обвідний газопровід (за необхідності);

вимикаючі засувки на вході та на виході з комерційного ВОГ;

автоматизовані пристрої передачі результатів вимірювання вузла обліку, лінії зв’язку між складовими комплексу та допоміжні пристрої до ліній зв’язку;

захисні шафи комерційного ВОГ та/або його елементів.

3. На підставі технічних умов приєднання чи на реконструкцію вузла обліку (об’єкта споживача) розробляється проектна документація в частині організації комерційного вузла обліку (комерційного ВОГ) в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та з урахуванням вимог цієї глави.

4. Проектна документація має містити розділ щодо розрахунку комерційного вузла обліку, в якому необхідно:

1) вказати перелік газового обладнання із зазначенням його паспортних технічних характеристик та позначити, яке обладнання існує, проектується, відводиться в резерв та/або демонтується;

2) провести розрахунок комерційного ВОГ з урахуванням максимальної і мінімальної витрати газового обладнання, яке планується підключити до газових мереж після комерційного ВОГ, та параметрів газу, наданих Оператором ГРМ в завданні на проектування чи технічних умовах приєднання.

У разі застосування комерційного ВОГ на базі лічильника газу розрахунок проводиться за формулою:

 

де max г.о максимальна можлива витрата всього газоспоживаючого обладнання, м-3/год;
  min г.о мінімальна можлива витрата газоспоживаючого обладнання, м-3/год;
  max г.о.с максимальна можлива витрата всього газоспоживаючого обладнання за стандартних умов, що визначається згідно з технічною документацією на газоспоживаюче обладнання, м-3/год;
  min г.о.с мінімальна можлива витрата газоспоживаючого обладнання за стандартних умов визначається згідно з технічною документацією на газоспоживаюче обладнання, м-3/год;
  Pmin(max) мінімальний (максимальний) абсолютний тиск газу, МПа;
  max(min) = 273,15 + t абсолютна максимальна (мінімальна) температура газу, К;
  Z коефіцієнт стислості газу при відповідних Р та t.

За отриманими значеннями витрат підбирається найближчий типорозмір лічильника, при цьому повинні виконуватися такі умови:

max г.л q max г.о;

min г.л q min г.о,

де max г.л максимальна пропускна спроможність лічильника згідно з паспортом заводу-виробника, м-3/год;
  min г.л мінімальна пропускна спроможність лічильника згідно з паспортом заводу-виробника, м-3/год.

Якщо фактична максимальна витрата лічильника газу більша/менша в 1,6 раз ніж максимальна витрата газоспоживаючого обладнання, вважається, що лічильник газу підібрано неправильно, тому необхідно переглянути та передбачити інший лічильник газу відповідного типорозміру.

У разі застосування комерційного ВОГ на базі звужуючого пристрою за допомогою програмного комплексу, атестованого у встановленому законодавством порядку, складові та параметри комерційного ВОГ вибираються з урахуванням забезпечення мінімально можливої похибки виміру витрат газу.

5. Схему комерційного ВОГ необхідно відображати з прив’язкою до місця встановлення із зазначеними габаритами, розмірами шафи та умовами монтажу комерційного ВОГ з розрахунку забезпечення зручності обслуговування та експлуатації. Усі елементи, які входять до складу комерційного ВОГ, повинні бути винесені в окрему специфікацію з позначенням виробників, маркування, технічних та метрологічних характеристик згідно з технічними умовами, за якими виготовляються ці складові.

Прокладання газопроводів після комерційного ВОГ як правило передбачається над землею.

На кожен об’єкт газоспоживання необхідно передбачати вимикаючий пристрій з урахуванням забезпечення вільного доступу до нього (за межами об’єкта газоспоживання та інших зон з обмеженим доступом).

У разі якщо є технологічна необхідність та проектом передбачена обвідна лінія поза комерційним ВОГ, вона має бути прокладена над землею та оснащена двома засувками, манометром між ними та інвентарною заглушкою після першої по ходу засувки.

Необхідність встановлення фільтра та ступінь його фільтрації перед комерційним ВОГ визначаються згідно з вимогами експлуатаційних документів на ЗВТ та/або вимогами Оператора ГРМ.

6. Усі ЗВТ, які входитимуть до складу комерційного ВОГ, повинні бути занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, та відповідати вимогам цього Кодексу.

Усі складові (ЗВТ) комерційного ВОГ повинні встановлюватися в шафах або інших конструкціях, що забезпечують їх захист від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу. Конструкція шаф для розміщення лічильника газу (ЗВТ) повинна забезпечувати природну вентиляцію. Установку лічильника газу (ЗВТ) всередині приміщень передбачають поза зоною тепло- та вологовиділення в місцях з природною вентиляцією.

Для вільного доступу до комерційного ВОГ необхідно передбачити розміщення вузла обліку та його складових поза санітарними, режимними та іншими особливими зонами.

7. Конструкція та програмне забезпечення ЗВТ, які входять до складу комерційного ВОГ, повинні бути захищені від несанкціонованого втручання.

Обчислювачі та коректори об’єму газу повинні забезпечувати можливість введення та реєстрації значень параметрів та ФХП газу як безпосередньо на місці експлуатації, так і дистанційно (за каналами зв’язку).

Індикатори обчислювачів та коректорів об’єму газу повинні відображати поточні значення температури та тиску газу, коефіцієнта стисливості газу, об’ємну витрату газу за робочих умов (для обчислювача коректора), об’єм та об’ємну витрату газу.

Конструкція обчислювача та коректора об’єму газу повинна забезпечувати можливість передачі інформації про параметри газу та результати вимірювань його об’єму на реєструвальні пристрої та/або на комп’ютер.

Програмне забезпечення обчислювача та коректора об’єму газу і накопичені в його пам’яті результати вимірювання об’єму газу повинні бути захищені від несанкціонованого втручання.

Обчислювачі та коректори об’єму газу повинні бути обладнані електронним пристроєм індикації результатів вимірювань. Обчислювач та коректор об’єму газу повинні розрізняти аварійні ситуації та зберігати інформацію про такі аварійні ситуації і їх тривалість.

8. Проектна документація на комерційний ВОГ має бути погоджена Оператором ГРМ; один її екземпляр залишається у Оператора ГРМ.

Якщо протягом року після погодження Оператором ГРМ проекту комерційний ВОГ не було введено в експлуатацію, проект на комерційний ВОГ підлягає перепогодженню з урахуванням діючих на дату перепогодження вимог нормативних документів.

Внесення змін до проектної документації (коригування) за необхідності здійснюється до введення об’єкта будівництва в експлуатацію, коли спорудження об’єкта за цією документацією не завершено. Кожна зміна в проекті повинна бути погоджена з Оператором ГРМ.

9. Будівництво, монтаж та налагодження комерційного ВОГ та його складових здійснюються відповідно до погодженої Оператором ГРМ проектної документації та вимог цього Кодексу. Усі роботи виконуються спеціалізованими монтажними організаціями, які мають на це відповідний дозвіл, з дотриманням діючих норм та інструкцій та відповідно до вимог, зазначених у настановах з експлуатації заводів-виробників елементів, які входять до складу комерційного ВОГ.

При виконанні монтажу комерційного ВОГ та його складових необхідно передбачити можливість пломбування місць, через які можливе несанкціоноване втручання чи поза обліковий відбір природного газу, зокрема місць з’єднання газопроводів, вимикаючі пристрої, лічильник, коректор чи обчислювач об’єму газу, термоперетворювач.

10. Установлення лічильників газу побутовим споживачам здійснюється відповідно доЗакону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

11. Для підвищення надійності та достовірності вимірювань об’єму природного газу в точці вимірювання суміжні суб’єкти ринку газу можуть встановлювати дублюючі вузли обліку або дублюючі ЗВТ.

Якщо в передбачених цим Кодексом випадках дублюючий ВОГ чи дублюючий ЗВТ застосовується (буде застосований) сторонами як комерційний, на дублюючий ВОГ (ЗВТ) поширюються вимоги, передбачені цим Кодексом, як для комерційного ВОГ (ЗВТ).

Проектування, монтаж та налагодження дублюючого ВОГ (ЗВТ), що застосовується як комерційний, здійснюються відповідно до технічних вимог Оператора ГРМ.

Використання даних дублюючого ВОГ (ЗВТ) під час складання акта приймання-передачі природного газу регламентується договором, укладеним з Оператором ГРМ.

Дублюючий ВОГ (ЗВТ) не повинен впливати на роботу комерційного ВОГ.

3. Порядок облаштування точок вимірювання засобами дистанційної передачі даних

1. З метою удосконалення системи комерційного обліку природного газу, підвищення рівня достовірності вимірювання об’єму природного газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних системах та для забезпечення належної організації добового балансування на ринку природного газу України Оператори ГРМ та їх суміжні суб’єкти ринку природного газу, зокрема споживачі, повинні здійснювати відповідні заходи з організації та облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.

2. Власники комерційних вузлів обліку (крім побутових споживачів зі споживанням до 0,01 млн м куб.) зобов’язані в установленому законодавством порядку забезпечити організацію та облаштування на власних комерційних вузлах обліку засобів дистанційної передачі даних.

Споживачі, у тому числі побутові, та суміжні Оператори ГРМ, газодобувні підприємства, виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел не мають права відмовити Оператору ГРМ, до ГРМ якого підключені їх об’єкти, в організації та облаштуванні їх комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних, якщо такі заходи забезпечуються за його рахунок.

При порушенні визначених законодавством строків на облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних або недопуску Оператора ГРМ на облаштування зазначеної системи за його рахунок Оператор ГРМ має право застосувати до власника комерційного обліку заходи з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його об’єкт.

3. Організація та облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних здійснюється у такому порядку:

отримання у Оператора ГРМ технічного завдання на проектування організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку;

розробка на підставі технічного завдання Оператора ГРМ робочого проекту з організації та облаштування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку та його погодження Оператором ГРМ;

закупівля необхідного обладнання, монтаж засобів дистанційної передачі даних, налагодження каналів зв’язку і передачі даних та перевірка достовірності переданих (зчитаних) даних до Оператора ГРМ;

прийняття в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку за участі Оператора ГРМ, що має підтверджуватися відповідним актом введення в експлуатацію.

4. Технічне завдання Оператора ГРМ на проектування організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку має включати:

1) перелік даних, що передаються до Оператора ГРМ;

2) протокол передачі даних;

3) перелік місць установлення засобів дистанційної передачі даних;

4) перелік місць установлення комунікаційного обладнання;

5) інформацію про параметри каналів зв’язку, які будуть застосовуватись для зчитування та передачі даних з комерційного вузла обліку;

6) рекомендації щодо апаратного та програмного інтерфейсу лічильників;

7) умови спільного використання введених в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних, встановлених на комерційному вузлі обліку;

8) інші обґрунтовані вимоги щодо облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку.

5. Оператор ГРМ погоджує робочий проект з організації та облаштування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку в обсязі виданого ним технічного завдання впродовж десяти робочих днів з дня його отримання.

6. У разі незгоди з даними технічного завдання або робочого проекту з організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку сторони (Оператор ГРМ або суміжний суб’єкт ринку газу) можуть ініціювати їх експертизу, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок її ініціатора.

7. Прийняті в експлуатацію засоби дистанційної передачі даних на комерційному ВОГ повинні використовуватись суміжними суб’єктами ринку природного газу при визначенні об’ємів передачі або розподілу (споживання) природного газу на межі балансової належності між цими суб’єктами та у взаємовідносинах між суб’єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків.

8. Зчитування інформації з комерційного ВОГ через засоби дистанційної передачі даних проводиться за рахунок сторони (Оператора ГРМ або суміжного суб’єкта ринку газу), яка зчитує дані.

9. Власники комерційних вузлів обліку, на яких встановлено засоби дистанційної передачі даних, що введені в експлуатацію, не мають права обмежувати доступ до цих засобів та інформації, що зберігається в первинній базі даних засобів комерційного вузла обліку.

4. Порядок введення в експлуатацію комерційного вузла обліку

1. Первинне обстеження вузла обліку на можливість його використання як комерційного здійснюється представниками Оператора ГРМ перед пуском природного газу (що здійснюється в рамках заходів з приєднання до ГРМ, або реконструкції комерційного вузла обліку, або переукладання договору) у точці вимірювання з новим споживачем в присутності безпосереднього споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу).

2. Первинне обстеження на можливість використання вузла обліку як комерційного включає такі етапи:

перевірку проектної та виконавчої документації на вузол обліку;

перевірку стану вузла обліку перед введенням його в експлуатацію;

пробний пуск газу через комерційний ВОГ;

пломбування складових частин комерційного ВОГ та іншого сукупного обладнання.

3. Для проведення первинного обстеження змонтованого (реконструйованого) вузла обліку, який має бути введений в експлуатацію, його власник за 10 робочих днів до дня проведення обстеження направляє іншій стороні (суміжному суб’єкту ринку газу) відповідне письмове повідомлення про необхідність її присутності при обстеженні. Передумовою направлення повідомлення має бути погоджена Оператором ГРМ проектна документація в частині організації (реконструкції) комерційного ВОГ у відповідній точці вимірювання.

