Кодекс газорозподільних систем (Частина 1)ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики 
та комунальних послуг 
30.09.2015  № 2494


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 листопада 2015 р. 
за № 1379/27824

КОДЕКС 
газорозподільних систем

I. Загальні положення

1. Визначення основних термінів та понять

1. Цей Кодекс розроблений відповідно до Закону України «Про ринок природного газу».

2. Цей Кодекс визначає взаємовідносини оператора газорозподільних систем із суб’єктами ринку природного газу, а також визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем, зокрема умови забезпечення:

1) надійної і безпечної експлуатації газорозподільних систем та гарантованого рівня розподілу (переміщення) природного газу до/від суміжних суб’єктів ринку природного газу відповідної якості;

2) комерційного, у тому числі приладового обліку природного газу в газорозподільній системі та визначення його об’ємів і обсягів передачі до/з газорозподільної системи, у тому числі в розрізі суб’єктів ринку природного газу;

3) доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (умови технічного доступу);

4) доступу суб’єктів ринку природного газу до газорозподільної системи для фактичної передачі (розподілу/споживання) належного їм природного газу до/з газорозподільної системи (умови комерційного доступу);

5) механізмів взаємодії оператора газорозподільної системи з операторами суміжних систем та з іншими суб’єктами ринку природного газу.

Порядок взаємовідносин оператора газорозподільної системи з оператором газотранспортної системи, у тому числі пов’язаних з прийманням-передачею природного газу в точках виходу з газотранспортної системи до газорозподільної системи, зокрема щодо якості та обліку природного газу (у тому числі приладового), а також з обміном даних щодо заявлених і підтверджених обсягів природного газу (номінацій) та фактичних обсягів розподілу і споживання природного газу (алокацій), регулює Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі - Кодекс ГТС), договір транспортування природного газу та технічна угода (за наявності), що укладені між сторонами.

3. Дія цього Кодексі поширюється на операторів газорозподільних систем, замовників доступу та приєднання до газорозподільної системи, споживачів (у тому числі побутових споживачів), об’єкти яких підключені до газорозподільних систем, та на їх постачальників. Крім того, цим Кодексом регулюються взаємовідносини:

між оператором газорозподільної системи і газодобувними підприємствами та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені (приєднуються) до газорозподільної системи;

між оператором газорозподільної системи та несанкціонованими споживачами, які втручаються в роботу газорозподільної системи, у тому числі шляхом самовільного під’єднання несанкціонованого газопроводу.

4. У цьому Кодексу терміни вживаються у таких значеннях:

будівництво об’єкта – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення об’єкта;

відмова в доступі до об’єкта споживача – вчинення споживачем (власником або наймачем об’єкта споживача) та/або власником території, де розташований/розміщений об’єкт споживача та/або комерційний вузол обліку, за яким здійснюються розрахунки споживача, дій, які перешкоджають представникам оператора газорозподільної системи виконувати функції, передбачені цим Кодексом, що засвідчується актом про порушення, складеним відповідно до вимог цього Кодексу;

власник – юридична особа, або фізична особа, або фізична особа -підприємець, яка на законних підставах володіє та користується об’єктом, зокрема газовими мережами або об’єктом газорозподільної системи;

вузол обліку природного газу/вузол обліку/ВОГ – сукупність засобів вимірювальної техніки, зокрема лічильник газу або звужуючий пристрій, та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об’єму природного газу, зведених до стандартних умов, визначених законодавством;

газові мережі внутрішнього газопостачання – газові мережі від місця/точки приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів);

газові мережі зовнішнього газопостачання – газові мережі від місця забезпечення потужності до місця/точки приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника;

група будинків (гуртожитків) – багатоквартирні будинки (гуртожитки) з однотипним інженерно-санітарним обладнанням та подібними будівельними і архітектурними характеристиками, які послідовно підключені через один газопровід та мають одне й те саме місце забезпечення потужності;

група споживання – категорія побутових споживачів, які за договором розподілу природного газу розраховуються за лічильником газу, що характеризується певними однорідними ознаками щодо газових приладів і пристроїв, категорії будинку (індивідуальний, багатоквартирний), а в окремих випадках з урахуванням опалювальної площі і наявності централізованого гарячого водопостачання, та відображає середньостатистичний річний профіль споживання природного газу в розрізі календарних місяців і визначається згідно з додатком 1 до цього Кодексу;

добова норма – середньодобова норма споживання природного газу, яка визначається шляхом ділення підтвердженого обсягу природного газу за відповідний період на кількість днів у цьому періоді;

договір на приєднання до газорозподільної системи/договір на приєднання – письмова угода між оператором газорозподільної системи та замовником послуги з приєднання, яка укладається відповідно до вимог розділу V та за формою, наведеною в цьому Кодексі, визначає їх правовідносини під час виконання приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора газорозподільної системи;

договір розподілу природного газу – правочин, укладений між оператором газорозподільної системи та споживачем (у тому числі побутовим споживачем) відповідно до вимог цього Кодексу, згідно з яким забезпечується фізична доставка природного газу, належного споживачу, та/або цілодобовий доступ об’єкта споживача до газорозподільної системи;

доступ до газорозподільної системи – право користування потужністю складової (об’єкта) газорозподільної системи в обсязі та на умовах, встановлених у договорі (технічній угоді) про надання відповідних послуг з оператором газорозподільної системи;

дублюючий вузол обліку/дублюючий ВОГ – вузол обліку, призначений для здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та оформлюється між сторонами договору розподілу природного газу та/або технічної угоди про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою як дублюючий ВОГ відповідно до вимог цього Кодексу;

дублюючий засіб вимірювальної техніки/дублюючий ЗВТ – засіб вимірювальної техніки, призначений для контролю працездатності аналогічного засобу вимірювальної техніки, який входить до складу комерційного вузла обліку, що оформлюється між сторонами договору розподілу природного газу та/або технічної угоди про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою як дублюючий ЗВТ відповідно до вимог цього Кодексу;

ЕІС-код (Energy Identification Code) – персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного газу або його вузла обліку (за необхідності), присвоєний Оператором газорозподільної системи в установленому цим Кодексом порядку;

експертиза засобу вимірювальної техніки/експертиза пломб – комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо відповідності засобу вимірювальної техніки/пломб параметрам, визначеним їх виробниками, умовам монтажу та експлуатації, їх цілісності чи відповідності метрологічним характеристикам, а також пересвідчення у відсутності інших ознак впливу на засіб вимірювальної техніки/пломбу, які можуть свідчити про втручання в засіб вимірювальної техніки/пломбу та викривлення результатів вимірювання;

замовник – фізична особа, або юридична особа, або фізична особа - підприємець, яка на підставі відповідного договору замовляє у оператора газорозподільної системи послугу з приєднання до газорозподільної системи та/або розподілу природного газу;

засіб вимірювальної техніки/ЗВТ – технічний засіб, включаючи лічильник газу, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

засоби дистанційної передачі даних – засоби, встановлені (організовані) на комерційному або дублюючому вузлі обліку, які забезпечують на безперервній основі можливість дистанційного доступу до зазначених вузлів обліку з метою зчитування (контролю) та передачі їх даних каналами зв’язку до оператора газорозподільної системи;

заява-приєднання – складена за встановленою формою письмова заява споживача, що засвідчує його волевиявлення на приєднання до договору розподілу природного газу та містить персоніфіковані дані споживача та його об’єкта;

комерційний вузол обліку/комерційний ВОГ – вузол обліку природного газу, організований відповідно до вимог цього Кодексу для комерційного обліку природного газу при визначенні об’єму (обсягу) передачі та розподілу (споживання/постачання) природного газу в точці комерційного обліку;

комерційний доступ – право користування потужністю об’єкта газорозподільної системи в обсязі та на умовах, встановлених у договорі розподілу природного газу та/або технічній угоді про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою;

комерційний облік природного газу – визначення об’ємів (обсягів) передачі та розподілу (споживання/постачання) природного газу в точках комерційного обліку на підставі даних комерційних вузлів обліку та інших регламентних процедур у передбачених цим Кодексом випадках;

контрольне зняття показань ЗВТ – фіксація показань ЗВТ, зокрема лічильника газу, споживача представником оператора газорозподільної системи у відомості про контрольне зняття показань ЗВТ, або акті про контрольне зняття показань ЗВТ, або розрахунковій книжці, абонентській картці обліку газу тощо, які підтверджуються особистим підписом споживача (власника або наймача) об’єкта або уповноваженої ним особи;

контрольний огляд вузла обліку – виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності ЗВТ (корпусу, скла, кріплення, з’єднання тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показань ЗВТ, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій чи оздоблювальних матеріалів самовільних підключень;

коректор об’єму газу – сукупність засобів вимірювальної техніки, які вимірюють тиск і температуру газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, обчислюють об’єм газу за стандартних умов, перетворюючи вихідні сигнали від лічильника газу;

лічильник газу – засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам’ятовування та відображення об’єму (обсягу) природного газу, що проходить через нього, та є складовою комерційного (дублюючого) вузла обліку;

межа балансової належності – точка розмежування газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності чи користування, на якій відбувається приймання-передача природного газу;

межа експлуатаційної відповідальності сторін – точка розмежування газових мереж за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації окремих ділянок або елементів, яка встановлюється на межі балансової належності або за згодою сторін в іншій точці газових мереж;

міська місцевість – адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу);

місце забезпечення потужності (точка забезпечення потужності) – місце/точка на існуючому об’єкті газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора газорозподільної системи, від якого (якої) здійснюється будівництво (розвиток) газових мереж до об’єкта замовника (точки приєднання) та/або забезпечується необхідний рівень потужності, замовленої для об’єкта приєднання;

місце приєднання (точка приєднання) – запроектована або існуюча межа балансової належності між газовими мережами зовнішнього та внутрішнього газопостачання;

несанкціоноване відновлення газоспоживання – виявлений після складання акта про припинення розподілу природного газу (газопостачання) та/або пломбування запірних пристроїв чи встановлення інвентарної заглушки факт несанкціонованого втручання в роботу газорозподільної системи, в тому числі шляхом зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі на об’єкт споживача, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо, внаслідок чого здійснюється чи є можливість несанкціонованого відбору природного газу на об’єкті споживача (окремих його газових приладах чи пристроях), у тому числі поза обліком;

несанкціоноване втручання в роботу газорозподільної системи – втручання в роботу газорозподільної системи, в тому числі шляхом несанкціонованого відновлення газоспоживання, несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ та/або під’єднання несанкціонованого газопроводу, внаслідок чого порушується нормальний режим роботи ГРМ та/або здійснюється необліковане (обліковане частково чи з порушенням законодавства) використання природного газу;

несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу – втручання в роботу або конструкцію чи складові комерційного вузла обліку (зокрема лічильника газу), у тому числі шляхом їх підробки, пошкодження чи пошкодження на них пломб, впливу дії спрямованого постійного магнітного поля або зміни конфігурації даних обчислювача/коректора об’єму газу (первинного програмування чи протоколу параметризації), внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним вузлом обліку не обліковується (обліковується частково чи з порушенням законодавства), та інші дії, що призводять до викривлення даних обліку природного газу;

несанкціонований відбір природного газу – відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема цього Кодексу;

несанкціонований газопровід – самовільно під’єднаний газопровід (газовий відвід, штуцер, патрубок), у тому числі без наявного підключеного газового обладнання, фізично з’єднаний, зокрема вварений, врізаний, з газорозподільною системою або газовою мережею внутрішнього газопостачання, витрата (споживання) природного газу через який не обліковується комерційним вузлом обліку (лічильником газу);

несанкціоноване підключення газових приладів – самовільне під’єднання споживачем газових приладів чи пристроїв (устаткування) на об’єкті, який обліковується за нормами споживання, або внаслідок під’єднання яких перевищується діапазон обчислення вузла обліку (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення вузла обліку);

несанкціонований споживач – фізична, юридична особа або фізична особа - підприємець, яка без укладання договору розподілу природного газу з оператором газорозподільної системи або на об’єкті, який не підключений до ГРМ в установленому порядку, здійснює несанкціонований відбір природного газу;

номінальна потужність газового обладнання – сумарна об’ємна витрата (споживання) природного газу всього встановленого газового обладнання/устаткування, яка згідно з паспортними даними відповідає номінальному режиму роботи цього обладнання/устаткування;

норми споживання – об’єм та вид споживання природного газу, установлені згідно із законодавством для побутових споживачів, що не забезпечені лічильником газу, за договорами розподілу природного газу;

обчислювач об’єму газу – засіб вимірювальної техніки, який перетворює вихідні сигнали вимірювальної інформації від вимірювального перетворювача перепаду тиску на звужуючому пристрої (напірній трубці тощо) та/або від вимірювального перетворювача об’єму газу за робочих умов (лічильника газу тощо), від вимірювальних перетворювачів тиску та температури газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, та обчислює об’єм газу за стандартних умов;

опалювальний період – період з 01 жовтня по 30 квітня включно;

опалювальна площа – загальна опалювальна площа об’єкта споживача без урахування площі лоджій, балконів, терас, а також площі приміщень, де відсутні тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо), які безпосередньо не з’єднані з опалювальними приміщеннями дверними та іншими отворами;

Оператор газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства, та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління;

Оператор газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників);

охоронна зона об’єктів газорозподільної системи – територія, обмежена умовними лініями, уздовж наземних, надземних і підземних газопроводів та їх споруд по обидва боки від крайніх елементів конструкції розподільних газопроводів та по периметру наземних споруд на визначеній відстані, на якій обмежується провадження господарської та іншої діяльності;

параметризація ЗВТ – установленні заводом-виробником значення програмування лічильника газу або обчислювача чи коректора об’єму газу, а також введені в нього під час експлуатації їх власником чи Оператором ГРМ відповідні параметри (у тому числі фізико-хімічні показники природного газу), які забезпечують належне вимірювання об’єму природного газу комерційним ВОГ згідно з чинними стандартами;

перевірка метрологічних характеристик ЗВТ – проведення спеціально уповноваженими територіальними органами у сфері метрології та стаціонарними чи пересувними повірочними лабораторіями перевірки метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та/або загальної похибки вимірювання комерційного вузла обліку, у тому числі в умовах їх експлуатації, в порядку, визначеному регламентами перевірки метрологічних характеристик ЗВТ, та/або проведення позачергової чи експертної повірки;

перевірка параметризації ЗВТ – перевірка відповідності введених параметрів в лічильник газу або обчислювач чи коректор об’єму газу дійсним параметрам;

підключення до ГРМ – фізичне з’єднання в точці приєднання (на межі балансової належності) газових мереж суміжного суб’єкта ринку природного газу (зокрема споживача) з газорозподільною системою, здійснене в установленому законодавством порядку, зокрема згідно з цим Кодексом;

підтверджений обсяг природного газу – об’єм (обсяг) природного газу, виділений постачальником для потреб споживача, з яким укладено договір постачання природного газу на відповідний розрахунковий період, та підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації) і доведений Оператору ГРМ у порядку, визначеному Кодексом ГТС;

протокол параметризації ЗВТ – вихідний документ (електронний файл або паперовий носій), створений (зчитаний) за допомогою сервісного програмного забезпечення виробника лічильника газу або обчислювача чи коректора об’єму газу, який відображає параметри програмування ЗВТ та введені в нього значення під час експлуатації;

плановий місячний об’єм споживання – визначений в установленому главою 4 розділу ІХ цього Кодексу порядку плановий об’єм (обсяг) споживання природного газу по об’єкту побутового споживача, який за договором розподілу природного газу розраховується за лічильником газу;

плата за приєднання, що є стандартним, – граничний рівень плати за приєднання, що є стандартним, розрахований згідно з методологією визначення плати за приєднання, затвердженою Регулятором;

побутовий споживач – споживач, що є фізичною особою та придбаває природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність;

повірка лічильника газу – встановлення придатності до застосування лічильника газу на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик, що здійснюється в установленому законодавством порядку;

попередня оплата – повна оплата за зобов’язаннями до початку розрахункового періоду;

постачальник природного газу (постачальник) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;

пошкодження ЗВТ/лічильника газу – механічне пошкодження цілісності конструкції комерційного ВОГ та/або його складових, зокрема корпусу, скла, кріплення, захисних елементів, ліній з’єднання;

пошкодження пломб – відсутність чи пошкодження цілісності пломб, пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка тощо), гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал, у тому числі відсутність чи пошкодження на ЗВТ (лічильнику газу) пломб з відбитками тавр про їх повірку або індикаторів дії впливу постійного магнітного поля (далі – магнітні індикатори), або підтверджений факт підробки пломби за умови наявності акта про пломбування (іншого документа, що підтверджує факт пломбування і передачу на збереження ЗВТ/лічильника газу та установлених пломб і магнітних індикаторів);

правовий режим земель охоронних зон об’єктів газорозподільної системи – установлений законодавством особливий режим використання земель власниками та користувачами земельних ділянок, а також Операторами ГРМ, що встановлюється в межах земель охоронних зон об’єктів газорозподільних систем для забезпечення належних умов їх експлуатації, запобігання їх пошкодженню та для зменшення можливого негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об’єкти та довкілля в цілому;

приєднання до ГРМ – сукупність організаційних і технічних заходів, у тому числі робіт, спрямованих на створення технічної можливості для надання послуги розподілу природного газу, які здійснюються у зв’язку з підключенням об’єкта будівництва чи існуючого об’єкта замовника до газорозподільної системи;

приєднання, що є стандартним, – приєднання до газорозподільної системи Оператора ГРМ об’єкта замовника потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до межі земельної ділянки замовника;

приховані заходи – несанкціоновані заходи, здійснені споживачем чи іншою особою, внаслідок яких здійснюється необліковане (обліковане частково чи з порушенням законодавства) використання природного газу, які неможливо виявити без використання спеціальних технічних засобів, проведення земельних робіт, демонтажу будівельних конструкцій чи оздоблювальних матеріалів, часткового чи повного демонтажу ЗВТ або дактилоскопічної експертизи чи перевірки метрологічних характеристик ЗВТ;

проект повторного використання – документація (типовий проект) на об’єкт або його відокремлену частину, що використовується повторно при проектуванні іншого схожого об’єкта будівництва (газових мереж зовнішнього газопостачання), яка затверджена і має висновок щодо її відповідності вимогам будівельних норм, стандартів та правил;

пункт призначення – межа балансової належності об’єкта споживача, на якій відбувається передача Оператором ГРМ природного газу споживачу;

Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

розрахунковий період – період часу, зазначений у договорі (технічній угоді), за який визначається об’єм та обсяг передачі чи розподілу (споживання/постачання) природного газу та здійснюються відповідні розрахунки та/або регламентні процедури;

самовільне під’єднання – під’єднання несанкціонованого газопроводу та/або газових приладів чи пристроїв до газорозподільної системи, внутрішньобудинкової системи газопостачання або газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта споживача з порушенням встановленої законодавством процедури;

своєчасне повідомлення побутовим споживачем – надання споживачем у письмовій формі Оператору ГРМ інформації щодо видів споживання газу не пізніше ніж у місячний строк з дати настання відповідних змін (за відсутності лічильника газу), або інформації про недоліки в роботі лічильника газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження лічильника, повірочного тавра, цілості пломб тощо), або інформації про пошкодження пломб на газових приладах та пристроях до виявлення таких недоліків представником Оператора ГРМ;

сільська місцевість – адміністративна територія сіл, селищ (за винятком селищ міського типу);

споживач природного газу (споживач) – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, зокрема в якості сировини, а не для перепродажу;

суміжні суб’єкти ринку природного газу – власники газових мереж, що з’єднані між собою, в місці з’єднання яких відбувається приймання-передача природного газу;

технічна угода про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою – письмова угода між Оператором ГРМ та суміжним суб’єктом ринку газу, крім споживачів та Оператора ГТС, яка укладається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Кодексу, та визначає порядок приймання-передачі природного газу між сторонами;

технічні умови приєднання – документ, що визначає комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення приєднання об’єкта (земельної ділянки) замовника до газорозподільної системи і містить вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання, що створюються для потреб об’єкта замовника;

точка вимірювання – місце встановлення комерційного вузла обліку;

точка комерційного обліку – межа балансової належності, відносно якої за допомогою комерційного вузла обліку та/або інших регламентованих процедур у передбаченихрозділами ІХ-ХІ цього Кодексу випадках визначається об’єм (обсяг) передачі чи розподілу (споживання/постачання) природного газу за певний період;

якість природного газу – параметри фізико-хімічних показників природного газу, які мають відповідати вимогам цього Кодексу.