4. На дату первинного обстеження вузла обліку на місці його монтажу власником вузла обліку надається така документація:

1) для комерційного ВОГ на базі побутового лічильника газу:

робочий проект на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;

технічні умови щодо приєднання або реконструкції вузла обліку;

акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

оригінал паспорта на лічильник газу;

оригінал свідоцтва про повірку лічильника газу;

оригінал паспорта на фільтр газу (за його наявності);

паспорт та експлуатаційні документи на газове обладнання;

2) для комерційного ВОГ на базі лічильника газу в комплекті з коректором або обчислювачем об’єму газу:

робочий проект на вузол обліку, погоджений з Оператором ГРМ;

технічні умови щодо приєднання або реконструкції вузла обліку;

акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

оригінали паспортів на ЗВТ, передбачені проектом (лічильник газу, обчислювач або коректор об’єму газу, перетворювач тиску та температури, густиномір, потоковипрямляч тощо);

оригінали свідоцтв про повірку ЗВТ, передбачених проектом (лічильника газу, обчислювача або коректора об’єму газу, перетворювача тиску та температури, густиноміра тощо);

паспорт (етикетки на прямі ділянки для турбінних та ультразвукових лічильників);

оригінал паспорта на фільтр газу (за його наявності);

3) для комерційного ВОГ на базі стандартного звужуючого пристрою:

робочий проект на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;

технічні умови щодо приєднання або реконструкції вузла обліку;

акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

оригінали паспортів на ЗВТ, передбачені проектом (звужуючий пристрій, обчислювач або коректор об’єму газу, перетворювач(і) тиску, різниці тиску та температури, густиномір, потоковипрямляч тощо);

оригінали свідоцтв про повірку ЗВТ, передбачених проектом (звужуючого пристрою, обчислювача або коректора об’єму газу, перетворювача(ів) тиску, різниці тиску та температури, густиноміра тощо);

акти виміру геометричних розмірів камер усереднення та вимірювальних трубопроводів, затверджені і підписані представниками органу, уповноваженого на проведення метрологічних робіт;

оригінал паспорта витратомірної ділянки;

протокол розрахунку витратоміра змінного перепаду тиску зі стандартним звужуючим пристроєм;

оригінал паспорта на фільтр газу (за його наявності).

За вимогою представника Оператора ГРМ споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) має надати йому оригінал проектної документації на внутрішнє газопостачання та/або паспорта і експлуатаційну документацію на газове обладнання внутрішнього газопостачання.

Якщо точка вимірювання, в якій встановлено вузол обліку обладнана приладами (зокрема хроматографом, потоковим густиноміром, вимірювачем точки роси), які на безперервній основі забезпечують контроль ФХП газу, при обстеженні має бути подана технічна та метрологічна документація на зазначені прилади.

Якщо вузол обліку та/або пристрій, який на безперервній основі забезпечує контроль ФХП газу, обладнаний засобами дистанційної передачі даних, при обстеженні має бути подана відповідна технічна документація та здійснені заходи з перевірки каналів зв’язку та передачі даних.

Якщо вузол обліку не належить Оператору ГРМ, під час обстеження має бути наданий договір на обслуговування вузла обліку з відповідною спеціалізованою організацією або підтвердні документи про власну службу та/або підлеглий персонал, уповноважений обслуговувати вузол обліку.

5. Перевірка стану вузла обліку перед введенням його в експлуатацію включає такі операції:

1) перевірку відповідності вузла обліку проектній документації;

2) перевірку стану підвідного газопроводу (зокрема спосіб прокладання та відсутність можливості відбору газу поза вузлом обліку, в тому числі обстеження газопроводів приладовим методом на предмет відсутності підключень до підземних та надземних підвідних, розподільчих та транзитних газових мереж поза комерційним ВОГ, візуальне обстеження способів монтажу і обв’язки газового та газорегулюючого обладнання);

3) перевірку відповідності ЗВТ та елементів конструкції вузла обліку паспортним даним і специфікації в погодженому проекті;

4) ознайомлення з аксонометричною схемою та перевірку її відповідності проекту;

5) перевірку наявності та цілісності пломб, встановлених відповідними органами, уповноваженими на проведення метрологічних робіт, та заводу-виробника ЗВТ;

6) перевірку відповідності оригіналів паспортів (сертифікатів) заводу-виробника та маркування елементів вузла обліку;

7) перевірку правильності встановлення складових ВОГ (ЗВТ) відповідно до вимог проекту та паспорта заводу-виробника, перевірку співвісності фланців газопроводу, контроль геометричних характеристик вимірювального трубопроводу з прямими ділянками та місцевими опорами;

8) контрольні вимірювання розмірів внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу та звужуючого пристрою (за його наявності), у тому числі перевірку порожнини прямих ділянок на предмет відсутності сторонніх приладів, накипу;

9) контроль параметрів імпульсних ліній та їх складових;

10) перевірку зусиль затягування гвинтів та гайок, глибини занурення перетворювача температури тощо;

11) перевірку герметичності запірної арматури на вузлі обліку та обвідних лініях, наявності та стану заглушок (блінд);

12) перевірку вимірювальних перетворювачів за допомогою контрольних та/або еталонних ЗВТ;

13) перевірку працездатності автоматизованих пристроїв і допоміжних засобів передачі результатів вимірювання вузла обліку, лінії зв’язку (за їх наявності);

14) перевірку на герметичність вузла обліку, імпульсних ліній тощо;

15) продувку газопроводів, імпульсних ліній тощо;

16) перевірку програмованих параметрів та налаштувань коректора або обчислювача об’єму газу (за їх наявності);

17) перевірку реагування вузла обліку на малі витрати за допомогою компресорів тощо.

Крім того, проводиться ревізія та встановлення заглушок (блінд) обвідної лінії вузла обліку та газоспоживаючого обладнання, яке за умовами проекту повинно бути відведено в резерв, з подальшим їх опломбуванням.

Приймання в експлуатацію ЗВТ у складі комерційного ВОГ з будь-яким механічним пошкодженням ЗВТ та/або пошкодженням пломб органів, уповноважених на проведення метрологічних робіт, та заводу-виробника відповідно до паспорта заводу-виробника чи протоколу повірки забороняється.

Складові вузла обліку (зокрема лічильник газу) мають бути встановлені таким чином, щоб забезпечити технічну можливість безперешкодного до них доступу для контрольного огляду та/або технічної перевірки і контролю за обсягами надходження/розподілу/споживання природного газу.

6. За відсутності зауважень під час перевірки вузла обліку перед введенням його в експлуатацію здійснюється пробний пуск природного газу через вузол обліку для оцінки можливих витоків газу та перевірки коректності роботи ЗВТ та їх показників, зокрема витрати газу через лічильник газу (звужуючий пристрій).

За відсутності зауважень при пробному пуску газу представники Оператора ГРМ здійснюють заходи з опломбування складових частин комерційного ВОГ та іншого сукупного обладнання відповідно до вимог цього Кодексу та складають акт приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію по одному екземпляру для кожної сторони. При цьому за відсутності на дату обстеження укладеного договору розподілу природного газу та підтвердженого обсягу природного газу по об’єкту споживача (суб’єкту ринку природного газу) газопостачання через комерційний ВОГ має бути припинено шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв, зокрема між фланцями вхідної засувки може встановлюватися інвентарна заглушка, яка пломбується в закритому положенні.

Акт приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію (акт про пломбування, якщо він оформлюється окремо) підписується представниками Оператора ГРМ і споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) та їх уповноваженими особами, які також брали участь в обстеженні вузла обліку та його опломбуванні (за їх наявності).

В іншому випадку (за негативних результатів первинного обстеження вузла обліку) представник Оператора ГРМ оформлює акт первинного обстеження вузла обліку, в якому повинен зазначити всі виявлені невідповідності та порушення. Після усунення порушень первинне обстеження вузла обліку проводиться повторно у тому самому порядку, що визначений цією главою.

7. При проведенні перевірки вузла обліку перед введенням його в експлуатацію та пробним пуском газу суміжний суб’єкт ринку природного газу (Оператор ГРМ, споживач) за власний рахунок може проводити перевірку працездатності вузла обліку чи його складових за допомогою контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів та за необхідності ініціювати проведення перевірки справності та/або метрологічних характеристик окремих ЗВТ (у тому числі позачергової або експертної повірки), а також експертизи на предмет пошкодження ЗВТ та/або пошкодження пломб у порядку, визначеному цим Кодексом. Вартість зазначених заходів сплачується в порядку, передбаченому цим Кодексом.

8. При встановленні комерційного ВОГ, який належить Оператору ГРМ, на території чи у приміщенні споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) має бути укладений договір про відповідальне зберігання комерційного вузла обліку та його складових на весь строк їх експлуатації. Факт передавання на відповідальне зберігання комерційного ВОГ та його складових має бути зазначений в акті приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію.

5. Порядок пломбування елементів комерційного вузла обліку

1. Комерційний вузол обліку (комерційний ВОГ) та його складові мають бути опломбовані пломбами з тавром відповідного органу, уповноваженого на проведення метрологічних робіт, та пломбами заводу-виробника.

Місця пломбування та реквізити пломб заводу-виробника, а також місця пломбування пломбами органу, уповноваженого на проведення метрологічних робіт, вказуються в технічній документації (паспорті) на кожний ЗВТ або протоколі повірки, якщо така мала місце перед чи під час експлуатації ЗВТ.

2. Оператор ГРМ під час введення комерційного ВОГ в експлуатацію або під час його експлуатації має право встановлювати власні охоронні пломби на елементах та складових комерційного ВОГ, а також на запірній арматурі обвідних ліній, фланцевих з’єднаннях перед комерційним ВОГ та після нього, а також на інших пристроях і місцях для унеможливлення несанкціонованого втручання в роботу складових комерційного ВОГ або несанкціонованого відбору природного газу.

Пломбування комерційного ВОГ та його складових проводиться пломбами Оператора ГРМ в місцях, передбачених проектом, паспортами заводів-виробників ЗВТ, та в місцях, де можливе несанкціоноване втручання в роботу складових комерційного ВОГ або несанкціонований відбір природного газу.

При пломбуванні комерційного вузла обліку, який водиться в експлуатацію (за відсутності укладеного договору розподілу природного газу та/або підтверджених обсягів природного газу), між фланцями вхідної засувки Оператор ГРМ встановлює інвентарну заглушку та пломбує її в закритому положенні.

Споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) в присутності Оператора ГРМ має право додатково пломбувати власними пломбами будь-які елементи комерційного ВОГ.

Підготовка місць для опломбування здійснюється власником вузла обліку згідно з переліком, наданим іншою стороною. Перелік місць пломбування може бути розширений за обґрунтованою пропозицією однієї зі сторін (Оператор ГРМ або суміжний суб’єкт ринку природного газу).

3. Оператор ГРМ при прийнятті комерційного ВОГ в експлуатацію чи під час його експлуатації з метою запобігання розкраданню природного газу має право за власний рахунок встановити на ЗВТ (зокрема на лічильник газу) індикатор дії впливу постійного магнітного поля (далі – магнітний індикатор).

Магнітні індикатори мають бути сертифіковані (атестовані у разі встановлення лічильників газу з вмонтованим магнітним індикатором) в установленому законодавством порядку та мають фіксувати вплив на лічильник газу постійного магнітного поля.

У разі встановлення представником Оператора ГРМ лічильника газу з вмонтованим магнітним індикатором або встановлення магнітного індикатора на лічильник газу на вимогу споживача мають бути надані копії сертифіката відповідності та/або свідоцтва про атестацію такого типу індикатора або лічильника газу.

Факт установлення магнітного індикатора має бути зафіксований в акті про пломбування, що підтверджує факт установлення індикатора на лічильник газу та передачі лічильника газу, пломб та індикатора на зберігання, який складається у двох примірниках представником Оператора ГРМ в присутності споживача (власника або наймача) або уповноваженої ним особи та підписується ними.

Обов’язковою умовою встановлення магнітного індикатора є надання споживачеві інструкції або проведення інструктажу з експлуатації магнітного індикатора, отримання яких підтверджується особистим підписом споживача (уповноваженою особою) в акті про пломбування.

4. При встановленні власних охоронних пломб, у тому числі магнітних індикаторів, Оператор ГРМ має зазначити в акті про пломбування або в іншому документі, який оформлюється при зазначених заходах, місця встановлення кожної пломби, реквізити кожної пломби, сторону, яка їх встановила, та сторону, відповідальну за їх збереження.

Відповідний акт про пломбування чи інший документ має бути підписаний уповноваженими особами, які брали участь та були присутніми при пломбуванні.

5. Власник комерційного ВОГ або сторона, відповідальна за збереження комерційного ВОГ, згідно з відповідним договором про відповідальне зберігання та/або актом про пломбування чи іншим документом, який був оформлений при встановленні пломб/магнітних індикаторів, відповідає за збереження і цілісність пломб (номерних, з відбитками тавр), пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка тощо), та гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал.

6. Розпломбування та перепломбування елементів та складових комерційного ВОГ чи запірних пристроїв оформлюється відповідним актом, підписаним Оператором ГРМ.

6. Порядок експлуатації комерційного вузла обліку

1. Власник комерційного ВОГ або суб’єкт господарювання, що здійснює його експлуатацію на підставі відповідного договору з власником, забезпечує належний технічний стан комерційного ВОГ та його складових (зокрема ЗВТ), а також проведення періодичної повірки ЗВТ (крім населення) в порядку, визначеному главою 7 цього розділу, та відповідає за дотримання правил експлуатації комерційного вузла обліку та його складових (ЗВТ).

Технічне обслуговування елементів комерційного ВОГ, зокрема здійснення ревізії запірних пристроїв та фільтрів, повірки та ремонту ЗВТ, проводить власник цього комерційного ВОГ або суб’єкти господарювання, що здійснюють його експлуатацію на підставі відповідного договору з власником, згідно з експлуатаційними документами в спеціалізованих сервісних центрах.

2. Протягом експлуатації комерційного ВОГ та його складових Оператор ГРМ та споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) проводять такі спільні дії:

контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу);

перевірку комерційного ВОГ та його складових відповідно до вимог цього Кодексу, зокрема контрольний огляд вузла обліку;

монтаж/демонтаж ЗВТ на повірку (періодичну, позачергову, експертну), експертизу та/або ремонт.

Контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу) здійснюється Оператором ГРМ відповідно до власного графіка обходу споживачів та позапланово (за необхідності).

Контрольний огляд вузла обліку здійснюється Оператором ГРМ за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців.

Споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) зобов’язаний допустити уповноважених представників Оператора ГРМ (разом з їх відповідними засобами) за пред’явленням ними службових посвідчень на власну територію (у приміщення), де встановлений комерційний ВОГ, та забезпечити їм доступ до елементів комерційного ВОГ для виконання зазначених заходів, у тому числі огляду газопроводу перед та після ВОГ. У випадку відмови в доступі чи незабезпечення допуску Оператор ГРМ має право здійснити заходи, передбачені цим Кодексом.

3. Власники комерційних ВОГ протягом всього строку їх експлуатації повинні мати, зберігати та надавати на вимогу представника Оператора ГРМ при проведенні перевірок ВОГ чи передбачених пунктом 2 цієї глави заходів оригінали документів, які пред’являлися при введені комерційного ВОГ в експлуатацію та передбачені главою 4 цього розділу.

Експлуатація комерційного ВОГ та його складових без наявності визначених в главі 4 цього розділу документів не допускається. У разі втрати будь-якого з документів власник комерційного ВОГ зобов’язаний їх відновити.

4. За збереження і цілісність комерційних та дублюючих ВОГ та пломб (відбитків їх тавр) відповідає власник (користувач), на території або у приміщенні якого вони встановлені, що має бути зафіксовано у відповідному акті про пломбування.

5. Засоби вимірювальної техніки, які є складовими комерційного ВОГ, підлягають періодичній повірці відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням вимог глав 7 та 8 цього розділу.

6. У разі виявлення позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових, пошкодження ЗВТ або пошкодження пломб чи захисних елементів власник (користувач), на території або у приміщенні якого встановлений комерційний ВОГ чи його складові, має терміново поінформувати про це Оператора ГРМ та за потреби вжити заходів для недопущення аварійної ситуації з урахуванням техніки безпеки.

Позаштатний режим роботи комерційного ВОГ, зокрема, включає:

1) витоки газу з елементів та конструкції комерційного ВОГ, у тому числі імпульсних ліній манометрів, датчиків тиску і температури тощо;

2) відсутність зміни показань лічильника газу (обчислювача або коректора об’єму газу), загальмованість або рух з ривками зчитувального механізму при фактичній витраті (споживанні) природного газу;

3) наявність сторонніх шумів та нехарактерних звуків при роботі лічильника газу чи іншого ЗВТ;

4) індикація або наявність повідомлень про порушення в роботі ЗВТ, в тому числі про необхідність зміни елементів живлення;

5) забруднення або відкладання осадів, потрапляння сторонніх предметів до внутрішньої порожнини вимірювального трубопроводу або лічильника газу чи на робочі поверхні первинних перетворювачів;

6) інші ознаки порушень вимог щодо експлуатації ЗВТ, які можуть вплинути на результати вимірювання.

Якщо внаслідок позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових буде підтверджено факт необлікованого чи облікованого частково об’єму розподіленого (спожитого, переданого) природного газу, розрахунок необлікованих (облікованих частково) об’ємів природного газу за період несправності комерційного ВОГ чи його складових здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу.

До відновлення роботи комерційного ВОГ або його складових в нормальному режимі за бажанням споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) може бути припинено газопостачання на його об’єкт.

7. Зміна кількості або потужності газоспоживаючого обладнання споживача здійснюється за погодженням з Оператором ГРМ.

Перенесення в інше місце комерційного ВОГ або його складових за бажанням споживача здійснюється за його рахунок в установленому законодавством порядку з урахуванням вимог ПБСГ та після внесення змін до проектної документації, яка погоджується з Оператором ГРМ.

Споживачем забезпечується відповідність встановленого газоспоживаючого обладнання проекту системи газопостачання, погодженому з Оператором ГРМ.

Обладнання або газопроводи, не передбачені проектом та виявлені під час перевірок, мають бути відключені та демонтовані за рахунок споживача.

8. Якщо в разі зміни споживача, форми власності чи власника об’єкта споживача фактичний стан комерційного вузла обліку природного газу не відповідає вимогам нормативних документів, договір розподілу природного газу укладається з новим власником тільки після приведення комерційного вузла обліку природного газу у відповідність до вимог нормативних документів.

7. Порядок періодичної повірки ЗВТ по об’єктах споживачів, що не є побутовими

1. Власники ЗВТ, що є елементами комерційних ВОГ, зобов’язані забезпечити належний контроль за строками спливу міжповірочних інтервалів ЗВТ та організацію проведення їх періодичної повірки.

2. Для належної організації періодичної повірки власних ЗВТ, що входять до складу комерційного ВОГ, споживач повинен:

1) завчасно (до дати прострочення періодичної повірки) направити Оператору ГРМ письмове повідомлення (зразок якого Оператор ГРМ має опублікувати на своєму веб-сайті) про дату та час демонтажу ЗВТ на повірку (або його повірку на місці установки) та необхідність забезпечення представником Оператора ГРМ розпломбування ЗВТ. Звернення має бути направлене не пізніше десяти робочих днів до запланованої дати;

2) забезпечити на дату демонтажу ЗВТ на повірку (або його повірку на місці встановлення) доступ представникам Оператора ГРМ до ЗВТ для його розпломбування та складання відповідного акта розпломбування;

3) у разі якщо повірка ЗВТ буде здійснюватися не на місці його встановлення, забезпечити за власний рахунок демонтаж/монтаж ЗВТ, його транспортування та державну повірку. Про дату і час встановлення повіреного ЗВТ споживач завчасно має письмово повідомити Оператора ГРМ та забезпечити присутність представника Оператора ГРМ під час монтажу повіреного ЗВТ.

Якщо ЗВТ споживача встановлений на території (у приміщенні) Оператора ГРМ, споживач у своєму письмовому повідомленні повинен зазначити про необхідність забезпечення доступу представникам споживача до ЗВТ для проведення відповідних дій (демонтажу, вивезення з території, монтажу тощо). У такому разі Оператор ГРМ зобов’язаний забезпечити представникам споживача (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до ЗВТ.

За відсутності дублюючого ЗВТ та невстановлення споживачем на місце демонтованого ЗВТ аналогічного ЗВТ (погодженого з Оператором ГРМ для комерційних розрахунків) або якщо одразу після знятого на повірку ЗВТ сторонами не здійснені заходи з припинення газопостачання, яке обліковувалося через демонтований ЗВТ (що має підтверджуватися відповідним актом між Оператором ГРМ і споживачем), обсяг спожитого природного газу через комерційний ВОГ, елементом якого є демонтований ЗВТ, розраховується за середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу з урахуванням періоду відсутності ЗВТ.

3. Для належної організації періодичної повірки власного ЗВТ, що входить до складу комерційного ВОГ, Оператор ГРМ повинен:

1) завчасно (до дати прострочення періодичної повірки) направити споживачу письмове повідомлення про дату демонтажу ЗВТ на повірку (або його повірку на місці установки) та необхідність присутності споживача при розпломбуванні ЗВТ. Звернення має бути подане не пізніше десяти робочих днів до запланованої дати;

2) забезпечити на дату демонтажу ЗВТ на повірку (або його повірку на місці встановлення) доступ споживачу до ЗВТ для його розпломбування та складання відповідного акта розпломбування;

3) у разі якщо повірка ЗВТ буде здійснюватися не на місці його встановлення, забезпечити за власний рахунок демонтаж/монтаж ЗВТ, його транспортування та державну повірку. Про дату і час встановлення повіреного ЗВТ Оператор ГРМ завчасно має письмово повідомити споживача та забезпечити присутність представника споживача під час монтажу повіреного ЗВТ.

Якщо ЗВТ Оператора ГРМ встановлений на території (у приміщенні) споживача, Оператор ГРМ у своєму письмовому повідомленні повинен зазначити про необхідність забезпечення доступу представникам Оператора ГРМ до ЗВТ для проведення відповідних дій (демонтажу, вивезення з території, монтажу тощо). У такому разі споживач зобов’язаний забезпечити представникам Оператора ГРМ (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до ЗВТ.

За відсутності дублюючого ЗВТ та невстановлення Оператором ГРМ на місце демонтованого ЗВТ аналогічного ЗВТ (погодженого зі споживачем для комерційних розрахунків) обсяг спожитого природного газу через комерційний ВОГ, елементом якого є демонтований ЗВТ, розраховується за середньодобовим обсягом споживання за попередні дванадцять місяців. При цьому Оператору ГРМ забороняється без погодження споживача здійснювати заходи з припинення газопостачання на комерційний ВОГ, до складу якого входив демонтований ЗВТ.

4. У разі якщо ЗВТ, крім пломб Оператора ГРМ, опломбовані пломбами інших заінтересованих сторін (крім пломб держповірки та заводу-виробника), їх присутність при розпломбуванні ЗВТ є обов’язковою, за виключенням письмової згоди на розпломбування ЗВТ без участі заінтересованої сторони.

5. До демонтажу ЗВТ на повірку або його повірки на місці встановлення Оператор ГРМ має право проводити контрольний огляд вузла обліку та/або його перевірку в порядку, визначеному главою 9 цього розділу, а також ініціювати проведення експертизи або експертної чи позачергової повірки ЗВТ в порядку, визначеному главами 10-11 цього розділу. У такому разі споживач зобов’язаний забезпечити представникам Оператора ГРМ (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до ЗВТ.

6. У разі якщо за результатами повірки ЗВТ останній буде потребувати ремонту або буде визнаний непридатним, власник ЗВТ за власний рахунок повинен забезпечити його ремонт або придбати новий ЗВТ.

7. Одразу після встановлення повіреного ЗВТ (або його повірки на місці встановлення) Оператор ГРМ забезпечує пломбування встановленого (повіреного на місці) ЗВТ та складає акт про пломбування, який має бути підписаний споживачем.

Перед пломбуванням ЗВТ Оператор ГРМ має право за власний рахунок та з використанням еталонних або зразкових (контрольних) ЗВТ перевірити похибку вимірювання встановленого ЗВТ та/або всього комерційного ВОГ.

8. У разі пропущення терміну періодичної повірки ЗВТ з вини споживача (незабезпечення належної організації повірки власних ЗВТ або недопуск до ЗВТ представників Оператора ГРМ) обсяг спожитого природного газу через комерційний ВОГ, елементом якого є ЗВТ з пропущеним терміном повірки, розраховується відповідно до вимогрозділу ХІ цього Кодексу.

У разі пропущення терміну періодичної повірки ЗВТ з вини Оператора ГРМ (незабезпечення належної організації повірки власних ЗВТ або недопуск до ЗВТ представників споживача) обсяг спожитого природного газу через комерційний ВОГ, елементом якого є ЗВТ з пропущеним терміном повірки, розраховується з урахуванням фактичних даних ЗВТ по якому пропущений термін повірки.

8. Порядок періодичної повірки ЗВТ по об’єктах побутових споживачів (населенню)

1. Періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, здійснюється за рахунок Оператора ГРМ незалежно від того, чи є він власником ЗВТ.

2. Для належної організації періодичної повірки лічильників газу по об’єктах побутових споживачів Оператор ГРМ повинен:

1) мати в наявності персоніфікований перелік всіх лічильників газу побутових споживачів, що знаходяться на ліцензованій території Оператора ГРМ;

2) забезпечити належний моніторинг термінів спливу міжповірочного інтервалу для складання графіка проведення періодичної повірки лічильників;

3) забезпечити періодичну повірку лічильника протягом міжповірочного інтервалу.

У разі якщо заходи з періодичної повірки лічильників, що встановлені на території та/або в приміщенні побутових споживачів, будуть здійснюватися одразу для всіх побутових споживачів багатоквартирного будинку (чи його під’їзду), Оператор ГРМ має завчасно вивісити відповідну об’яву в доступному для споживачів місці.

3. Побутовий споживач, на території та/або в приміщенні якого встановлений лічильник газу, зобов’язаний забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ після пред’явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу лічильника на повірку (або його повірки на місці встановлення).

У разі відмови в доступі до об’єкта побутового споживача представнику Оператора ГРМ для зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірки на місці встановлення) споживачу змінюється режим нарахування об’ємів природного газу відповідно до вимог цього Кодексу.

У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини Оператора ГРМ об’єм спожитого природного газу по об’єкту побутового споживача за відповідний період визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки.

4. На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки Оператор ГРМ встановлює лічильники газу з обмінного фонду (у разі якщо знятий лічильник газу належав Оператору ГРМ, встановлений на його місце лічильник газу з обмінного фонду Оператора ГРМ стає розрахунковим, що оформлюється відповідним актом, та в подальшому розрахунки зі споживачем здійснюються згідно з його показаннями).

У разі якщо замість тимчасово вилученого лічильника газу неможливо встановити інший, розрахунки зі споживачем здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців. У разі справності лічильника газу після проведення його повірки або ремонту Оператор ГРМ зобов’язаний встановити його протягом двох місяців з дати зняття. При цьому рішення про доцільність проведення ремонту або заміни лічильника за результатами проведення чергової повірки приймає Оператор ГРМ, враховуючи технічні та економічні чинники.

У разі якщо лічильник газу, що встановлений у споживача та перебуває у власності Оператора ГРМ, визнано в установленому законодавством порядку непридатним до подальшої експлуатації та ремонту (крім випадків, коли такі наслідки стали причиною несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ), демонтаж, транспортування та монтаж нового лічильника газу здійснюються за рахунок Оператора ГРМ. При цьому Оператор ГРМ встановлює споживачеві новий лічильник газу протягом двох місяців з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту.