Інші терміни, що використовуються в цьому Кодексі, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про ринок природного газу""Про метрологію та метрологічну діяльність""Про забезпечення комерційного обліку природного газу""Про регулювання містобудівної діяльності".

Термін «природний газ» охоплює біогаз або інші види газу з альтернативних джерел, які за своїми фізико-технічними характеристиками відповідають стандартам на природний газ.

5. Скорочення, що застосовуються у цьому Кодексі, мають такі значення:

АДС - аварійно-диспетчерська служба;

ВБГ - виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел;

ВОГ - вузол обліку природного газу;

ГДП - газодобувне підприємство;

ГРМ - газорозподільна система;

ГРП - газорегуляторний пункт;

ГРС - газорозподільна станція;

ГТС - газотранспортна система України;

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;

ПВВГ - пункт вимірювання витрат газу;

ПЕОМ - персональна електронно-обчислювальна машина (комп’ютер);

ФХП - фізико-хімічні показники, фізико-хімічні характеристики;

ШРП - шафовий регуляторний пункт газу.

6. Умовні позначення одиниць виміру, на які є посилання в цьому Кодексі:

м куб. – метр кубічний;

МПа – мегапаскаль;

МДж – мегаджоуль;

кВт·год – кіловат-година;

Гкал – гігакалорія;

град. С – градус Цельсія.

2. Основні функції газорозподільної системи та Оператора ГРМ

1. Оператор ГРМ здійснює діяльність з розподілу природного газу на підставі ліцензії, яка видається Регулятором.

2. Оператор ГРМ відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (будівництво) газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у його власності чи користуванні, належну організацію та виконання розподілу природного газу.

3. Основними функціями Оператора ГРМ є:

1) забезпечення розподілу (переміщення) природного газу від місць його надходження в ГРМ з ГТС та з інших джерел (від ГДП та ВБГ, підключених до ГРМ, та від суміжних ГРМ) до споживачів природного газу з урахуванням його якісних і фізико-хімічних характеристик та потреб цих споживачів;

2) забезпечення оперативно-диспетчерського управління ГРМ та планово-профілактичних і аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах ГРМ з урахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки;

3) забезпечення максимальної економічності, оптимальних режимів та надійності роботи ГРМ, розробка оптимальних технологічних режимів роботи ГРМ для безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів;

4) забезпечення організації та реєстрації взаємовідносин (адміністрування) суб’єктів ринку природного газу, які підключені до/через ГРМ та співпрацюють з ним, при забезпеченні розподілу (передачі) природного газу ГРМ;

5) виконання договірних зобов’язань при розподілі (споживанні, передачі) природного газу ГРМ;

6) своєчасне інформування суб’єктів ринку природного газу про відхилення технологічних режимів роботи ГРМ, що можуть вплинути на режим газоспоживання (обмеження обсягів тощо), та вжиття заходів щодо їх ліквідації;

7) забезпечення контролю якості фізико-хімічних характеристик та показників природного газу, який передається до/з ГРМ;

8) забезпечення комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, в ГРМ;

9) забезпечення приєднання об’єктів замовників до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, за їх зверненням та за умови дотримання вимог цього Кодексу;

10) забезпечення балансування між об’ємами і обсягами передачі природного газу до ГРМ (від ГРС, ГДП, ВБГ, інших ГРМ) та об’ємами і обсягами передачі природного газу з ГРМ (споживачам, для транзиту в інші ГРМ);

11) формування добових, декадних, місячних, квартальних та річних показників фактичного об’єму та обсягу передачі (розподілу, споживання) природного газу по об’єктах суб’єктів ринку природного газу, які знаходяться на ліцензованій території Оператора ГРМ та/або які замовили розподіл природного газу ГРМ у відповідному періоді;

12) співпраця з операторами суміжних систем з метою надійного та ефективного функціонування ГРМ;

13) дослідження потреб споживачів (замовників), у тому числі різних галузей економіки, в природному газі для здійснення підготовки планів розвитку та розбудови ГРМ.

4. Оператор ГРМ має право безперешкодного та безкоштовного доступу до земельних ділянок всіх форм власності, на яких розташована газорозподільна система, для виконання своїх функцій та обов’язків, передбачених законодавством.

5. З Оператором ГРМ співпрацюють такі суб’єкти ринку природного газу:

Оператор ГТС;

оператори суміжних газорозподільних систем;

газодобувні підприємства та виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені (планують приєднатися) до ГРМ;

споживачі, які підключені до ГРМ;

постачальники природного газу, які планують чи здійснюють постачання споживачам, підключеним до газових мереж Оператора ГРМ;

замовники приєднання власних об’єктів до ГРМ.

6. Рішення Оператора ГРМ повинні базуватися на принципах:

об’єктивності, яка полягає в обґрунтуванні прийнятих рішень;

прозорості, яка полягає в інформуванні суб’єктів ринку природного газу (у тому числі шляхом розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті) про відповідні правила та порядки взаємовідносин;

недискримінації, яка полягає в незастосуванні додаткових обмежень та заборон, не передбачених законодавством.

3. Основні засади доступу до газорозподільної системи

1. Доступ суб’єктів ринку природного газу до ГРМ, що на законних підставах знаходиться у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, здійснюється на принципах:

забезпечення рівних прав доступу, у тому числі приєднання, до ГРМ відповідно до вимог цього Кодексу;

забезпечення Оператором ГРМ належної якості послуг доступу (приєднання) на договірних засадах;

забезпечення суб’єктами ринку природного газу критеріїв доступу, визначенихрозділами V та VI цього Кодексу, та належних розрахунків за надані послуги.

2. Оператор ГРМ зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті інформацію про технічні та комерційні умови доступу (приєднання) до об’єктів газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають в його власності чи користуванні (у тому числі експлуатації), а також методологію визначення плати за приєднання до газорозподільної системи, затверджену Регулятором.

Оператор ГРМ не має права відмовити замовнику в доступі (приєднанні) до об’єктів газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають в його власності чи користуванні (у тому числі експлуатації), за виключенням випадків, передбачених розділами V та VI цього Кодексу.

3. Для забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи та можливості розподілу (переміщення) належного споживачу (суміжному суб’єкту ринку природного газу) природного газу ГРМ обов’язковою умовою є наявність фізичного підключення об’єкта споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) до ГРМ.

Власники об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (земельних ділянок), які фізично не підключені до ГРМ, для набуття права на цілодобовий доступ до ГРМ та розподіл (переміщення) природного газу ГРМ повинні здійснити заходи щодо підключення (приєднання) власних об’єктів до ГРМ у порядку, визначеному в розділі V цього Кодексу.

Споживачі, у тому числі побутові, та суміжні суб’єкти ринку природного газу, які фізично підключені до ГРМ, забезпечуються цілодобовим доступом до ГРМ та можливістю розподілу (переміщення) природного газу ГРМ у порядку, визначеному в розділі VІ цього Кодексу.

4. Виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел мають право на отримання доступу до газорозподільної системи за умови дотримання технічних норм та стандартів безпеки відповідності до законодавства та за умови, що біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-хімічними характеристиками відповідають стандартам на природний газ та вимогам цього Кодексу.

5. Взаємовідносини, пов’язані із замовленням та наданням послуги приєднання (технічного доступу) об’єкта будівництва або існуючого об’єкта (земельної ділянки) замовника до газорозподільної системи, регулюються договором на приєднання між Оператором ГРМ та замовником, який укладається відповідно до вимог розділу V цього Кодексу.

Взаємовідносини Оператора ГРМ з газодобувними підприємствами та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, об’єкти яких підключені до ГРМ, а також із суміжними Операторами ГРМ регулюються технічною угодою про умови приймання-передачі природного газу ГРМ, яка укладається з ними відповідно до вимогглави 2 розділу VІ цього Кодексу.

Взаємовідносини, пов’язані з розподілом природного газу споживачам, у тому числі побутовим споживачам, підключеним до/через ГРМ, включаючи забезпечення Оператором ГРМ цілодобового їх доступу до ГРМ для споживання (розподілу) належного їм (їх постачальникам) природного газу, регулюються договором розподілу природного газу, укладеним між Оператором ГРМ та споживачем відповідно до вимог глави 3 розділу VІ цього Кодексу.

6. На підставі укладеного договору розподілу природного газу Оператор ГРМ:

присвоює споживачу, у тому числі побутовому споживачу, персональний ЕІС-код суб’єкта ринку природного газу та передає його Оператору ГТС для оперативної ідентифікації споживача при визначенні його (або його постачальника) підтверджених обсягів природного газу та запровадженні процедури зміни його постачальника;

надає послугу споживачу із забезпечення цілодобового доступу до ГРМ в межах приєднаної потужності його об’єкта для можливості споживання ним відповідних об’ємів природного газу, виділених постачальником природного газу;

забезпечує формування та передачу даних про об’єми та обсяги фактичного споживання природного газу споживачем до Оператора ГТС (постачальника) у порядку, визначеномуКодексом ГТС та цим Кодексом.

7. Якість природного газу, що надходить до ГРМ, та якість природного газу, що передається Оператором ГРМ у пунктах призначення, має відповідати вимогам цього Кодексу.

Оператор ГРМ відповідає за якість природного газу з моменту його надходження в ГРМ до моменту його передачі в пунктах призначення.

II. Структура газорозподільної системи

1. Газорозподільна система є технологічним комплексом, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам, тиск якого не може перевищувати 1,2 МПа.

Газові мережі, тиск яких менше 1,2 МПа та через які природний газ передається споживачам, є газорозподільною системою незалежно від їх власності та підпорядкування.

2. До складу ГРМ входять споруди і пристрої на газопроводах від місця надходження природного газу в ГРМ до пунктів призначення (об’єктів споживачів або суміжних Операторів ГРМ), зокрема, ГРМ включають:

1) газопроводи, зокрема підземні та/або надземні, високого, середнього та низького тиску;

2) обладнання для зниження тиску і підтримання його на заданому рівні, зокрема ГРП та ШРП;

3) установки електрохімічного захисту від корозії;

4) лінії технологічного зв’язку, споруди, обладнання автоматизованих систем контролю та управління технологічними процесами і установок електрохімічного захисту;

5) переходи через природні і штучні перешкоди (автомобільні дороги, залізниці, канали тощо);

6) будівлі та споруди для забезпечення експлуатації та оперативного обслуговування ГРМ;

7) споруди газорозподільних мереж, зокрема колодязі, запірна арматура, компенсатори, конденсатозбірники, контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти, футляри, розпізнавальні і сигнальні знаки тощо.

3. Надходження природного газу до ГРМ здійснюється в місцях її фізичного з’єднання з:

газотранспортною системою;

суміжними газорозподільними системами;

мережами газодобувних підприємств та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, об’єкти яких підключені до ГРМ.

4. Відбір природного газу з ГРМ здійснюється в місцях її фізичного з’єднання з:

об’єктами споживачів, у тому числі побутових споживачів;

суміжними газорозподільними системами.

III. Основні правила технічної експлуатації газорозподільної системи

1. Загальні умови

1. Експлуатацію газорозподільних систем здійснюють виключно Оператори ГРМ.

2. Власники газової мережі, яка згідно з розділом ІІ цього Кодексу кваліфікується як газорозподільна система (крім газорозподільної системи, що відноситься до державного майна), що не є Операторами ГРМ, та Оператор ГРМ, до мереж якого підключені належні власникам газорозподільні системи (або на території ліцензованої діяльності якого знаходяться споживачі, підключені до цих газорозподільних систем), зобов’язані укласти договір про експлуатацію таких газорозподільних систем, або договір господарського відання чи користування з передачею газорозподільних систем на баланс Оператору ГРМ, або оформити передачу належних власникам газорозподільних систем у власність зазначеному Оператору ГРМ (у тому числі шляхом купівлі-продажу).

Договори експлуатації, господарського відання та користування укладаються за формами, визначеними у додатках 3-5 цього Кодексу (крім газових мереж, що є державним майном).

Для внутрішньобудинкових газових мереж, які є ГРМ, взаємовідносини між їх власником і Оператором ГРМ здійснюються виключно на умовах договору про експлуатацію внутрішньобудинкових газових мереж.

Взаємовідносини між власниками газорозподільних систем, які відносяться до державного майна, та Операторами ГРМ врегульовуються відповідно до вимог законодавства.

3. Оператори ГРМ зобов’язані мати:

у своєму складі аварійно-диспетчерські служби та інші виробничі підрозділи, у тому числі кваліфікований персонал, необхідні для належної експлуатації газорозподільних систем;

телефонний зв’язок екстреного виклику;

відповідні приміщення, транспортні засоби, обладнання та матеріали, необхідні для належної експлуатації газорозподільних систем.

4. Оператор ГРМ повинен забезпечити попереджувальні заходи безаварійної експлуатації газорозподільних систем, а саме комплекс робіт, що виконується на підставі результатів технічного огляду або технічного обстеження газорозподільних систем, з метою забезпечення її подальшого безаварійного експлуатування шляхом проведення технічного обслуговування, поточного або капітального ремонтів.

У разі виникнення аварійної ситуації Оператор ГРМ зобов’язаний вжити необхідних заходів, спрямованих на відновлення належної роботи газорозподільної системи.

5. При організації експлуатації газорозподільних систем та проведення робіт з технічного їх обслуговування і ремонту Оператор ГРМ повинен дотримуватися інструкцій і правил технічної експлуатації газорозподільних систем, правил безпеки систем газопостачання, державних стандартів, передбачених чинними нормативно-правовими актами України.

2. Організація аварійно-технічного обслуговування ГРМ

1. Оператор ГРМ повинен забезпечувати попереджувальні заходи для безаварійної експлуатації газорозподільних систем та локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій в газорозподільній системі.

2. Для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій Оператором ГРМ організовуються підрозділи аварійно-диспетчерської служби (АДС) з цілодобовою роботою, включаючи вихідні та святкові дні.

3. Служби АДС повинні бути забезпечені зв’язком екстреного виклику, спеціальними аварійними автомобілями, зв’язком екстреного виклику з відповідними спецслужбами (надзвичайних ситуацій, швидкої допомоги тощо), засобами радіозв’язку і мати апаратуру для запису переговорів.

4. Діяльність аварійних бригад з локалізації і ліквідації аварійних ситуацій повинна обумовлюватися планом локалізації і ліквідації аварій та планом взаємодії служб екстреного виклику інших організацій, розробленими Оператором ГРМ з урахуванням місцевих умов.

5. Для локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій споживач невідкладно повинен повідомляти про них аварійно-диспетчерській службі Оператора ГРМ за номером екстреного виклику або іншим номером, зазначеним у договорі розподілу природного газу, укладеному з Оператором ГРМ.

3. Умови надійної та безпечної експлуатації ГРМ

1. Оператор ГРМ для забезпечення надійної та безпечної експлуатації газорозподільної системи:

забезпечує запобіжні заходи безаварійної експлуатації ГРМ;

розробляє та впроваджує плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

готує та узгоджує в рамках укладених договорів (технічних угод) з операторами суміжних систем, газодобувними підприємствами та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені до ГРМ, план дій на випадок виникнення перебоїв в роботі суміжних систем;

підтримує та розширює автоматизовані системи контролю і управління технологічними процесами з метою можливості оперативного реагування на загрози, які можуть виникнути в газорозподільній системі;

підтримує технічний стан пристроїв, установок, мереж, а також системних об’єктів згідно з вимогами законодавства, провадить постійний експлуатаційний нагляд, а також забезпечує постійні чергування команд технічної допомоги, а у разі виникнення аварії негайно розпочинає дії, направлені на її усунення;

провадить оцінку технічного стану газорозподільної системи, підготовлює та впроваджує інвестиційні плани і плани ремонту газорозподільної системи.

4. Охоронні зони газорозподільної системи

1. Охоронна зона об’єктів ГРМ поширюється на газопроводи з надлишковим тиском природного газу не більше 1,2 МПа, ГРП, ШРП, вузли обліку природного газу, засоби захисту газопроводів від електрохімічної корозії, споруди і пристрої на газопроводах, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження газопроводів і споруд на них, за виключенням внутрішньобудинкових газових мереж.

2. Проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт на відстані менше ніж 15 м від ГРМ без дозволу на порушення об’єктів благоустрою, який видається відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення робіт, та письмового погодження Оператора ГРМ – не допускається.

3. З метою забезпечення безпечної експлуатації об’єктів ГРМ встановлюються охоронні зони:

1) вздовж газопроводів високого тиску I категорії – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 10 метрах від осі газопроводу по обидва боки;

2) вздовж газопроводів високого тиску II категорії – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 7 метрах від осі газопроводу по обидва боки;

3) вздовж газопроводів середнього тиску – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 4 метрах від осі газопроводу по обидва боки;

4) вздовж газопроводів низького тиску – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 2 метрах від осі газопроводу по обидва боки;

5) вздовж підводних переходів – у вигляді ділянки водного простору від водної поверхні до дна, укладеного між паралельними площинами, віддаленими від осей крайніх ниток переходів на 50 метрів по обидва боки;

6) навколо будівель ГРП, ШРП, ВОГ – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовною лінією, віддаленої від зовнішніх стін будинку (шаф) ГРП, ВОГ, ШРП при тиску газу на вводі в ГРП, ШРП, ВОГ до 0,6 МПа на 10 метрів у всі сторони, а при тиску газу на вводі в ГРП, ШРП, ВОГ понад 0,6 до 1,2 МПа – на 15 м у всі сторони.

4. Мінімальні відстані по горизонталі від об’єктів ГРМ до будівель, споруд та інших підземних інженерних комунікацій визначаються будівельними нормами України з проектування населених пунктів і виробничих об’єктів, а також не повинні допускати механічного, хімічного і електричного впливу на об’єкти ГРМ.

5. Земельні ділянки, розташовані в охоронних зонах об’єктів ГРМ, не вилучаються у їх власників або користувачів, а використовуються з обмеженнями, встановленими цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

6. Зазначені обмеження встановлюються для власників та користувачів земельних ділянок на провадження ними господарської діяльності, зокрема сільськогосподарських робіт, в межах всієї охоронної зони об’єктів ГРМ.

7. Оператори ГРМ мають право на отримання відповідно до чинного законодавства від органів, що здійснюють ведення державного земельного кадастру, державну реєстрацію прав на нерухоме чи інше майно, інформації про власників, користувачів об’єктів нерухомого та іншого майна, кадастрові номери земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об’єктів ГРМ.

8. Охоронні зони об’єктів ГРМ зазначаються в документації із землеустрою з дати надання земельної ділянки для будівництва об’єкта ГРМ.

9. Власники або користувачі земельної ділянки, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Оператори ГРМ вживають заходів щодо охорони земель та дотримання встановлених обмежень у використанні земель охоронних зон об’єктів ГРМ.

10. Траси газопроводів на місцевості позначаються покажчиками.

11. Покажчики встановлюються:

1) на прямих ділянках траси газопроводу на відстані прямої видимості не більше 200 метрів один від одного на території населених пунктів і не більше ніж через 500 метрів за межами населених пунктів (з урахуванням покажчиків, встановлених у місцях розташування споруд, поворотів і відгалужень газопроводів);

2) в місцях перетину траси газопроводу з межами земельних ділянок власників, орендарів, землевласників та землекористувачів;

3) в місцях повороту траси газопроводу;

4) в місцях переходу газопроводу через судноплавні і несудноплавні водотоки, у тому числі канали, яри. Місця перетину газопроводів з судноплавними і сплавними річками, а також каналами позначаються на берегах сигнальними знаками;

4) в місцях переходу через автомобільні і залізничні дороги (необхідність встановлення покажчиків вирішується за погодженням з організацією, що видає технічні умови на перехід газопроводу через автомобільні і залізничні дороги);

5) в місцях відгалужень поліетиленових газопроводів і нероз’ємних з’єднань поліетиленових газопроводів зі сталевими;

6) в місцях проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

12. Покажчики кріпляться на висоті 1,5–1,8 метра від поверхні землі до нижнього краю газопроводу лицьовою стороною до нього (при установці на стінах будинків або на залізобетонних опорах, розташованих уздовж траси газопроводу).

За межами населених пунктів покажчики встановлюються на відстані 1 метра від осі газопроводу праворуч по ходу газу на металевих, пластмасових або залізобетонних опорах лицьовою стороною до газопроводу.