Якщо встановити лічильник газу протягом двох місяців з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту неможливо, Оператор ГРМ здійснює розрахунок спожитого об’єму природного газу відповідно до середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.

У разі якщо лічильник газу, що перебуває у власності споживача, визнано в установленому законодавством порядку непридатним до подальшої експлуатації та ремонту, розрахунок спожитого об’єму природного газу здійснюється протягом двох місяців з дня письмового повідомлення Оператором ГРМ споживача про визнання лічильника газу непридатним до експлуатації та ремонту відповідно до середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців, а в подальшому відповідно до встановлених норм споживання та вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

5. Зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірку на місці встановлення) здійснюється у присутності споживача (власника або наймача об’єкта побутового споживача). За необхідності розпломбування лічильника газу представник Оператора ГРМ складає акт розпломбування, який підписується споживачем (власником або наймачем об’єкта побутового споживача).

6. До демонтажу лічильника газу на повірку або до його повірки на місці встановлення Оператор ГРМ має право проводити контрольний огляд вузла обліку та/або його перевірку в порядку, визначеному цією главою, а також ініціювати проведення експертизи або експертної чи позачергової повірки лічильника газу в порядку, визначеному цією главою. У такому разі споживач зобов’язаний забезпечити представникам Оператора ГРМ (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до лічильника газу.

7. Після встановлення повіреного лічильника газу (або проведення повірки лічильника газу на місці його встановлення) Оператор ГРМ здійснює пломбування повіреного лічильника газу, про що складає акт про пломбування, який має підписати споживач (власник або наймач об’єкта побутового споживача).

9. Порядок перевірки вузлів обліку та їх складових

1. Суміжні суб’єкти ринку природного газу, зокрема Оператор ГРМ та споживач, під час введення в експлуатацію або протягом експлуатації комерційного ВОГ та його складових, у тому числі в разі позаштатної ситуації чи виникнення спірних питань щодо результатів вимірювань об’єму природного газу, мають право здійснювати з дотриманням вимог цього Кодексу перевірку комерційного ВОГ та його складових щодо:

1) відповідності умовам експлуатації та узгодженій проектній документації чи умовам договору;

2) працездатності та/або придатності ЗВТ до застосування на підставі результатів перевірки їх метрологічних характеристик, зокрема загальної похибки вимірювання;

3) відсутності ознак пошкодження ЗВТ та/або пошкодження пломб;

4) відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ та/або несанкціонованого газопроводу;

5) перевірки стану підвідного газопроводу, зокрема способу прокладання та відсутності можливості відбору газу поза вузлом обліку, в тому числі шляхом обстеження газопроводів приладовим методом на предмет відсутності підключень до підземних та надземних підвідних, розподільчих та транзитних газових мереж поза комерційним ВОГ, візуального обстеження способів монтажу і обв’язки газового та газорегулюючого обладнання;

6) відсутності несанкціонованого підключення газових приладів, внаслідок чого може перевищуватися діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу).

Оператор ГРМ повинен здійснювати контрольний огляд вузла обліку у строки, визначені цим Кодексом.

2. Перевірка комерційного ВОГ, а також контрольний огляд вузла обліку здійснюються у будь-який час доби та у присутності споживача (суміжного суб’єкта природного газу) або його представника, крім випадків, передбачених цим розділом.

Споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу), на території якого знаходиться комерційний ВОГ, має забезпечити безперешкодний доступ представникам Оператора ГРМ (іншого суб’єкта ринку природного газу, а саме ініціатора перевірки) за їх посвідченнями (документами, які уповноважують особу) до комерційного ВОГ та його складових для проведення їх перевірки або контрольного огляду вузла обліку.

У разі якщо перевірку ініціює сторона, на території якої знаходиться комерційний ВОГ, або якщо комерційний ВОГ знаходиться на території, яка не забезпечена наявністю представників суміжного суб’єкта природного газу (споживача), сторона, яка ініціює перевірку, повинна не пізніше ніж за дві доби до перевірки (вихідні та святкові дні не враховуються) письмово повідомити суміжного суб’єкта ринку природного газу про дату і час проведення перевірки та про необхідність забезпечити доступ на територію, де встановлений комерційний ВОГ, та/або бути присутнім при перевірці комерційного ВОГ.

Суміжні суб’єкти ринку природного газу, зокрема Оператор ГРМ та споживач, за домовленістю сторін можуть скласти та погодити плановий графік проведення перевірок комерційного ВОГ.

При отриманні письмового повідомлення про перевірку комерційного ВОГ та/або на дату, визначену у плані-графіку його перевірок, споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) повинен здійснити відповідні заходи щодо забезпечення доступу представникам Оператора ГРМ (іншого суміжного суб’єкта природного газу) до комерційного ВОГ та/або бути присутнім під час проведення його перевірки у визначений у повідомленні/плані-графіку час.

3. До проведення перевірок комерційного ВОГ можуть залучатися уповноважені представники метрологічної організації (за їх згодою).

Під час здійснення перевірки комерційного ВОГ та його складових сторони мають право здійснювати фото- та відеозйомку.

4. Оператор ГРМ при проведенні контрольного огляду вузла обліку має право:

оглядати комерційний ВОГ та його складові на предмет відсутності ознак пошкодження ЗВТ, пошкодження пломб, несанкціонованого втручання в ЗВТ, несанкціонованого газопроводу та/або несанкціонованого підключення газових приладів, внаслідок чого може перевищуватися діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу);

здійснювати перевірку параметрів параметризації обчислювача чи коректора об’єму газу (за їх наявності);

перевіряти наявність діючих свідоцтв про повірку ЗВТ (відміток про повірку в паспортах ЗВТ), що входять до складу комерційного ВОГ.

5. Оператор ГРМ та споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) при проведенні перевірки комерційного ВОГ чи його складових має право за власний рахунок проводити перевірку працездатності вузла обліку чи його складових за допомогою технічних засобів (заходів), зокрема шляхом встановлення (під’єднання) контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів. При цьому власник комерційного ВОГ має забезпечити доступ на територію (у приміщення), де встановлений комерційний ВОГ, до відповідного устаткування (включаючи транспортний засіб, який ним обладнаний) та безпосередньо до комерційного ВОГ чи його складових.

У разі застосування контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів при проведенні перевірки комерційного ВОГ чи його складових в акті обстеження/акті контрольного огляду вузла обліку або акті про порушення має бути про це зазначено.

Якщо встановлення (під’єднання) контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів призведе до тривалого припинення газопостачання або припинення газопостачання на обладнання з безперервним циклом чи техногенного статусу, сторони узгоджують час та дату проведення перевірки.

6. За підсумками перевірки комерційного ВОГ та за умови відсутності зауважень представник Оператора ГРМ на місці перевірки повинен скласти відповідний акт обстеження/акт контрольного огляду вузла обліку (по одному екземпляру для кожної сторони), що має бути підписаний споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу).

Якщо під час перевірки комерційного ВОГ (за умови відсутності ознак порушень, передбачених розділом ХІ цього Кодексу) між сторонами виникає сумнів щодо результатів вимірювання об’єму природного газу та/або метрологічних характеристик комерційного ВОГ чи його складових, за домовленістю сторін або за ініціативою однієї зі сторін – Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) може бути ініційована їх позачергова чи експертна повірка у порядку, визначеному цим розділом. При цьому в акті обстеження/акті контрольного огляду вузла обліку (або в акті про порушення) Оператор ГРМ має зазначити про проведення певних дій щодо позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ чи його складових.

Якщо позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових буде здійснюватися не на місці їх монтажу та за відсутності дублюючого ВОГ (ЗВТ), за ініціативи споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) на місце комерційного ВОГ (ЗВТ) за погодженням з Оператором ГРМ може встановлюватися аналогічний ВОГ (ЗВТ), який повинен мати діюче свідоцтво про повірку та бути опломбованим належним чином. За відсутності дублюючого або підмінного ВОГ (ЗВТ) на період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) за погодженням зі споживачем здійснюється припинення газопостачання через комерційний ВОГ або (в іншому випадку) за цей період здійснюється обрахунок об’єму та обсягу розподіленого природного газу відповідно до вимог цієї глави.

Якщо демонтаж ЗВТ на позачергову чи експертну повірку або проведення позачергової чи експертної повірки на місці монтажу ЗВТ буде здійснюватися у наступні дні (не в день перевірки), порядок повідомлення сторін про дату і час здійснення цих заходів аналогічний повідомленню про перевірку. Виключенням є ситуація, коли в акті обстеження у день перевірки сторонами будуть чітко визначені подальші заходи з проведення повірки (час, дата, місце тощо).

Якщо за результатами позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ (ЗВТ) не буде підтверджено факт його невідповідності нормативним документам у сфері метрології, у всіх випадках за відсутності дублюючого чи підмінного ВОГ (ЗВТ) або припинення газопостачання об’єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується за середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу. При цьому витрати, пов’язані з проведенням позачергової чи експертної повірки, мають бути компенсовані їх ініціатором.

Якщо за результатами позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ (ЗВТ) буде підтверджена його невідповідність нормативним документам у сфері метрології та/або факт несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, у всіх випадках за відсутності дублюючого чи підмінного ВОГ (ЗВТ) або припинення газопостачання об’єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується у порядку, визначеному розділом ХІ цього Кодексу, та зі складанням акта про порушення. При цьому витрати, пов’язані з позачерговою чи експертною повіркою, мають бути компенсовані власником комерційного ВОГ (ЗВТ), а сам комерційний ВОГ (ЗВТ) в точці вимірювання має бути приведений її власником у відповідність до вимог цього Кодексу впродовж двомісячного строку.

Усі роботи з демонтажу/монтажу комерційного ВОГ (ЗВТ) забезпечуються його власником, а у випадку взаємовідносин із побутовим споживачем – Оператором ГРМ.

7. У разі виявлення під час перевірки комерційного ВОГ чи його складових або контрольного огляду вузла обліку ознак нижченаведених порушень представник Оператора ГРМ на місці перевірки складає у порядку, визначеному цим Кодексом, акт про порушення, зокрема про:

1) пошкодження пломб;

2) пошкодження ЗВТ (лічильника газу);

3) наявність зміни параметрів параметризації обчислювача чи коректора об’єму газу;

4) непрацездатність комерційного ВОГ чи його складових та/або його (їх) невідповідність умовам експлуатації чи узгодженій проектній документації або умовам договору;

5) наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ;

6) наявність несанкціонованого газопроводу;

7) несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок чого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу).

Розрахунок необлікованого або облікованого частково об’єму природного газу внаслідок порушення здійснюється за наявності акта про порушення та у порядку, визначеному врозділі ХІ цього Кодексу.

При виявленні ознак пошкодження пломб (крім факту їх відсутності чи розірвання пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломбу) та/або несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, що має бути зазначено в акті про порушення, за домовленістю сторін або за ініціативою Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) може бути ініційована їх експертиза у порядку, визначеному цим розділом. При виявленні ознак пошкодження ЗВТ (лічильника газу) за умови відсутності ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ за ініціативою Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) може бути ініційована його позачергова чи експертна повірка у порядку, визначеному цим розділом. До отримання результатів експертизи або позачергової чи експертної повірки розрахунок необлікованого або облікованого частково об’єму природного газу внаслідок порушення не здійснюється.

У разі виявлення факту дії спрямованого постійного магнітного поля на лічильник газу (ЗВТ), що підтверджується спрацюванням магнітного індикатора, Оператор ГРМ має довести, що встановлений мінімальний поріг спрацювання цього магнітного індикатора був достатнім для зміни допустимої похибки цього лічильника газу (ЗВТ).

Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки порушень не виявлено, у всіх випадках за відсутності дублюючого/тимчасового ВОГ (ЗВТ) або заходів з припинення газопостачання на період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) об’єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується за середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу. При цьому витрати, пов’язані з проведенням експертизи та/або позачергової чи експертної повірки, мають бути компенсовані Оператором ГРМ.

Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки підтверджено наявність порушення, у всіх випадках за відсутності дублюючого ВОГ (ЗВТ) об’єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період порушення та відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується у порядку, визначеному розділом ХІцього Кодексу, зі складанням акта про порушення. При цьому витрати, пов’язані з проведенням експертизи та/або позачергової чи експертної повірки, мають бути компенсовані власником комерційного ВОГ, а сам комерційний ВОГ (ЗВТ) в точці вимірювання має бути приведений її власником у відповідність до вимог цього Кодексу впродовж двомісячного терміну.

На дату складання акта про порушення представник Оператора ГРМ забезпечує усунення виявленого порушення, про що в акті про порушення робиться відповідний запис. У разі неможливості усунути порушення на дату складання акта про порушення (відсутні відповідні засоби, повноваження тощо) представник Оператора ГРМ робить відповідний запис в акті про порушення та надалі забезпечує контроль за усуненням порушення, що підтверджується актом про усунення порушення.

8. У разі якщо за результатами експертизи або позачергової чи експертної повірки ЗВТ буде визнаний таким, що не придатний до подальшої експлуатації, або таким, що потребуватиме ремонту, у всіх випадках сторона, відповідальна за збереження ЗВТ, має компенсувати власнику витрати на ремонт ЗВТ або встановлення нового ЗВТ (за виключенням, коли сторона, відповідальна за збереження ЗВТ, та власник є однією особою).

9. Під час проведення перевірки комерційного ВОГ (за виключенням позачергової чи експертної повірки ЗВТ) не допускається пошкодження пломб з відбитками повірочних тавр на ЗВТ, а для споживача – будь-яких пломб, встановлених Оператором ГРМ.