13. Встановлення покажчиків повинно здійснюватися:

на новозбудованих газопроводах – будівельно-монтажними організаціями;

на діючих газопроводах – власником ГРМ.

14. Схеми розташування газопроводів і споруд на них передаються Оператором ГРМ до відповідних місцевих органів самоврядування для забезпечення нанесення їх на плани населених пунктів та плани землекористувань районів, а також за відповідними запитами – іншим заінтересованим держаним органам.

15. Оператор ГРМ надає відомості про місцезнаходження газопроводів заінтересованим юридичним та фізичним особам, що здійснюють діяльність в охоронній зоні, за їх письмовими запитами.

16. У межах охоронних зон без письмового погодження Оператора ГРМ забороняється:

1) проводити будівельні і монтажні роботи, планування ґрунту;

2) влаштовувати стоянки і зупинки транспортних засобів, тракторів та інших самохідних машин;

3) проводити меліоративні роботи, прокладати зрошувальні та осушувальні канали та зводити споруди меліоративних систем;

4) проводити геолого-знімальні, пошукові, геодезичні та інші вишукувальні роботи, пов’язані з улаштуванням свердловин, шурфів і взяттям проб ґрунту;

5) зводити малі архітектурні форми;

6) проводити дноочищувальні і землечерпальні роботи (в охоронних зонах підвідних газопроводів).

17. У межах охоронних зон забороняється:

1) здійснювати будівництво будь-яких будівель;

2) переміщати, демонтувати, засипати, пошкоджувати покажчики трас підземних газопроводів та місць розташування мережевих споруд на них, контрольно-вимірювальні пункти;

3) відкривати самовільно люки газових колодязів і коверів, двері ГРП, ШРП, ВОГ, установок електрохімічного захисту газопроводів тощо, відкривати і закривати крани і засувки, відключати і включати електроживлення обладнання об’єктів газорозподільної системи;

4) влаштовувати звалища, виливати агресивні рідини, в тому числі розчини кислот, солей і лугів;

5) складувати матеріали та обладнання, в тому числі для тимчасового зберігання, вздовж траси підземного газопроводу в межах 2 метрів по обидва боки від осі, а також проводити посадку дерев і чагарників всіх видів в межах 1,5 метра по обидва боки від осі газопроводу;

6) руйнувати споруди і пристрої, що запобігають пошкодженню газопроводів і споруд на них;

7) кидати якорі, проходити з відданими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами, проводити тралення жорсткими і напівжорсткими тралами при перетинанні газопроводами водних перешкод (в охоронних зонах підвідних газопроводів);

8) розпалювати вогнище і розміщувати будь-які відкриті або закриті джерела вогню;

9) проводити будь-які заходи, пов’язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт.

18. Земельні ділянки, що входять до охоронних зон, використовуються власниками, орендарями земельних ділянок, землевласниками та землекористувачами з обов’язковим дотриманням вимог цього Кодексу.

19. Сільськогосподарські роботи в охоронних зонах проводяться власниками, орендарями земельних ділянок, землевласниками та землекористувачами з попереднім повідомленням про їх початок Оператора ГРМ.

20. Проведення ремонтних будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ здійснюється відповідно до законодавства за письмовим погодженням Оператора ГРМ.

Роботи з усунення наслідків аварій можуть бути розпочаті без письмового погодження Оператора ГРМ, але за обов’язкової присутності представника Оператора ГРМ.

21. Письмове погодження, що надається Оператором ГРМ, на право проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт поблизу ГРМ має містити вимоги та умови, обов’язкові для виконавців при виконанні ремонтних, будівельних та земляних робіт. До погодження додається схема газопроводу та інженерних комунікацій, споруд (ГРП, ШРП, ВОГ, засобів електрозахисту тощо).

Видача погодження Оператора ГРМ, його переоформлення, видача дубліката та його анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Оператор ГРМ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації письмового звернення юридичної чи фізичної особи, або фізичної особи - підприємця щодо погодження проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ має надати письмове погодження або письмову обґрунтовану відмову. Письмове погодження надається на безоплатній основі.

Погодження має містити вимоги та умови, обов’язкові для виконавців при виконанні ремонтних, будівельних та/або земляних робіт, а також схему газопроводу та інженерних комунікацій, споруд (ГРП, ШРП, ВОГ, засобів електрозахисту тощо).

Роботи з усунення наслідків аварій можуть бути розпочаті без погодження Оператора ГРМ, але за обов’язкової присутності представника Оператора ГРМ та за умови обов’язкового оформлення в подальшому погодження, що передбачені цією главою.

22. Юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи - підприємці для отримання погодження Оператора ГРМ на проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ повинні подати Оператору ГРМ для узгодження проект плану їх проведення, розроблений з урахуванням вимог будівельних, а за необхідності – інших норм і правил, що регламентують ці роботи, а також заяву (лист) на отримання погодження.

23. Юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи – підприємці, які отримали письмове погодження Оператора ГРМ, зобов’язані керуватися порядком проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт і дотримуватись умов їх виконання з урахуванням вимог письмового погодження Оператора ГРМ.

24. Письмове погодження Оператора ГРМ на проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ оформляється у двох примірниках, один з яких зберігається у Оператора ГРМ протягом строку, визначеного законодавством.

25. Відмова в наданні письмового погодження на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, надається Оператором ГРМ у разі, якщо:

проведення робіт заборонено цим Кодексом;

проведення робіт створить загрозу виникнення аварії (аварійної ситуації) на об’єктах ГРМ.

26. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою видається відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення робіт.

27. Підставою для отримання дозволу на порушення благоустрою для проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні є письмове погодження, видане Оператором ГРМ відповідно до вимог цієї глави.

28. До початку ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні наказом організації, що проводить роботи, з числа фахівців призначається особа, відповідальна за проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт (керівник робіт).

29. Роботи в охоронній зоні проводяться тільки в присутності керівника робіт і представника Оператора ГРМ.

30. Юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи - підприємці, що проводять ремонтні, будівельні та земляні роботи в охоронних зонах, зобов’язані не пізніше ніж за добу до початку робіт повідомити представника Оператора ГРМ щодо проведення робіт.

31. Фізична особа або персонал юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, залучені для проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронних зонах, повинні бути ознайомлені (проінструктовані) представником Оператора ГРМ про місцезнаходження газопроводу і споруд на ньому, їх позначення на місцевості, можливі аварійні ситуації і дії при їх виникненні.

32. Траса газопроводу і споруди на ньому на період проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні повинні бути позначені на асфальті за допомогою крейди, а на ґрунті шляхом встановлення покажчиків зони розташування газопроводу (розмічальних вішок – металевих прутків довжиною 500–800 мм та діаметром 3–4 мм, верхній кінець яких пофарбований у яскравий червоний (жовтий) колір або позначений прапорцем). Газові колодязі, конденсатозбірники та інші споруди на газопроводах, що розміщені в зоні робіт ударних механізмів і землерийної техніки, мають захищатися. Вішки встановлюються по осі газопроводу через 10–12 метрів, а також на кожному повороті і споруді, що потрапляють в зону ремонтних, будівельних та земляних робіт, в таких випадках:

при паралельному прокладанні комунікацій на відстані до 5 метрів від газопроводу;

на огороджених будівельних майданчиках;

при перетині комунікацій, що прокладаються, з існуючим газопроводом.

33. У разі якщо в проекті будівництва (ремонту) комунікацій передбачена мінімальна (в межах обумовленого будівельними нормами і правилами) відстань між комунікацією, яка прокладається, та існуючим газопроводом, а також при перетині газопроводу іншими комунікаціями, в умовах дозволу передбачається обов’язкове відкриття (шурфування) газопроводу для встановлення точного місця розташування газопроводу, визначення його технічного стану та суміжного розміщення з комунікаціями.

34. До початку робіт ударних механізмів і землерийної техніки поблизу траси підземного газопроводу визначається його точне місце розташування шляхом відкриття шурфів вручну.

Роботи з установки знаків і відкриття шурфів виконуються силами, матеріалами та за рахунок коштів організатора проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт у присутності представника Оператора ГРМ.

35. Ударні механізми для розпушування ґрунту можуть застосовуватися на відстані не менше 3 метрів від підземного газопроводу, а механізми, здатні значно відхилятися від вертикальної осі, – на відстані не менше 5 метрів. Забивання паль (шпунтів) дозволяється проводити на відстані не ближче ніж 30 м від газопроводу.

За необхідності забивання паль (шпунтів) на відстані менше ніж 30 м від газопроводу (але не ближче ніж на 10 м) стики газопроводу повинні бути відкриті по всій довжині забивання паль (шпунтів) плюс по 20 м від крайніх паль.

36. Розробка ґрунту на відстані менше 2 метрів від осі газопроводу, стін ГРП, ШРП, ВОГ, установок електрохімічного захисту, газових колодязів, анодних заземлень та інших споруд повинна вестися вручну із застосуванням відповідного інструменту, при цьому використання ручного ударного інструменту і відбійних молотків допускається тільки для розкриття дорожнього покриття.

37. При проведенні ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронних зонах (у тому числі при будівництві комунікацій паралельно до діючого газопроводу) відвал ґрунту з траншеї на діючий газопровід забороняється.

38. Якщо встановлено, що технічний стан ділянки газопроводу потребує виконання ремонтних робіт для запобігання витоку газу, Оператор ГРМ має право тимчасово (до закінчення ремонту газопроводу) заборонити проведення будь-яких, у тому числі сільськогосподарських, робіт в межах його охоронної зони.

39. При виявленні на місці проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт підземних комунікацій і споруд, що не значаться в проектній документації, роботи повинні бути призупинені, вжито заходів щодо забезпечення збереження цих комунікацій і споруд, з’ясування суб’єкта господарювання, що здійснює їх експлуатацію, та виклику його представника на місце робіт.

40. У разі пошкодження газопроводу або виявлення витоку газу в процесі проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт весь персонал повинен бути негайно виведений на безпечну відстань, а Оператор ГРМ сповіщений керівником робіт про пошкодження (витік газу).

До прибуття аварійної бригади ГРМ керівник робіт повинен вжити заходів щодо забезпечення охорони аварійної ділянки для попередження доступу в охоронну зону сторонніх осіб і транспортних засобів.

41. Уповноважена особа Оператора ГРМ за пред’явленням службового посвідчення має право перевірити документи, що дають право на проведення земляних робіт в охоронній зоні, і призупинити роботи, які виконуються з порушенням вимог цього Кодексу.

При зупинці проведення робіт уповноваженими особами Оператором ГРМ складається попередження на призупинення робіт.

42. При виявленні несанкціонованих ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні об’єктів газорозподільної системи, а також при виявленні випадків самовільного продовження припинених Оператором ГРМ робіт слід вжити заходів щодо їх припинення та поінформувати відповідні державні органи.

43. Персонал Оператора ГРМ, що здійснює огляд об’єктів ГРМ, та інші особи, що виявили або допустили пошкодження газопроводів чи вихід (витік) газу, зобов’язані негайно сповістити про це аварійну службу Оператора ГРМ.

44. Аварійна бригада Оператора ГРМ після отримання повідомлення зобов’язана у встановлені законодавством строки виїхати до місця аварії та забезпечити локалізацію і ліквідацію аварійної ситуації відповідно до плану локалізації і ліквідації аварій та плану взаємодії служб різних організацій.

45. Оператор ГРМ має право:

1) на безперешкодний доступ, в тому числі на транспортних засобах, до об’єктів ГРМ, що розміщені на території будь-якої форми власності (користування), для виконання робіт з обслуговування та ремонту цих об’єктів, а також для локалізації та ліквідації наслідків аварії;

2) на виконання в межах охоронної зони шурфів для перевірки якості ізоляції газопроводів і стану засобів електрохімічного захисту від корозії і проведення інших земляних робіт, необхідних для забезпечення нормальної експлуатації газопроводів та споруд на них, з попереднім повідомленням про це власника, орендаря земельної ділянки, землевласника, землекористувача;

3) здійснювати періодичну технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів навколо ГРМ до 1,5 метра від осі газопроводу або від краю об’єкта ГРМ з кожного боку для цілей, пов’язаних з безпечною експлуатацією ГРМ, без попереднього погодження та отримання спеціальних дозволів.

5. Порядок визначення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності

1. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) визначається в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід’ємною частиною договору розподілу природного газу (або у передбачених цим Кодексом випадках технічній угоді про умови приймання-передачі газу ГРМ).

Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в обов’язковому порядку має містити схему газопроводів з визначенням на них межі балансової належності, точки вимірювання (місця встановлення вузла обліку) та напрямів потоків природного газу.

За відсутності акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін за об’єктами суміжних суб’єктів ринку природного газу (включаючи споживачів) Оператор ГРМ, до/через ГРМ якого підключені зазначені об’єкти, зобов’язаний в установлені законодавством строки здійснити заходи з укладання з їх власниками акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

Власники (балансоутримувачі, управителі, інші особи), на балансі чи в управлінні яких знаходяться багатоквартирні будинки чи гуртожитки (незалежно від того, є вони споживачами природного газу чи ні), укладають з Оператором ГРМ, до об’єктів газорозподільної системи якого підключені зазначені будинки/гуртожитки, акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх внутрішньобудинкових систем газопостачання.

2. Межа балансової належності визначається за ознаками права власності на газові мережі чи окремі її елементи. Межа експлуатаційної відповідальності встановлюється на межі балансової належності, але за домовленістю сторін може не збігатися з межею балансової належності, про що має бути зазначено в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

3. Власники газових мереж, у тому числі побутові споживачі та власники внутрішньобудинкових систем газопостачання (балансоутримувачі, управителі), які згідно з актом розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відповідають за експлуатацію цих мереж та їх складових, забезпечують належну їх експлуатацію згідно з чинним законодавством, зокрема Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі - ПБСГ), або укладають відповідний договір із суб’єктом господарювання, який має дозвіл на виконання таких робіт, за виключенням газових мереж, які кваліфікуються як ГРМ згідно з розділом ІІ цього Кодексу, порядок врегулювання взаємовідносин щодо яких визначений у цьому розділі та у розділі VI цього Кодексу.

4. Якщо до ГРМ підключені газові мережі, які не належать жодній особі та через які природний газ розподіляється суб’єктам ринку природного газу, такі газові мережі в установленому законодавством порядку мають бути передані в користування Оператору ГРМ, до газорозподільних систем якого підключені зазначені газові мережі.

5. Оператор ГРМ має право безперешкодного та безкоштовного доступу до земельних ділянок та інших об’єктів всіх форм власності, на яких розташована газорозподільна система, для виконання службових обов’язків, передбачених законодавством.

Для належного виконання Оператором ГРМ функцій щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску газу, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій споживач зобов’язаний забезпечити доступ на власні об’єкти представникам Оператора ГРМ за їх службовими посвідченнями для виконання службових обов’язків, зокрема, для:

перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій;

перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу;

виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання.

6. Локалізація та ліквідація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюються аварійно-диспетчерськими службами Оператора ГРМ цілодобово та за його рахунок.

6. Порядок визначення та компенсації фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ

1. З урахуванням специфіки переміщення природного газу газорозподільною системою, що пов’язана з умовною нормативною герметичністю газопроводів, з’єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, інших приладів та обладання (тобто стан, за якого можливий витік газу, що не може бути зафіксований органолептичним методом) та витоками газу під час технічного огляду чи обслуговування, поточного ремонту, заміни арматури, приладів, обладнання, устаткування, Оператор ГРМ укладає договір (договори) на закупівлю природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ для забезпечення фізичного балансування ГРМ та власної господарської діяльності.

2. Очікувані річні об’єми (обсяги) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ розраховуються Оператором ГРМ відповідно до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами та Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року № 264, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 липня 2003 року за № 570/7891 та № 571/7892 відповідно (із змінами) (далі – Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу).

Місячні очікувані об’єми (обсяги) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ визначаються Оператором ГРМ, виходячи з потреб власної господарської діяльності, зокрема для забезпечення місячного фізичного балансування ГРМ.

3. Для забезпечення обігових коштів на закупівлю необхідних об’ємів (обсягів) природного газу для покриття втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу Оператор ГРМ у встановленому законодавством порядку має звернутися до Регулятора стосовно передбачення в тарифі на послуги з розподілу природного газу коштів для закупівлі необхідних об’ємів (обсягів) природного газу для покриття втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу.

Оператор ГРМ у порядку, встановленому Регулятором, зобов’язаний надавати Регулятору звітні дані про фактичні втрати природного газу за підсумками відповідного періоду.

4. Об’єм (обсяг) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу за підсумками місяця та календарного року визначається Оператором ГРМ відповідно доглави 1 розділу ХІI цього Кодексу та розраховується як різниця між об’ємом (обсягом) надходження природного газу, до ГРМ у відповідний період і об’ємом (обсягом) природного газу який розподілений між підключеними до/через ГРМ споживачами та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду.

Оператор ГРМ для забезпечення власної господарської діяльності (в тому числі для фізичного балансування ГРМ, власних виробничо-технічних потреб та для покриття фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ) закуповує природний газ у власника природного газу (в тому числі ГДП, ВБГ, оптового продавця, постачальника) на загальних підставах та ринкових умовах.

IV. Планування та розвиток газорозподільної системи

1. Загальні умови

1. Оператор ГРМ відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (будівництво), включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення, об’єктів газорозподільної системи, що знаходяться в його власності або користуванні, у тому числі на правах господарського відання, користування чи експлуатації.

2. Проектування та будівництво об’єктів ГРМ здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності з урахуванням плану розвитку газорозподільної системи та вимог цього Кодексу.

3. Фінансування заходів з проектування та будівництва об’єктів газорозподільної системи здійснюється на підставі плану розвитку газорозподільної системи Оператора ГРМ, схваленого Регулятором, за рахунок коштів, передбачених у тарифах на послуги розподілу природного газу, плати за потужність, плати за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. У разі будівництва будь-яких будівель, споруд, доріг, мостів, інших об’єктів архітектури, що потребує перенесення об’єктів (складових) газорозподільної системи, роботи та супутні послуги, пов’язані з перенесенням об’єктів (складових) газорозподільної системи, забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок коштів замовників будівництва.

5. Приймання в експлуатацію об’єктів (складових) ГРМ після будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення) здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством, та за участі Оператора ГРМ.

6. Приєднання об’єктів (складових) ГРМ до газотранспортної системи здійснюється в порядку, визначеному Кодексом ГТС.

2. План розвитку газорозподільної системи

1. З метою забезпечення безпеки, надійності, регулярності та якості розподілу (газопостачання) природного газу газорозподільною системою та з урахуванням законодавства з питань охорони довкілля та енергоефективності Оператор ГРМ щороку до 31 липня розробляє та подає на затвердження Регулятору план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, а після затвердження розміщує його на своєму веб-сайті.

2. Розвиток газорозподільної системи провадиться з урахуванням розвитку адміністративної території, на якій знаходиться ця система, поточної та майбутньої потреби в природному газі та довготривалої працездатності газорозподільної системи.

3. Плануючи розвиток газорозподільної системи, Оператор ГРМ здійснює дослідження потреби ринку в новій газорозподільній інфраструктурі.

При підготовці десятирічного плану розвитку газорозподільної системи Оператор ГРМ робить обґрунтовані припущення стосовно росту обсягів споживання природного газу.

4. Десятирічний план розвитку газорозподільної системи повинен визначати:

основні об’єкти газової інфраструктури, будівництво або реконструкція яких є доцільною в наступні десять років;

перелік нових інвестицій, які повинні бути здійснені протягом наступних трьох років, та планові джерела їх інвестування;

строки реалізації всіх інвестиційних проектів.

5. Десятирічний план розвитку газорозподільної системи складається з:

інвестиційної програми на перший планований рік десятирічного плану розвитку із зазначенням заходів за рахунок підтверджених інвестицій;

плану заходів на другий – третій плановані роки десятирічного плану розвитку за рахунок підтверджених та нових інвестицій;

плану заходів на четвертий – десятий плановані роки десятирічного плану розвитку із зазначенням потреби в інвестиціях для його виконання.

6. При розробці плану розвитку газорозподільної системи Оператор ГРМ бере до уваги:

1) безпеку експлуатації газорозподільної системи, а також забезпечення безперервності надання газорозподільних послуг;

2) технічний стан елементів ГРМ;

3) зниження питомих витрат на експлуатацію;

4) збільшення технічної потужності ГРМ;

5) приєднання до газорозподільної мережі;

6) економічну ефективність інвестиційних заходів.