10. Представник сторони, яка здійснює перевірку комерційного ВОГ, після закінчення перевірки має право опломбувати ЗВТ, допоміжні пристрої та елементи газопроводів у місцях, де несанкціоноване втручання може вплинути на результати вимірювань об’єму природного газу. Пломбування комерційного ВОГ та його складових проводиться в його робочому стані з використанням відповідних пломб. Застосування пломб без ознак їх індивідуального номера чи відбитка, зокрема з використанням аркушів паперу, не дозволяється.

10. Порядок проведення експертизи ЗВТ та пломб

1. Якщо під час перевірки (обстеження) комерційного ВОГ або при контрольному огляді вузла обліку за домовленістю сторін або ініціативою Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) буде ініційована експертиза щодо перевірки пошкодження пломб/ЗВТ чи несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, вони мають діяти з урахуванням положень цієї глави.

2. Після зняття ЗВТ та/або пломби, пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломбу, чи гвинта, на якому закріплено пломбувальний матеріал (далі – пломба), в присутності сторін пломба або ЗВТ пакується в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу (або в транспортну тару, що передбачена заводом-виробником та зазначена в паспорті на ЗВТ), який опломбовується пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером та за бажанням пломбою споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу). При цьому представник Оператора ГРМ складає протокол щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу (по одному екземпляру для кожної сторони), в якому чітко зазначає:

1) поштову адресу місця проведення експертизи;

2) дату та орієнтовний час проведення експертизи;

3) контактний телефон особи Оператора ГРМ (для уточнення інформації щодо часу та місця проведення експертизи);

4) сторону, відповідальну за доставку ЗВТ та/або пломби на експертизу.

Експертиза ЗВТ та/або пломби має бути проведена протягом десяти робочих днів з дня складання протоколу.

Сторона, відповідальна за доставку ЗВТ та/або пломби, визначається за домовленістю сторін (в іншому разі Оператором ГРМ). Сторона, відповідальна за доставку ЗВТ та/або пломби на експертизу, персонально відповідає за цілісність пломби, встановленої на пакеті (тарі).

У разі відмови споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) від поставлення підпису в протоколі про направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу про це в протоколі робиться відповідний запис, а його другий екземпляр надсилається поштою.

4. Експертизу ЗВТ та/або пломби проводить комісія, до складу якої має входити не менше трьох представників Оператора ГРМ зі складу інженерно-технічного персоналу та юристів.

Крім того, Оператор ГРМ офіційним листом має запросити для участі на постійній основі у складі комісії по одному уповноваженому представнику від метрологічної організації та територіального органу Регулятора.

Остаточний склад комісії з проведення експертизи ЗВТ та пломб затверджується наказом Оператора ГРМ.

За вимогою однієї зі сторін до проведення експертизи в конкретному випадку можуть бути додатково залучені представники виробника ЗВТ чи виробника пломби. Уповноважені особи при собі повинні мати документ, який посвідчує їх особу, та оригінал листа від виробника за підписом керівника, завірений печаткою (за наявності), в якому чітко зазначені уповноважені від виробника особи для участі в експертизі та їх кваліфікація.

5. Споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) зобов’язаний бути присутнім під час проведення експертизи.

За неможливості бути присутнім під час проведення експертизи споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) може дати письмову згоду у довільній формі на проведення експертизи без його присутності або у присутності уповноваженої ним іншої особи.

У разі неприбуття споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) та/або уповноваженої ним особи на експертизу проведення експертизи ЗВТ та/або пломби проводиться без його участі.

6. Під час проведення експертизи комісія проводить зовнішній огляд пакувального пакета (тари), в яку було запаковано ЗВТ та/або пломбу.

Після зовнішнього огляду пакувального пакета (тари) комісією перевіряються:

1) відповідність місць фактичного розташування пломб місцям, зазначеним в протоколі;

2) цілісність та місцезнаходження пломб, а також ознак порушень, зазначених у протоколі;

3) цілісність заводського та повірочного тавра на ЗВТ;

4) цілісність лічильного механізму та корпусу ЗВТ;

5) цілісність конструктивних елементів вихідного патрубка ЗВТ;

6) наявність сторонніх предметів всередині ЗВТ;

7) відповідність маркування ЗВТ нормативно-технічній документації;

8) відповідність ЗВТ, програмного забезпечення та контрольної суми паспорту на ЗВТ та/або опису типу на цей тип ЗВТ;

9) відповідність втручань в роботу ЗВТ наявним актам перевірок та/або відомостям про повірку та ремонт ЗВТ тощо.

Під час обстеження пломби та/або ЗВТ комісія перевіряє ознаки, зазначені в протоколі. Результати огляду заносять до акта експертизи ЗВТ.

7. Якщо при обстеженні пакувального пакета (тари) виявляється факт пошкодження пломби, встановленої на пакувальному пакеті (тарі), а відповідальною стороною за його доставку на експертизу був визначений:

Оператор ГРМ – об’єм розподіленого природного газу на період відсутності ЗВТ розраховується за середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу, а при направленні на експертизу пломби – перерахунки та нарахування за таких обставин не проводяться;

споживач (суб’єкт ринку природного газу) – факт пошкодження пломби має розглядатися як підтвердження фактів (підозр), визначених в протоколі, з відповідними наслідками, передбаченими цим Кодексом.

8. За рішенням комісії може здійснюватися додаткова експертиза пломби чи ЗВТ в частині дослідження матеріалів, речовин, з яких виготовлений ЗВТ чи пломба, відповідними органами та установами, передбаченими законодавством.

9. Результати огляду фіксуються в акті експертизи. Акт експертизи підписується всіма членами комісії, а також споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) або його уповноваженою особою. Якщо споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) або його уповноважена особа чи член комісії мають окрему думку з приводу експертизи, вона має бути відображена в акті експертизи.

У разі відмови від підпису будь-кого з членів комісії або споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) чи уповноваженої ним особи в акті експертизи про це робиться відповідний запис.

Акт експертизи реєструється у журналі реєстрації актів експертизи Оператора ГРМ. Журнал повинен бути прошитий, скріплений печаткою (за наявності) Оператора ГРМ.

10. Відповідно до висновків комісії, зазначених в акті експертизи, проводяться відповідні подальші заходи, передбачені цим Кодексом.

11. Порядок проведення позачергової або експертної повірки вузлів обліку та ЗВТ

1. Якщо під час перевірки (обстеження) комерційного ВОГ або при контрольному огляді вузла обліку за домовленістю сторін або ініціативою Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) ініційована позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових, сторони мають виходити з вимог цієї глави.

2. Позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових проводиться відповідно до регламентів їх проведення уповноваженими представниками метрологічної організації та в спеціально обладнаних приміщеннях із застосуванням стаціонарного повірочного обладнання або на місці монтажу комерційного ВОГ пересувними повірочними лабораторіями, які атестовані у встановленому законодавством порядку.

3. Якщо ініційована позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових буде здійснюватися на місці їх монтажу, власник комерційного ВОГ має забезпечити уповноваженим представникам Оператора ГРМ або метрологічної організації та їх устаткуванню (включаючи транспортний засіб) доступ на власну територію, де знаходиться комерційний ВОГ, та безпосередньо до комерційного ВОГ.

Така повірка здійснюється в присутності Оператора ГРМ та споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу). За необхідності Оператор ГРМ забезпечує зняття власних охоронних пломб (що відображається у відповідному акті), а власник комерційного ВОГ, крім побутового споживача, забезпечує тимчасове припинення газопостачання та зняття окремих елементів та складових комерційного ВОГ. Якщо власником комерційного ВОГ є побутовий споживач, зазначені заходи виконує Оператор ГРМ.

Сторони мають право на ознайомлення з документами на пересувну повірочну лабораторію, якими підтверджується повноваження на проведення вимірювань.

За підсумками проведення позачергової чи експертної повірки на місці її проведення уповноважений представник метрологічної організації оформлює відповідний висновок.

4. Якщо позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових буде здійснюватися не на місці монтажу комерційного ВОГ, Оператор ГРМ має забезпечити зняття власних охоронних пломб (що відображається у відповідному акті), а власник комерційного ВОГ, крім побутового споживача, забезпечує тимчасове припинення газопостачання та зняття відповідного ЗВТ. Якщо власником комерційного ВОГ є побутовий споживач, зазначені заходи виконує Оператор ГРМ.

Після зняття ЗВТ в присутності сторін ЗВТ пакується в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу (або в транспортну тару, що передбачена заводом-виробником та зазначена в паспорті на ЗВТ), який опломбовується пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером та за бажанням пломбою споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу). При цьому представник Оператора ГРМ складає протокол щодо направлення ЗВТ на позачергову чи експертну повірку (по одному екземпляру для кожної сторони), в якому чітко зазначає:

найменування та адресу спеціально уповноваженого органу, де буде проводитись позачергова або експертна повірка ЗВТ;

сторону, яка відповідає за доставку ЗВТ до спеціально уповноваженого органу.

5. Позачергова або експертна повірка має бути проведена протягом не більше десяти робочих днів з дати складання протоколу про направлення на позачергову чи експертну повірку, або з дати отримання споживачем (суміжним суб’єктом ринку газу) листа Оператора ГРМ про проведення повірки (якщо ініціатором був Оператор ГРМ), або з дати отримання Оператором ГРМ заяви споживача (суміжного суб’єкта ринку газу), якщо ініціатором був споживач.

ХІ. Порядок перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об’ємів природного газу у разі виявлення порушень вимог цього Кодексу

1. Загальні умови

1. Норми цього розділу щодо перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування природного газу споживачу, у тому числі побутовому споживачу, який уклав з Оператором ГРМ договір розподілу природного газу, а також несанкціонованому споживачу, який знаходиться на території ліцензованій діяльності Оператора ГРМ, застосовуються за наявності акта про порушення, складеного Оператором ГРМ відповідно до вимог цієї частини. Випадки, які потребують перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об’ємів природного газу споживачу, що має договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, без наявності акта про порушення, визначені в розділах ІХ-Х цього Кодексу.

При виявленні порушень по ГДП, ВБГ чи суміжному Оператору ГРМ, об’єкт якого підключений до ГРМ, дії та принципи щодо перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування природного газу зазначеним суб’єктам аналогічні діям та принципам, визначеним цим розділом до споживача та несанкціонованого споживача.

2. Види порушень, внаслідок яких здійснюється перерахунок (донарахування) об’ємів природного газу або зміна їх режиму нарахування

1. До порушень споживача та несанкціонованого споживача, які кваліфікуються як несанкціонований відбір природного газу з ГРМ (крадіжка газу) та внаслідок яких щодо них здійснюється нарахування необлікованих об’ємів (обсягів) природного газу, належать:

1) наявність несанкціонованого газопроводу;

2) несанкціоноване відновлення газоспоживання;

3) несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ (комерційного ВОГ, зокрема лічильника газу);

4) несанкціоноване підключення газових приладів на об’єкті споживача, який обліковується за нормами споживання;

5) несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок якого перевищується діапазон обчислення вузла обліку (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення вузла обліку);

6) використання природного газу споживачем за відсутності чи після розірвання договору розподілу природного газу.

2. До порушень, внаслідок яких Оператор ГРМ змінює встановлений режим нарахування об’ємів (обсягів) розподіленого природного газу споживачу, належать:

1) відмова в доступі до об’єкта споживача, внаслідок чого представник Оператора ГРМ не здійснив контрольне зняття показань лічильника газу (ЗВТ) за їх наявності на об’єкті споживача;

2) відмова в доступі до об’єкта споживача, внаслідок чого представник Оператора ГРМ не здійснив демонтаж лічильника газу (ЗВТ), що призвело до порушення строку проведення періодичної повірки лічильника газу (ЗВТ) та/або його ремонту, а також його монтаж після проведення періодичної повірки;

3) використання газу побутовим споживачем (за відсутності лічильника) у випадках, коли споживачем протягом місяця з дати настання відповідних змін не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються видів споживання газу;

4) пропущення строку періодичної повірки ЗВТ з вини споживача, що не є побутовим.

3. До порушень (за умови відсутності несанкціонованого втручання в ГРМ або роботу ЗВТ), що сталися внаслідок пошкодження чи позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ або його складових (які кваліфікуються як «не з вини споживача»), але внаслідок яких споживачу здійснюється перерахунок розподіленого (спожитого) об’єму природного газу, належать:

1) пошкодження ЗВТ (лічильника газу) або робота комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним ВОГ не обліковується або обліковується некоректно;

2) фіксація коректором чи обчислювачем об’єму газу даних щодо збоїв в роботі комерційного ВОГ або його складових, внаслідок чого об’єм розподіленого (спожитого) природного газу за попередній період визначений некоректно;

3) виявлення помилок в конфігурації даних обчислювача об’єму газу, що були введені при його первинному програмуванні, чи в протоколі параметризації (діаметр газопроводу звужуючого пристрою, кількість імпульсів, параметрів ФХП тощо), внаслідок чого об’єм розподіленого (спожитого) природного газу за попередній період визначений некоректно;

4) перевищення діапазону обчислення вузла обліку тощо.

4. До випадків, внаслідок яких Оператор ГРМ компенсує споживачу завдані збитки та здійснює перерахунок наданих послуг, належать:

1) безпідставне припинення розподілу природного газу (газопостачання) споживачу;

2) розподіл природного газу споживачу, якісні показники та тиск якого не відповідають вимогам цього Кодексу;

3) несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;

4) шкода, завдана житловому приміщенню і майну споживача, а також його життю, здоров’ю та навколишньому середовищу внаслідок порушення Оператором ГРМ вимогПБСГ.

3. Порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування побутовому споживачу (фізичній особі)

1. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого газопроводу або несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу розрахунок об’єму необлікованого природного газу здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням (додаток Х цього Кодексу)з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача (фізичної особи) за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення.

Якщо несанкціонований газопровід проведений шляхом прихованих заходів або фізичною особою, яка є несанкціонованим споживачем, початок періоду, за який визначається об’єм необлікованого природного газу, визначається з дня набуття споживачем (фізичною особою) права власності/користування на житлові (підсобні) приміщення, але не більше двох років, що передували дню виявлення порушення.

Якщо несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу здійснено шляхом прихованих заходів, початок періоду, за який визначається об’єм необлікованого природного газу, визначається з дня встановлення лічильника газу та/або пломби, які виявились пошкодженими (їх встановлення повинно підтверджуватися відповідним актом про їх встановлення), але не більше 12 місяців.

2. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого відновлення газоспоживання або використання природного газу споживачем за відсутності чи після розірвання договору розподілу природного газу спожитий об’єм природного газу визначається за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за період з дня припинення газопостачання (або у разі здійснення попередньої перевірки відключеного стану – з дня такої перевірки, що має підтверджуватися відповідним актом перевірки), а при використанні газу без договору – з дня його закінчення (розірвання) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення.

3. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого підключення газових приладів на об’єкті споживача, що обліковується за нормами споживання, або внаслідок якого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильника газу), розрахунок об’єму необлікованого природного газу здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням терміну на його усунення.

4. У разі відмови в доступі до об’єкта споживача, внаслідок чого представник Оператора ГРМ не здійснив контрольне зняття показань лічильника газу (за його наявності на об’єкті споживача), визначення об’єму спожитого природного газу здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня забезпечення вільного доступу представникам Оператора ГРМ для контрольного зняття показань лічильника. При цьому представник Оператора ГРМ в акті про порушення має попередити споживача під особистий підпис про те, що розрахунки за спожитий газ за граничними об’ємами споживання природного газу населенням буде здійснено через 20 днів з дня складання акта про порушення і до цього часу споживач може забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ для контрольного зняття показань лічильника газу. У разі забезпечення споживачем доступу представникам Оператора ГРМ протягом цього строку для контрольного зняття показань лічильника газу та зняття таких показань процедура нарахування за граничними об’ємами споживання природного газу населенням не застосовується.

5. У разі відмови в доступі до об’єкта споживача, внаслідок чого представник Оператора ГРМ не здійснив демонтаж лічильника газу (ЗВТ), що призвело до порушення строку проведення періодичної повірки лічильника газу (ЗВТ) та/або його ремонту, а також його монтаж після проведення періодичної повірки, визначення об’єму спожитого природного газу здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня забезпечення вільного доступу представникам Оператора ГРМ для монтажу/демонтажу лічильника газу. При цьому представник Оператора ГРМ в акті про порушення має попередити споживача під особистий підпис про те, що розрахунок збитків за граничними об’ємами споживання природного газу населенням буде здійснено через 20 днів з дня складання акта про порушення, якщо протягом цього часу споживач не забезпечить доступ представникам Оператора ГРМ для демонтажу лічильника газу з метою проведення його періодичної повірки, а також монтажу лічильника газу після проведення його періодичної повірки.

Якщо до дати закінчення строку міжповірочного інтервалу проведення періодичної повірки лічильника газу споживач надасть доступ представникам Оператора ГРМ до об’єкта споживача для демонтажу лічильника на повірку та за умови відсутності пошкодження лічильника чи пломб на ньому, споживачеві здійснюється перерахунок за фактично спожиті обсяги природного газу з урахуванням останніх показань демонтованого лічильника газу.

6. У разі виявлення Оператором ГРМ факту використання природного газу споживачем у випадках, коли споживачем (за відсутності лічильника) протягом місяця з дати настання змін видів споживання не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються видів споживання газу, визначення об’єму спожитого природного газу здійснюється за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв за період з дати, коли відбулись такі зміни, а в разі неможливості встановлення цієї дати – за останні 6 місяців.

7. У разі виявлення Оператором ГРМ пошкодження лічильника газу та/або його позаштатного режиму роботу, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу лічильником газу не обліковується або обліковується некоректно, та за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу визначення об’єму спожитого природного газу здійснюється, виходячи з 70 відсотків граничних об’ємів споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням терміну на його усунення.

8. Якщо при порушеннях, визначених в пунктах 1-7 цієї глави, неможливо класифікувати граничні об’єми споживання природного газу населенням (відмова в доступі до об’єкта споживача, газовий відвід без наявного підключеного газового обладнання, несертифіковане обладнання, відсутність заводських паспортів, маркувань тощо), визначення об’єму спожитого природного газу здійснюється з урахуванням проміжку часу, за який необхідно визначити об’єм необлікованого природного газу, помноженого на коефіцієнт сезонності (коефіцієнт сезонності приймається рівним 0,5 в опалювальний період та рівним 1 у міжопалювальний період) та на величину об’ємної максимальної секундної витрати газу, що визначається за формулою

 

де Uamax об’ємна максимальна секундна витрата газу, м-3/с;
  f площа отвору газопроводу (газового відводу, штуцера, патрубка) в місці фізичного з’єднання, м-2;
  g прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с-2;
  Ka показник адіабати, Ka = 1,4;
  P1 тиск газу в газопроводі, кг/м-2;
  U1 питомий обсяг газу, м-3/кг.

9. Обсяг витоку (витрати) природного газу при аварійних ситуаціях через пошкоджений газопровід третіми особами, що є фізичними особами, визначається відповідно до пункту 8 цієї глави.

10. У разі виявлення у побутового споживача пошкодження лічильника газу та/або пломб на ньому розрахунки, передбачені цією главою, за актом про порушення не здійснюються у випадку недотримання з вини Оператора ГРМ строків періодичної повірки лічильника газу.

11. У разі якщо точка вимірювання побутового споживача забезпечена комерційним ВОГ, що складається з промислового лічильника газу (як для споживача, що не є побутовим), перерахунок об’ємів природного газу для такого побутового споживача в частині порушень, пов’язаних з роботою ЗВТ, здійснюється відповідно до глави 4 цього розділу.

12. У разі своєчасного (до виявлення порушення представником Оператора ГРМ) письмового повідомлення споживачем Оператора ГРМ про пошкодження лічильника газу або пошкодження пломби (крім її відсутності) за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу процедура, передбачена цією главою, не застосовується.

При порушеннях, пов’язаних з пошкодженням лічильника газу та/або пошкодженням пломб на лічильнику газу, за наявності по об’єкту споживача даних дублюючого лічильника газу процедура, передбачена цією главою, не застосовується.

4. Порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування споживачу (несанкціонованому споживачу), що не є побутовим

1. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого газопроводу або несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ розрахунок об’єму необлікованого природного газу здійснюється за номінальною потужністю газового обладнання споживача (несанкціонованого споживача) за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення.

Якщо несанкціонований газопровід здійснений шляхом прихованих заходів або несанкціонованим споживачем, початок періоду, за який визначається об’єм необлікованого природного газу, визначається з дня набуття споживачем (несанкціонованим споживачем) права власності чи користування на його об’єкт (приміщення), але не більше трьох років, що передували дню виявлення порушення.

Якщо несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ здійснено шляхом прихованих заходів, початок періоду, за який визначається об’єм необлікованого природного газу, визначається з дня встановлення відповідного ЗВТ та/або пломби, які виявились пошкодженими (їх встановлення повинно підтверджуватися відповідним актом про їх встановлення), але не більше 12 місяців.

2. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого відновлення газоспоживання або використання природного газу споживачем за відсутності чи після розірвання договору розподілу природного газу спожитий об’єм природного газу визначається за номінальною потужністю газового обладнання за період з дня припинення газопостачання (або у разі здійснення попередньої перевірки відключеного стану – з дня такої перевірки, що має підтверджуватися відповідним актом перевірки), а при використанні газу без договору – з дня його закінчення (розірвання) до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців.

3. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого підключення газових приладів, внаслідок якого перевищується діапазон обчислення комерційного ВОГ (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення вузла обліку), розрахунок об’єму необлікованого природного газу здійснюється за номінальною потужністю газового обладнання за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення.

4. У разі виявлення Оператором ГРМ несправності лічильника газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску), що сталася внаслідок його пошкодження або позаштатного режиму роботи чи пропущеного терміну періодичної повірки, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ перерахунок об’єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з урахуванням такого:

1) при визначенні лічильника газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску) непридатними до застосування за результатами позачергової або експертної повірки об’єм переданого (прийнятого) газу розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання – перерахунок проводиться за період з дати виходу з ладу ЗВТ до моменту встановлення та опломбування справного та повіреного ЗВТ. У разі якщо дату виходу з ладу ЗВТ неможливо достовірно визначити, перерахунок проводять з початку розрахункового періоду до дати встановлення та опломбування справного та повіреного ЗВТ;

2) у разі якщо при вимірюванні лічильником газу або звужуючим пристроєм та/або датчиком різниці тиску перевищується діапазон вимірювання або вони працюють в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об’єму газу повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації (несправність), об’єм розподіленого (спожитого) природного газу розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання – перерахунки проводяться за фактичний час тривалості аварійної/позаштатної ситуації;

3) у випадку виявлення порушення герметичності імпульсних ліній системи вимірювання різниці тиску на комерційному ВОГ на базі змінного перепаду тиску витоків газу на імпульсній трубці до перетворювача різниці тиску перерахунок об’єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться, виходячи зі значення різниці тиску, яка дорівнює значенню верхньої межі діапазону вимірювань перетворювача тиску, або зі значення номінальної проектної потужності встановленого неопломбованого газоспоживаючого обладнання. До розрахунку приймається отримане найменше значення витрати газу. Перерахунок проводиться за період з дати останньої перевірки. Якщо така перевірка не проводилася в розрахунковий період, то з початку розрахункового періоду. У всіх інших випадках виявлення порушення герметичності газопроводів розрахунок втрат природного газу проводиться відповідно до Методик визначення питомих виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу.

5. У разі виявлення Оператором ГРМ несправності датчика тиску, та/або датчика температури, та/або обчислювача (коректора) об’єму газу, що сталася внаслідок їх пошкодження або позаштатного режиму роботи чи пропущеного строку періодичної повірки ЗВТ, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ проводяться перерахунки об’єму розподіленого (спожитого) природного газу, зокрема у таких випадках:

визнання непридатним до застосування за результатами періодичної, позачергової, експертної повірки або за результатами перевірки технічного стану комерційного ВОГ;

робота поза межами вимірювання або в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об’єму газу повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації (несправність).

Об’єм газу, порахований комерційним ВОГ за робочих умов, зводять до стандартних умов із застосуванням коефіцієнта приведення відповідно до вимог державних стандартів, виходячи з таких значень величини тиску та температури:

за значення тиску газу береться значення, що дорівнює максимальному тиску для відповідної категорії газопроводів, але не більше ніж значення тиску, яке дорівнює вихідному тиску на ГРС за період, з якого безпосередньо подається газ на комерційний ВОГ;

за значення температури газу береться значення, що дорівнює температурі найбільш холодної п’ятиденки для відповідного регіону згідно з будівельними нормами, якщо протягом минулого року мінімальне значення температури газу не було нижчим. В іншому разі за значення температури газу береться мінімальне значення температури газу за минулий рік.

При розрахунках враховується, за яким саме каналом виміру тиску або температури відсутні достовірні результати виміру.

При виявленні випадків, коли датчик тиску, та/або датчик температури, та/або обчислювач (коректор) об’єму газу працює поза межами вимірювання або в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об’єму газу повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації (несправність) (фіксація коректором чи обчислювачем об’єму газу даних щодо збоїв в роботі комерційного ВОГ) – перерахунок об’єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться за час тривалості аварійного/діагностичного повідомлення та з урахуванням строку усунення порушення. Обсяг газу, порахований коректором/обчислювачем за час тривалості аварійної/позаштатної ситуації, в таких випадках до уваги не береться.

При визнанні датчика тиску, та/або датчика температури, та/або обчислювача (коректора) об’єму газу непридатними до застосування за результатами періодичної, позачергової, експертної повірки або за результатами перевірки технічного стану комерційного ВОГ та/або пошкодженні пломб перерахунок об’єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з початку розрахункового періоду до моменту встановлення та опломбування Оператором ГРМ справного та повіреного ЗВТ, що підтверджується відповідним актом між Оператором ГРМ та споживачем.

У випадку виявлення помилок при спільному введенні в конфігурацію комерційного ВОГ недостовірних даних (зокрема щодо діаметру газопроводу, звужуючого пристрою, кількості імпульсів), що вплинуло на кінцевий результат вимірювання, проводиться перерахунок об’єму розподіленого (спожитого) природного газу з урахуванням дійсних значень параметрів комерційного ВОГ за період від дати введення недостовірних значень до дати введення дійсних значень.

6. Якщо при порушеннях, визначених в пунктах 1-5 цієї глави, неможливо достовірно встановити номінальну потужність газового обладнання (відмова в доступі до об’єкта споживача, газовий відвід без наявного підключеного газового обладнання, несертифіковане обладнання, відсутність заводських паспортів, маркувань тощо), визначення об’єму природного газу здійснюється з урахуванням проміжку часу, за який необхідно визначити об’єм необлікованого природного газу, пропускної спроможності площі отвору, сопла, пальника або газопроводу за формулою

 

де Uamax об’ємна максимальна секундна витрата газу, м-3/с;
  f площа отвору газопроводу або сопла, м-2, визначається за формулою

f = πD-2/4,

де π = 3,14;
  D діаметр отвору газопроводу або сопла нестандартного газовикористовуючого обладнання. У разі наявності декількох отворів у газопроводі або сопел загальна площа визначається як сума площ всіх отворів в газопроводі або соплах;
  g прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с-2;
  Ka показник адіабати, Ka = 1,4;
  P1 надлишковий тиск газу в газопроводі, кг/м-2;
  U1 питомий обсяг газу, м-3/кг.

7. Об’єм витоку (витрати) природного газу при аварійних ситуаціях через пошкоджений газопровід третіми особами, що є юридичними особами чи фізичними особами – підприємцями, визначається відповідно до пункту 6 цієї глави.

8. У разі своєчасного (до виявлення порушення представником Оператора ГРМ) письмового повідомлення споживачем Оператора ГРМ про пошкодження ЗВТ/лічильника газу або пломби (крім її відсутності) та за умови відсутності явних ознак пошкодження пломби чи навмисного втручання в ЗВТ/лічильник газу процедура, передбачена цією главою, не застосовується.

При порушеннях, пов’язаних з пошкодженням ЗВТ та/або пломб на ЗВТ, за наявності по об’єкту споживача даних дублюючого ВОГ, а також в ситуації, коли наявні дані в обчислювачі/коректорі об’єму газу є достатніми для визначення об’єму природного газу по об’єкту споживача, процедура, передбачена цією главою, не застосовується.

5. Порядок оформлення акта про порушення

1. У разі виявлення у споживача або несанкціонованого споживача порушень, визначених у главі 2 цього розділу, на місці їх виявлення представником Оператора ГРМ складається акт про порушення за формою, наведеною в додатку 11 до цього Кодексу.

2. Акт про порушення після пред’явлення представником Оператора ГРМ службового посвідчення складається в присутності споживача/несанкціонованого споживача та/або незаінтересованої особи (представника власника/користувача, на території чи об’єкті якого сталося порушення, або органу місцевого самоврядування) за умови посвідчення його особи та засвідчується їх особистими підписами. У разі якщо комерційний вузол обліку, на якому сталося порушення, знаходиться на території (в приміщенні) Оператора ГРМ, останній повинен завчасно попередити споживача про час і місце складання акта про порушення.

Акт про порушення складається в двох примірниках, один з яких залишається у споживача (несанкціонованого споживача), який має право внести до акта про порушення свої зауваження та заперечення.

3. Представник Оператора ГРМ перед складанням акта про порушення зобов’язаний повідомити споживача (несанкціонованого споживача) про його право внести зауваження та заперечення до акта про порушення, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень.

4. У разі відмови споживача (несанкціонованого споживача) від підписання акта про порушення він вважається дійсним, якщо його підписали:

або більше одного представника Оператора ГРМ, а відмова споживача (несанкціонованого споживача) від підпису акта про порушення підтверджується відеозйомкою;

або представник Оператора ГРМ та одна незаінтересована особа (представника власника/користувача, на території чи об’єкті якого сталося порушення, або органу місцевого самоврядування) за умови посвідчення цієї особи.

Акт про порушення щодо відмови побутового споживача (фізичної особи) в доступі до власного об’єкта вважається дійсним, якщо його підписали представник Оператора ГРМ та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування) за умови посвідчення їх осіб.

У разі відмови споживача (несанкціонованого споживача) від підписання акта про порушення про це робиться відмітка в обох примірниках акта про порушення, один з яких надсилається споживачу (несанкціонованому споживачу) рекомендованим поштовим відправленням.

5. Споживач (несанкціонований споживач) та представники Оператора ГРМ під час виявлення порушення та складання акта про порушення мають право здійснювати фото- та відеозйомку для фіксації виявленого порушення чи інших дій та фактів, про що зазначається в акті про порушення.

До акта про порушення сторонами можуть бути додані пояснення, зауваження, заперечення та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в акті про порушення.

6. У разі незгоди споживача (несанкціонованого споживача) із зафіксованим в акті про порушення порушенням, яке стосується пошкодження пломб (крім факту їх відсутності або спрацювання магнітного індикатора), пошкодження ЗВТ/лічильника газу (крім явних ознак навмисного в них втручання), він може вимагати проведення їх експертизи чи позачергової або експертної повірки у порядку, визначеному цим Кодексом. У такому разі в акті про порушення робиться відповідний запис, при цьому представник Оператора ГРМ здійснює заходи щодо пакування пошкодженої пломби та/або лічильника газу (ЗВТ) та складає відповідний акт про направлення їх на експертизу чи позачергову або експертну повірку. До отримання їх результатів нарахування, передбачені цим Кодексом, не застосовуються.

У разі визнання споживачем (несанкціонованим споживачем) факту умисного пошкодження ним пломби/ЗВТ (лічильника газу), про що окремо зазначається в акті про порушення, заходи з проведення експертизи чи позачергової або експертної повірки не проводяться.

7. На дату складання акта про порушення представник Оператора ГРМ забезпечує усунення виявленого порушення, про що в акті про порушення робиться відповідний запис. У разі неможливості усунути порушення на дату складання акта про порушення (відсутні відповідні засоби чи повноваження) представник Оператора ГРМ робить відповідний запис в акті про порушення та надалі забезпечує контроль за усуненням порушення, що підтверджується окремо складеним актом про усунення порушення.

Під час складання акта про порушення, акта про усунення порушення, акта про припинення/відновлення газопостачання тощо представниками Оператора ГРМ обов’язково фіксуються та зазначаються у вищезазначених актах показання лічильника газу (ЗВТ), за винятком випадків відмови у доступі до об’єкта споживача, де розташований лічильник газу (ЗВТ).

8. Акт про порушення має бути розглянутим комісією з розгляду актів про порушення Оператора ГРМ, яка визначає його правомірність та приймає щодо них відповідне рішення.

При складанні акта про порушення представник Оператора ГРМ зазначає в ньому про необхідність споживача (несанкціонованого споживача) бути присутнім на засіданні комісії, на якому буде розглянуто складений акт про порушення, та визначає:

1) місцезнаходження комісії з розгляду актів про порушення;

2) дату та орієнтовний час проведення засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про порушення;

3) контактний телефон особи Оператора ГРМ (для уточнення інформації щодо часу та місця засідання комісії).

9. До складу комісії з розгляду актів про порушення має входити не менше трьох представників Оператора ГРМ зі складу інженерно-технічного персоналу та юристів.

Крім того, Оператор ГРМ офіційним листом має запросити для участі на постійній основі у складі комісії по одному уповноваженому представнику метрологічної організації та територіального органу Регулятора.

Остаточний склад комісії з розгляду актів про порушення затверджується наказом Оператора ГРМ.

За вимогою однієї зі сторін на засідання комісії в окремому випадку можуть бути додатково залучені інші представники, зокрема від виробника ЗВТ чи виробника пломби, повноваження яких підтверджуються в установленому законодавством порядку.

10. Споживач (несанкціонований споживач) зобов’язаний бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів про порушення, на якому буде розглядатися складений на нього акт про порушення.

За неможливості бути присутнім на засіданні особисто споживач (несанкціонований споживач) має право дати письмову згоду у довільній формі на проведення засідання без його присутності або у присутності його уповноваженої особи.

У разі неприбуття споживача (несанкціонованого споживача) та/або уповноваженої ним особи на засідання комісії остання розглядає складений акт про порушення без його (її) участі.

11. За результатами розгляду акта про порушення на засіданні комісії може бути прийнято рішення про його задоволення (повністю або частково), або необхідність додаткового обстеження чи перевірки, або додаткових пояснень тощо, або скасування акта про порушення.

При задоволенні комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об’єму та обсягу природного газу і його вартості.

При складанні акта-розрахунку враховується таке:

1) розрахований відповідно до вимог цього розділу необлікований (донарахований) об’єм природного газу, що припадає на період до 01 числа місяця, в якому прийнято рішення комісії щодо задоволення акта про порушення (тобто до закритого балансового періоду), не потребує коригування (включення до) закритих періодів, а його вартість в повному обсязі має бути компенсована споживачем (несанкціонованим споживачем) Оператору ГРМ. При цьому вартість природного газу визначається за цінами закупівлі природного газу Оператором ГРМ протягом періоду необлікованого природного газу;

2) розрахований відповідно до вимог цього розділу необлікований (донарахований) об’єм природного газу, що припадає на період після 01-го числа місяця, в якому прийнято рішення комісії щодо задоволення акта про порушення, включається в баланс поточного календарного місяця за загальними правилами і вважається об’ємом постачання природного газу споживачу його діючим постачальником. Виключенням є об’єм природного газу, нарахований несанкціонованому споживачу та споживачу, у якого відсутній постачальник, вартість якого має бути компенсована Оператору ГРМ за цінами закупівлі ним природного газу в поточному календарному місяці;

3) при розрахунку необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу має бути віднятий об’єм природного газу, фактично сплачений споживачем протягом періоду порушення. Виключенням є несанкціонований відбір природного газу поза охопленням комерційного вузла обліку;

4) при розрахунку необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу пільги та субсидії, на які має право побутовий споживач, не враховуються.

12. Вартість необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу, яка пред’являється до сплати споживачу (несанкціонованому споживачу) в результаті задоволення акта про порушення, зазначається в окремому платіжному рахунку Оператора ГРМ, який надається під особистий підпис споживача (несанкціонованого споживача) або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням разом із супровідним листом, що оформлюється у довільній формі.

Якщо об’єм та/або вартість необлікованого (донарахованого) природного газу буде оскаржуватися споживачем (несанкціонованим споживачем) у судовому порядку, тоді до винесення остаточного рішення у судовій справі заборгованість за необлікований (донарахований) об’єм природного газу не вважається простроченою.

13. Акти про порушення реєструються в журналі реєстрації актів про порушення Оператора ГРМ. Журнал повинен бути пронумерований, прошитий, скріплений печаткою (за наявності) Оператора ГРМ. Строк зберігання журналу становить три роки від дати останнього в ньому запису.

Акт про порушення, акт-розрахунок та рахунок на сплату вартості необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу, а також документи, які підтверджують факт їх отримання споживачем (несанкціонованим споживачем), та інші документи, пов’язані з актом про порушення, зберігаються Оператором ГРМ не менше трьох років від дати оформлення акта про порушення.

14. У разі самовільного під’єднання побутовим споживачем газових приладів промислового характеру (газогенератори тощо) та/або таких, що використовуються ним для професійної чи комерційної діяльності, перерахунок здійснюється за цінами і тарифами, встановленими для промислових споживачів та суб’єктів господарювання.

15. Якщо до виявлення порушення споживач розраховувався за лічильником, відновлення розрахунків за лічильником здійснюється після усунення порушення та фіксації показань лічильника в акті про усунення порушення та/або акті відновлення газопостачання, на підставі яких Оператор ГРМ поновлює розрахунки споживача за лічильником.

6. Порядок компенсації споживачу завданих збитків та перерахунок наданих послуг у разі порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу

1. За наявності порушень, передбачених пунктом 4 глави 2 цього розділу, за які Оператор ГРМ має компенсувати споживачу завдані збитки та здійснити перерахунок наданих послуг, споживач має подати Оператору ГРМ претензію, складену в довільній формі.

Претензія надається письмово та повинна бути зареєстрована в спеціальному журналі Оператора ГРМ.

2. Перерахунок наданих послуг Оператора ГРМ та компенсація завданих споживачу збитків здійснюються з урахуванням такого:

1) у разі безпідставного припинення газопостачання (розподілу природного газу) споживачу з вини Оператора ГРМ він відшкодовує споживачу вартість або об’єм недовідпущеного природного газу, що обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу (норма застосовується щодо споживачів, що не є побутовими) або планового місячного об’єму споживання (норма застосовується щодо споживачів, що є побутовими) на відповідний період за договором розподілу природного газу та з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання.

У разі якщо безпідставне припинення газопостачання завдало споживачеві матеріальної та/або моральної шкоди, Оператор ГРМ відшкодовує її у добровільному порядку або за рішенням суду;

2) за наявності заяви споживача про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників природного газу Оператор ГРМ зобов’язаний здійснити перевірку цих параметрів у порядку, визначеному главою 2 розділу VIII цього Кодексу.

У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу та/або його тиску від вимог цього Кодексу Оператор ГРМ здійснює перерахунок об’ємів (обсягів) розподіленого/спожитого природного газу по об’єкту споживача відповідно до вимог цього Кодексу, а споживач отримує від Оператора ГРМ компенсацію, яка розраховується відповідно до глави 3 розділу VIII цього Кодексу;

3) шкода, завдана об’єкту і майну споживача, його життю та здоров’ю, підлягає відшкодуванню в повному обсязі Оператором ГРМ, якщо ця шкода стала наслідком порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу, ПБСГ, умов договору розподілу природного газу та інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини Оператора ГРМ і споживачів у сфері надання послуг з розподілу природного газу, якщо інше не передбачено законодавством;

4) Оператор ГРМ не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з розподілу природного газу, включаючи цілодобове забезпечення потужності об’єкта споживача в місці його приєднання, якщо це сталося з вини споживача (відмова в доступі до об’єкта споживача, недотримання умов експлуатації газового обладнання тощо) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

3. У разі якщо між Оператором ГРМ і споживачем не досягнуто згоди щодо компенсації споживачу завданих збитків чи перерахунку наданих послуг, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

ХII. Балансування газорозподільної системи

1. Порядок балансування газорозподільної системи

1. Балансування об’ємів (обсягів) природного газу, що подається в газорозподільну систему та розподіляється і передається з ГРМ за певний період, забезпечується Оператором ГРМ та включає:

фізичне балансування ГРМ;

комерційне балансування ГРМ.