7. Після затвердження плану розвитку газорозподільної системи Регулятором Оператор ГРМ інформує Оператора ГТС щодо запланованих обсягів та заходів розвитку (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт або технічне переоснащення) ГРМ, які пов’язані з розвитком ГТС.

V. Порядок приєднання об’єктів замовників (технічного доступу) до ГРМ

1. Загальні умови приєднання (технічного доступу) до ГРМ

1. Власники об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (земельних ділянок), які фізично не підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) цих об’єктів до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, у порядку, визначеному цим розділом.

Оператор ГРМ зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті інформацію про умови приєднання до ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), та методологію визначення плати за приєднання до газорозподільної системи, затверджену Регулятором.

Оператор ГРМ зобов’язаний здійснювати планування розвитку ГРМ з урахуванням проведення закупівлі обладнання, необхідного для здійснення приєднань, на конкурсних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.

За зверненням власника об’єкта чи земельної ділянки (замовника) про приєднання його об’єкта до ГРМ Оператор ГРМ зобов’язаний забезпечити приєднання об’єкта (земельної ділянки) до ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації), за умови дотримання власником (замовником) вимог цього Кодексу та чинного законодавства.

2. Об’єкти (установки) газодобувних підприємств та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які мають намір приєднатися з метою передачі видобутого/виробленого ними газу до ГРМ, приєднуються з урахуванням того, що видобутий/вироблений ними газ в місці його передачі до ГРМ за своїми фізико-технічними характеристиками має відповідати стандартам на природний газ, визначеним Кодексом ГТС. При цьому місце передачі газу має бути обладнано приладами (зокрема хроматографом, потоковим густиноміром, вимірювачем точки роси), які на безперервній основі забезпечують контроль фізико-хімічних показників газу, з можливістю дистанційного їх контролю, передачі даних та припинення подачі неякісного газу до ГРМ.

3. Оператор ГРМ може відмовити замовнику в приєднанні його об’єкта (земельної ділянки) до об’єктів газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають у власності чи користуванні (у тому числі експлуатації) Оператора ГРМ, лише за наявності однієї з таких підстав:

відсутність або недостатність вільної потужності на об’єктах газорозподільної системи, у тому числі при замовленні тиску газу для потреб об’єкта замовника понад 1,2 МПа;

надання доступу стане перешкодою для виконання Оператором ГРМ спеціальних обов’язків, покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу".

Про відмову в доступі до газорозподільної системи Оператор ГРМ повідомляє (із зазначенням причин відмови) замовника та територіальний орган Регулятора протягом п’яти робочих днів. У разі відмови в доступі за відсутності або недостатності вільної потужності Оператор ГРМ вживає всіх можливих заходів для збільшення потужності газорозподільної системи, якщо це є економічно виправданим або якщо замовник згодився компенсувати витрати Оператора ГРМ на збільшення потужності. Скарги на рішення Оператора ГРМ щодо відмови в доступі до газорозподільної системи розглядаються відповідно до порядку розгляду скарг Регулятором.

Порядок визначення Оператором ГРМ величини вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резервної потужності), а також її опублікування у розрізі ГРП визначенийрозділом VІІ цього Кодексу.

За зверненням замовника Оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’яти робочих днів надати інформацію щодо величин технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) в певній точці/ділянці ГРМ, визначеній замовником. При цьому інформація щодо величин потужності на ГРП надається на безоплатній основі, інформація щодо величин потужності в іншій точці/ділянці ГРМ надається протягом зазначеного строку після сплати замовником послуги Оператора ГРМ з гідравлічного розрахунку в зазначеній точці/ділянці.

4. Приєднання об’єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ здійснюється на підставі договору на приєднання, що укладається за формами, наведеними у додатках 67 до цього Кодексу. При цьому невід’ємною частиною договору на приєднання є технічні умови приєднання (додаток 8), які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання, які будуються Оператором ГРМ, та вихідні дані для проектування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта замовника від точки приєднання до газових приладів і пристроїв замовника. Будівництво та введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечується замовником.

Технічні умови приєднання включають ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

Якщо на дату подання заяви про приєднання до ГРМ на об’єкті чи земельній ділянці замовника відсутній діючий газопровід (відсутня існуюча межа балансової належності), точка приєднання (запроектована межа балансової належності) визначається на межі земельної ділянки замовника або, за його згодою, на території такої земельної ділянки.

Якщо в заяві на приєднання (опитувальному листі Оператора ГРМ) замовник визначає виконавцем будівельних робіт з приєднання іншого (крім Оператора ГРМ) суб’єкта господарювання, то точка приєднання визначається в існуючій газорозподільній системі Оператора ГРМ та збігається з місцем забезпечення потужності, від якого замовник забезпечує будівництво газових мереж внутрішнього газопостачання відповідно до вихідних даних Оператора ГРМ, визначених в технічних умовах приєднання.

5. За необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об’єкта, за умови, що це не призводить до необхідності збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання, новий договір на приєднання з новим чи діючим власником об’єкта не укладається. При цьому у випадку перенесення вузла обліку та/або зміни його типорозміру (номінальної потужності) або зміни місця розташування газових приладів (пристроїв) в установленому законодавством порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації, а у разі її відсутності розробляється нова проектна документація.

Якщо за необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об’єкта, виникає необхідність збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання або її перенесення, з новим чи діючим власником об’єкта має бути укладений новий договір на приєднання відповідно до умов цього Кодексу.

При письмовому зверненні споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) про зменшення приєднаної (дозволеної) потужності його об’єкта, визначеної в технічних умовах приєднання та/або проектній документації, в установленому законодавством порядку вносяться відповідні зміни до технічних умов приєднання та/або проектної документації, які погоджуються з Оператором ГРМ. При цьому в установленому законодавством порядку змінюється типорозмір (номінальна потужність) комерційного вузла обліку в точці вимірювання, а Оператор ГРМ коригує дані технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) на відповідній ГРП згідно з вимогамирозділу VІІ цього Кодексу.

2. Порядок приєднання об’єктів замовників до ГРМ

1. Для приєднання об’єкта будівництва або існуючого об’єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператора ГРМ їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання.

Одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік таких документів:

1) заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об’єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи;

2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;

3) копії документів замовника:

які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);

які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);

про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимогПодаткового кодексу України;

4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об’єктів газорозподільних мереж.

2. Якщо дані в опитувальному листі чи поданих документах потребують уточнення або подані не в повному обсязі, та/або в ситуації, коли найближче місце забезпечення потужності знаходиться на ділянці ГРМ, яка використовується Оператором ГРМ за договором з її власником та потребує узгодження з ним нових приєднань, Оператор ГРМ повинен протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання направити замовнику письмовий запит щодо уточнення цих даних. При цьому встановлений цією главою термін видачі дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання та технічних умов приєднання призупиняється на час уточнення даних. Запит щодо уточнення даних повинен включати вичерпний перелік зауважень.

Для приєднання об’єкта замовника до газових мереж, які не належать Оператору ГРМ та підключені до його ГРМ і які в результаті приєднання об’єкта замовника набудуть статусу газорозподільної системи, Оператор ГРМ зобов’язаний звернутися до власника зазначених газових мереж для отримання письмової згоди на приєднання об’єкта замовника до його газових мереж. Замовник має право самостійно отримати згоду власника газових мереж. При цьому між власником зазначених мереж і Оператором ГРМ має бути підписана угода (про наміри, меморандум тощо) про зобов’язання власника укласти з Оператором ГРМ перед пуском газу на об’єкт замовника один із договорів на користування газових мереж (господарського відання, користування чи експлуатації), передбачених цим Кодексом.

При відмові замовнику в приєднанні його об’єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних) письмово повідомити про це замовника з відповідним обґрунтуванням такого рішення. Копія письмової відмови в приєднанні в цей самий строк має бути передана до територіального органу Регулятора.

За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати.

Вартість послуг з надання замовнику дозволу на приєднання, договору на приєднання та технічних умов приєднання визначається відповідно до методології визначення плати за приєднання, затвердженої Регулятором.

Договір на приєднання та технічні умови приєднання набувають чинності з дати повернення їх Оператору ГРМ підписаними замовником та за умови оплати вартості послуг з надання замовнику дозволу на приєднання, договору на приєднання та технічних умов приєднання, якщо вона передбачена чинним законодавством.

3. Якщо відповідно до даних опитувального листа та поданих із заявою на приєднання документів об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що є стандартним, і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем проектних та будівельних робіт зовнішнього газопостачання, точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки. При цьому плата за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника), що визначається в договорі, має відповідати платі за приєднання, що є стандартним, яка встановлена Регулятором для такого типу приєднання.

Після укладення договору на приєднання Оператор ГРМ забезпечує в установленому цією главою порядку приєднання об’єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог цього Кодексу та графіка оплати замовником за договором. Зокрема, Оператор ГРМ за договором на приєднання забезпечує:

1) оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання;

2) отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідності);

3) виконання інженерно-геодезичних вишукувань;

4) розробку та затвердження проекту зовнішнього газопостачання;

5) отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів про початок будівельних робіт;

6) будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;

7) встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу;

8) відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва;

9) реєстрацію права власності на збудовані газові мережі;

10) підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності;

11) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання з урахуванням вимог цього Кодексу;

12) пуск газу на об’єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) з урахуванням вимог цього Кодексу.

За домовленістю сторін в договорі на приєднання може бути визначений більший або менший строк виконання зазначених заходів, у тому числі з урахуванням строку, необхідного Оператору ГРМ для погодження та оформлення права користування земельною ділянкою під газовими мережами зовнішнього газопостачання відповідно до встановленого законодавством порядку.

4. Якщо відповідно до даних опитувального листа Оператора ГРМ та поданих із заявою на приєднання документів об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що не є стандартним, і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем будівельних робіт зовнішнього газопостачання (незалежно від виконавця розробки проекту зовнішнього газопостачання), точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки. При цьому договір на приєднання має передбачати норму з відстроченням визначення плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника) та строку його виконання, які в подальшому визначаються окремою додатковою угодою після розробки проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини, якими визначається весь обсяг робіт, та проекту внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку та кошторису реалізації цих заходів, якщо точка вимірювання визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання.