2. Фізичне балансування ГРМ є комплексом технічних і технологічних заходів, які вживаються Оператором ГРМ для утримання тиску природного газу в ГРМ на рівні, необхідному для безпечного й ефективного розподілу природного газу. Головною метою фізичного балансування є врівноваження кількості газу, що подається в ГРМ, з кількістю газу, що розподіляється та передається з ГРМ.

3. Комерційним балансуванням ГРМ є встановлення на підставі документально оформлених даних відповідності між фактичним об’ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ за відповідний період та фактичним об’ємом (обсягом) розподіленого і переданого за цей період природного газу з ГРМ з урахуванням об’єму (обсягу) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ, понесених Оператором ГРМ протягом цього періоду, зокрема для забезпечення фізичного балансування.

Перевищення об’єму (обсягу) розподіленого і переданого природного газу з ГРМ та фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат газу в ГРМ за відповідний період над його надходженням в ГРМ, що є негативним дисбалансом, – не допускається.

4. Для недопущення негативного дисбалансу в ГРМ за підсумками місяця або календарного року та виходячи зі специфіки формування розподілених і спожитих об’ємів (обсягів) природного газу по об’єктах побутових споживачів, що пов’язана з неможливістю одночасно зафіксувати спожитий об’єм газу на кожне 01 число місяця та необхідністю нарахування цих об’ємів, виходячи із норм споживання (на об’єктах споживачів без лічильників), планових місячних об’ємів споживання (на об’єктах споживачів з лічильниками, які не передали до Оператора ГРМ їх показання) та ураховуючи касовий метод розрахунків зазначених споживачів, що передбачено цим Кодексом і є природним фактором невідповідності сформованого Оператором ГРМ об’єму (обсягу) розподіленого природного газу по об’єктах побутових споживачів порівняно з їх фактичним відбором природного газу з ГРМ, встановлюється такий порядок комерційного балансування ГРМ:

1) Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року на підставі складених актів приймання-передачі природного газу з Оператором ГТС та ГДП і ВБГ, які підключені до ГРМ, а також із суміжними Операторами ГРМ, які передають газ до ГРМ, формує загальний об’єм (обсяг) природного газу, який надійшов до ГРМ у зазначений період;

2) Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року на підставі складених актів приймання-передачі природного газу із суміжними Операторами ГРМ, які отримують газ з ГРМ, формує загальний об’єм (обсяг) природного газу, який переданий до суміжної ГРМ у зазначений період;

3) Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року формує загальний об’єм (обсяг) природного газу, розподіленого споживачам (у тому числі побутовим споживачам), підключеним до/через ГРМ, за правилами та вимогами, визначеними цим Кодексом;

4) різниця між об’ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ протягом місяця (календарного року) і об’ємом (обсягом) природного газу, який розподілений по підключених до/через ГРМ об’єктів споживачів та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду, – є об’ємом (обсягом) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ, понесених Оператором ГРМ протягом зазначеного періоду.

5. Порядок документального оформлення приймання-передачі природного газу в точках виходу з газотранспортної системи до ГРМ між Оператором ГТС та Оператором ГРМ, у тому числі врегулювання між ними розбіжностей (за їх наявності) щодо фактичного об’єму/обсягу приймання-передачі газу, визначається Кодексом ГТС та договором транспортування природного газу.

6. Порядок документального оформлення приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та ГДП чи ВБГ, який підключений до ГРМ, а також із суміжним Оператором ГРМ здійснюється відповідно до розділів VІ та ІХ-ХІ цього Кодексу та технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ, укладеної між сторонами.

7. Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року складає відповідні акти про загальний об’єм (обсяг) природного газу, який:

надійшов до ГРМ протягом визначеного періоду, у тому числі в розрізі суміжних суб’єктів ринку природного газу;

переданий в суміжні ГРМ протягом визначеного періоду, у тому числі в розрізі суміжних Операторів ГРМ;

розподілений з ГРМ по об’єктах споживачів, підключених до/через ГРМ, протягом визначеного періоду, у тому числі в розрізі кожної категорії споживачів (промисловість, бюджет, виробники теплової енергії, населення, інші, передбачені законодавством).

8. Порядок обміну даними між Оператором ГРМ та Оператором ГТС щодо планових об’ємів/обсягів природного газу (підтверджених номінацій) та фактичних об’ємів/обсягів природного газу (алокацій) за суб’єктами ринку природного газу на території ліцензованої діяльності Оператора ГРМ регулюється вимогами Кодексу ГТС та договором транспортування природного газу, укладеним між Оператором ГТС та Оператором ГРМ.

2. Порядок балансування обсягів газу по об’єктах споживачів, підключених до/через ГРМ

1. Порядок узгодження підтверджених обсягів природного газу (номінацій), що виділяються постачальником для власних споживачів, зокрема порядок їх коригування протягом розрахункового періоду (реномінації), та їх доведення до Оператора ГРМ визначається Кодексом ГТС.

Підтверджені обсяги природного газу (підтверджені номінації) на відповідний календарний період доводяться до споживача (крім побутового споживача) його постачальником згідно з умовами договору про постачання природного газу.

2. Порядок визначення та підтвердження фактичного об’єму (обсягу) споживання природного газу по об’єктах споживачів, підключених до/через ГРМ, здійснюється відповідно до розділів VІIХ-ХІ цього Кодексу та договору розподілу природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та споживачем, у тому числі побутовим споживачем.

За підсумками розрахункового періоду (місяця) Оператор ГРМ формує за кожним споживачем (у тому числі щодо об’єктів побутових споживачів) дані про його (їх) фактичне споживання природного газу (алокацію) та у порядку, визначеному Кодексом ГТС, передає їх до Оператора ГТС. Визначені Оператором ГРМ об’єми (обсяги) споживання природного газу по об’єктах споживачів є обов’язковими для його постачальника у відносинах між постачальником та Оператором ГТС при співставленні підтвердженого обсягу природного газу по об’єктах споживачів (затвердженої номінації) та його фактичного споживання (алокації).

3. Споживач (крім побутового споживача) має дотримуватися підтвердженого обсягу природного газу (затвердженої номінації), визначеного для нього його постачальником на відповідний розрахунковий період, а у разі наближення можливого його перевищення за підсумками розрахункового періоду зобов’язаний попередити про це свого постачальника та у разі відмови постачальника від коригування обсягів або неузгодження коригування (реномінації) в установленому законодавством порядку здійснити заходи з обмеження (припинення) власного споживання природного газу для недопущення перевищення підтверджених обсягів природного газу (затвердженої номінації).

4. Порядок врегулювання постачальником позитивного або негативного дисбалансу щодо власного споживача та/або групи власних побутових споживачів визначаєтьсяКодексом ГТС.

XІІІ. Правила поведінки на випадок збоїв у роботі газорозподільних систем

1. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації, яка загрожує безпеці функціонування ГРМ, Оператор ГРМ негайно вживає заходів, які мають на меті усунення аварійної ситуації, а також відновлення належної роботи ГРМ згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, розробленим відповідно до вимог Закону України«Про об’єкти підвищеної небезпеки», Кодексу цивільного захисту України та чинного законодавства.

2. У разі виникнення кризової ситуації або якщо існує загроза безпеці населення, руйнування ГРМ чи цілісності ГРМ, Оператор ГРМ вживає заходів, передбаченихПравилами безпеки постачання природного газу та Національним планом дій, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.

3. Оператор ГРМ негайно має повідомити відповідних суміжних суб’єктів ринку природного газу, зокрема споживачів, підключених до/через ГРМ, та їх постачальників про виникнення аварії, надзвичайної ситуації або кризової ситуації, яка може впливати на роботу їх пристроїв, установок або мереж, у тому числі про очікуваний час тривалості та період обмежень у розподілі природного газу.

4. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації Оператор ГРМ має право не приймати газ в точках його надходження до ГРМ або не розподіляти/передавати природний газ із ГРМ, якщо це може спричинити загрозу безпеці функціонування ГРМ, здоров’ю або життю людей, природному середовищу або завдати шкоду майну.

5. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації в газовій мережі (системі) суміжного суб’єкта ринку природного газу, зокрема споживача, підключеного до/через ГРМ, що може викликати обмеження в переміщенні/доставці або одержанні природного газу, він повинен негайно повідомити Оператора ГРМ. Суміжний суб’єкт ринку природного газу зобов’язаний негайно повідомити оператора ГРМ про очікуваний час тривалості та обсяг обмежень. Порядок обміну інформацією щодо аварійних або надзвичайних ситуацій між Оператором ГТС та Оператором ГРМ визначається Кодексом ГТС.

6. В аварійній або кризовій ситуації суміжний суб’єкт ринку природного газу зобов’язаний співпрацювати з Оператором ГРМ в необхідному обсязі відповідно до положень цього Кодексу.

7. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків здійснюються Оператором ГРМ відповідно до вимогрозділу VІ Кодексу цивільного захисту України.

8. Розслідування аварій І та ІІ категорій проводиться згідно з вимогами Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232, та чинного законодавства.

9. Якщо через проведення ремонтів або здійснення технічного обслуговування чи заходів з безпеки (включаючи перевірки газових пристроїв споживачів щодо дотримання норм безпеки) об’єктів ГРМ Оператор ГРМ має припинити постачання природного газу більше ніж на 5 годин, він має повідомити споживача про час та тривалість такого припинення не пізніше ніж за 5 робочих днів до такого припинення (за умови, що таке припинення є запланованим). Якщо припинення не є запланованим, Оператор ГРМ має повідомити споживача про таке припинення якомога скоріше.

10. Оператор ГРМ може не повідомляти споживача про таке припинення за умови, що припинення триватиме менше ніж 5 годин.

11. Якщо Оператор ГРМ заявляє про необхідність тимчасового обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового), він може дати вказівку споживачам (на недискримінаційній та рівній основі) зменшити або припинити споживання природного газу в обсязі та на час, необхідний йому для обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового). Про таке обмеження Оператор ГРМ якомога скоріше повідомляє постачальника.

XІV. Порядок обміну інформацією з іншими суб’єктами ринку природного газу

1. Загальні умови

1. Система обміну інформацією використовується для обміну відомостями, пов’язаними з виконанням функцій, передбачених цим Кодексом, між Оператором ГРМ та суміжними суб’єктам ринку природного газу, зокрема споживачами, які підключені до/через ГРМ, та їх постачальниками.

2. Електронний обмін інформацією, пов’язаною з виконанням угод про взаємодію та договорів розподілу природного газу, повинен бути заснований на стандарті електронного обміну документів (EDI) у версії, розробленій для газової промисловості, під назвою EDIG@S (описаній в документі Edig@s MessageImplementationGuidelines, доступ до якого надається на сторінці http://www.edigas.org).

3. Детальні вимоги до формату файлів зазначаються на веб-сайті Оператора ГРМ. Дотримання форми та інформаційний зміст документів забезпечується стороною (суб’єктом ринку газу), яка формує та/або надсилає документ.

4. Обмін файлами відбувається з використанням електронної пошти або Інтернету.

5. Оператор ГРМ та суміжні суб’єкти ринку природного газу, зокрема споживачі, які підключені до/через ГРМ, та їх постачальник, забезпечують охорону та цілісність файлів, які пересилаються.

2. Відомості, які розміщуються та надсилаються Оператором ГРМ

1. Оператор ГРМ розміщує на своєму веб-сайті відомості, визначені Законом України«Про ринок природного газу», зокрема:

1) перелік послуг, що надаються таким оператором, інформацію про тарифи та інші умови надання таких послуг, включаючи технічні умови для отримання доступу та приєднання до ГТС;

2) методологію визначення тарифів на послуги з розподілу природного газу та методологію визначення плати за приєднання до ГРМ;

3) кількісні показники обсягів потужності, право користування якою було надано замовникам згідно з чинними договорами розподілу, технічної потужності та вільної потужності ГРМ у розрізі ГРП;

4) дані про плановані та фактичні обсяги природного газу, що переміщуються ГРМ в обсязі, що знаходиться у розпорядженні такого Оператора.

2. Оператор ГРМ розміщує на веб-сайті схему розміщення ГРП з параметрами відповідної потужності.

3. Оператор ГРМ повідомляє замовників послуг розподілу природного газу про всі події, які можуть мати вплив на надання послуг розподілу природного газу, а також на роботу суміжних систем, в тому числі про зміни термінів робіт, а також про терміни незапланованих раніше робіт шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті та за допомогою системи обміну інформацією СОІ.

3. Відомості, які передають Оператору ГТС Оператори ГРМ

1. Оператор ГРМ передає Оператору ГТС:

1) відомості про результати технічної перевірки відповідності номінації та реномінації;

2) відомості про фактичні обсяги природного газу, розподілені за споживачами, підключеними до/через ГРМ;

3) інформацію про виникнення перебоїв в системі Оператора ГРМ, що може вплинути на умови відбору природного газу в точках виходу з ГТС, із зазначенням причин виникнення перебоїв, очікуваного часу їх тривалості, зменшення потужності в точках приєднання до системи Оператора ГТС, значення параметрів, які не відповідають договірним умовам, підтвердження змінених номінацій, які виникають через появу перебоїв.

4) EIC-коди, що були присвоєні споживачам, підключеним до газорозподільної системи відповідного оператора, та відповідні ЕІС-коди їх точок комерційного обліку (за необхідності).

2. Зазначені вище дані направляються Оператору ГТС в електронній формі у вигляді файлів у форматі, визначеному Оператором ГТС.

3. Оператор ГРМ повідомляє диспетчерські служби Оператора ГТС про аварії в газорозподільній системі, які мають або можуть мати вплив на функціонування газотранспортної системи, протягом однієї години з часу їх виникнення.

Заступник директора 
Департаменту із регулювання 
відносин у нафтогазовій сфері


Т. Рябуха