Після укладання договору на приєднання виконавець розробки проекту зовнішнього газопостачання на підставі технічних умов приєднання забезпечує:

отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідності);

виконання інженерно-геодезичних вишукувань;

розробку та затвердження в установленому порядку проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини.

Проект зовнішнього газопостачання має передбачати весь комплекс робіт, пов’язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання об’єкта замовника) та підключенням об’єкта замовника до ГРМ, включаючи заходи з відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва.

Якщо розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечував замовник, зазначений проект та його кошторисна частина мають бути погоджені Оператором ГРМ, при цьому один екземпляр проекту після його погодження передається (залишається) Оператору ГРМ. Погодження проекту зовнішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством. У цей самий строк надається (у разі наявності) вичерпний перелік зауважень.

Вартість послуги Оператора ГРМ з погодження проекту зовнішнього газопостачання визначається відповідно до методології визначення плати за приєднання, затвердженої Регулятором.

У разі незгоди з вартістю та/або заходами, передбаченими проектом зовнішнього газопостачання, сторона договору на приєднання може ініціювати експертизу проекту, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок її ініціатора.

Після погодження в установленому законодавством порядку проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів направляє замовнику додаткову угоду до договору на приєднання, в якій визначає строк забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника до ГРМ (будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та вартість цієї послуги (плати за приєднання), розраховану відповідно до методології визначення плати за приєднання, затвердженої Регулятором. При цьому строк забезпечення приєднання визначається з урахуванням строку виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, що мають відповідати строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та правилами, та строків на закупівлю відповідних товарів, робіт і послуг, а також необхідних погоджень, передбачених проектом зовнішнього газопостачання. Вартість розробки проекту зовнішнього газопостачання не включається до плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника), якщо розробку проекту забезпечував замовник.

Якщо на дату підготовки Оператором ГРМ технічних умов приєднання є необхідність створення додаткової потужності в місці забезпечення потужності, необхідно виходити з такого:

технічні умови приєднання видаються замовнику з урахуванням розвитку об’єктів газорозподільної системи для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності замовника. У технічних умовах окремо зазначається величина загальної технічної (пропускної) потужності в місці забезпечення потужності, яка має бути створена;

необхідні витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектом зовнішнього газопостачання фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (у разі їх наявності), що будуть приєднуватися до того самого місця забезпечення потужності, та/або за зверненням замовника за рахунок коштів поворотної фінансової допомоги, яка має повертатися при приєднаннях інших замовників до того самого місця забезпечення потужності, та з урахуванням їх дольової участі;

в технічних умовах приєднання наступних замовників місце забезпечення потужності має збігатися з місцем забезпечення потужності первинного замовника, для якого технічними умовами передбачено створення резерву потужності. При цьому в договорах на приєднання наступних замовників визначається їх дольова участь (сума компенсації витрат) на створення резерву потужності, яка визначається як співвідношення замовленої ними потужності в точках приєднання до загальної технічної потужності в місці забезпечення потужності;

договір поворотної фінансової допомоги укладається в порядку, встановленому законодавством, при цьому кошти, залучені як поворотна фінансова допомога, повертаються на умовах цього договору, але в строк не більше п’яти років з дати надання поворотної фінансової допомоги.

Після визначення договором на приєднання вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника (плати за приєднання) Оператор ГРМ у термін, визначений договором на приєднання, та з урахуванням графіка оплати замовника за цим договором забезпечує в установленому законодавством порядку:

оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання;

отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів про початок будівельних робіт;

будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;

встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу;

відновлення благоустрою, порушеного внаслідок будівництва;

реєстрацію права власності на збудовані газові мережі;

підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності;

підключення газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання з урахуванням вимог цього Кодексу;

пуск газу на об’єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) з урахуванням вимог цього Кодексу.

5. Якщо в опитувальному листі та/або заяві на приєднання замовник визначає виконавцем будівельних робіт з прокладання газових мереж до його земельної ділянки іншого (крім Оператора ГРМ) суб’єкта господарювання (у тому числі якщо тип приєднання підпадає під приєднання, що є стандартним), точка приєднання для об’єкта замовника визначається в існуючій газорозподільній системі Оператора ГРМ та збігається з місцем забезпечення потужності (максимально до нього наближена). У такому разі заходи, які забезпечуються Оператором ГРМ в рамках договору на приєднання, та вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника (плата за приєднання) включають:

закупівлю, встановлення та приймання в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання;

розробку проекту зовнішнього газопостачання (за його необхідності та у разі визначення Оператора ГРМ виконавцем розробки цього проекту);

підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності (за їх наявності);

підключення газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання;

пуск газу на об’єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) з урахуванням вимог цього Кодексу.

При цьому, якщо технічними умовами приєднання не буде передбачено вимог до проектування газових мереж зовнішнього газопостачання (за їх відсутності), вартість закупівлі, встановлення та прийом в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання визначається кошторисною частиною проекту внутрішнього газопостачання, а вартість інших послуг (підключення, пуск газу) визначається відповідно до методології визначення плати за приєднання, затвердженої Регулятором.

Замовник після підписання договору на приєднання забезпечує в установленому законодавством порядку:

оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж, що будуть будуватися замовником від точки приєднання;

отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від точки приєднання (за необхідності);

виконання інженерно-геодезичних вишукувань;

розробку проекту внутрішнього газопостачання з урахуванням вимог цього Кодексу;

отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів про початок будівельних робіт;

виконання підготовчих та будівельних робіт з прокладання газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання;

введення в експлуатацію в установленому законодавством порядку газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання;

відновлення благоустрою, порушеного внаслідок будівництва;

реєстрацію права власності на збудовані газові мережі.

Якщо з урахуванням перспективи розвитку територій та забезпечення оптимальності витрат на створення газової інфраструктури на територіях є необхідність створення додаткової потужності газорозподільної системи в місці забезпечення потужності, то технічні умови приєднання видаються замовнику з урахуванням розвитку об’єктів газорозподільної системи для створення резерву потужності в місці забезпечення потужності замовника. При цьому в технічних умовах окремо зазначаються величина загальної потужності та величина потужності, яку замовив замовник.

6. Якщо об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що є стандартним, але замовник визначає себе виконавцем розробки проекту зовнішнього газопостачання, а Оператора ГРМ виконавцем будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання (газових мереж до земельної ділянки замовника), приєднання об’єкта (земельної ділянки) замовника здійснюється у порядку, визначеному в пункті 4 цієї глави.

Якщо точка забезпечення потужності знаходиться на території або межі земельної ділянки замовника, тоді точка приєднання збігається з місцем забезпечення потужності і приєднання об’єкта (земельної ділянки) замовника здійснюється у порядку, визначеному в пункті 5 цієї глави.

7. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення комерційного вузла обліку природного газу), що має бути зазначена в технічних умовах приєднання та договорі на приєднання, визначається в точці приєднання.

Якщо з технічних причин неможливо чи недоцільно організувати точку вимірювання (місце встановлення вузла обліку) в точці приєднання, точка вимірювання за згодою Оператора ГРМ та замовника визначається в найближчій точці до межі балансової належності. У такому разі проектна та кошторисна частина щодо організації вузла обліку визначається у відповідному проекті зовнішнього або внутрішнього газопостачання.

Організація комерційного вузла обліку в точці вимірювання та порядок введення його в експлуатацію здійснюються відповідно до вимог розділів ІХ та Х цього Кодексу.

Заходи Оператора ГРМ з організації встановлення вузла обліку при приєднанні об’єктів (установок) газодобувних підприємств та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел мають передбачати в платі за приєднання встановлення приладів (зокрема хроматографа, потокового густиноміра, вимірювача точки роси), які на безперервній основі будуть забезпечувати контроль фізико-хімічних показників газу, з можливістю дистанційного їх контролю і передачі даних та оперативного відключення подачі неякісного газу до газорозподільної системи.

8. Замовник на підставі вихідних даних для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання, визначених в технічних умовах приєднання, забезпечує в установленому законодавством порядку та за власний рахунок розроблення проекту внутрішнього газопостачання та будівництво і введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання до власних газових приладів та пристроїв.

Якщо технічними умовами приєднання точка вимірювання (місце встановлення комерційного вузла обліку) буде визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання, проект внутрішнього газопостачання має передбачати заходи з організації вузла обліку та кошторисну частину щодо реалізації цих заходів, а сам проект внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку та кошторису затрат на організацію вузла обліку має бути погоджений з Оператором ГРМ.

За ініціативи замовника може бути проведена незалежна експертиза вихідних даних на відповідність чинним стандартам, нормам та правилам. Проведення експертизи здійснюється незалежними організаціями, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, за рахунок замовника в порядку, встановленому законодавством.

Результати експертизи є обов’язковими для замовника послуги з приєднання та Оператора ГРМ.

Якщо при будівництві газових мереж внутрішнього газопостачання виникне потреба у перенесенні існуючих складових ГРМ, роботи та супутні послуги, пов’язані з їх перенесенням, забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок коштів замовника (ініціатора перенесення).

9. Оператор ГРМ впродовж десяти робочих днів у міській місцевості та п’ятнадцяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці приєднання, а також передачі Оператору ГРМ одного екземпляра проекту внутрішнього газопостачання зобов’язаний забезпечити підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) за умови дотримання замовником оплати вартості послуги з приєднання, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізніший термін. При цьому на момент підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання Оператор ГРМ:

1) забезпечує приймання вузла обліку в експлуатацію відповідно до вимог цього Кодексу;

2) складає та підписує відповідно до вимог цього Кодексу з власником газових мереж внутрішнього газопостачання заяву-приєднання до договору розподілу природного газу з його персоніфікованими даними або технічну угоду про умови приймання-передачі природного газу, передбачену цим Кодексом для суміжних суб’єктів ринку природного газу;

3) складає та підписує з власником газових мереж внутрішнього газопостачання акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, який є невід’ємною частиною договору розподілу природного газу (технічної угоди);

4) здійснює заходи з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу на період до початку розподілу природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв.

Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта ринку природного газу) здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період.

Якщо на момент підключення до ГРМ і прийняття в експлуатацію вузла обліку власник газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечив укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди), а також за наявності у нього підтверджених обсягів природного газу на поточний календарний період пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ одночасно з підключенням до ГРМ та складанням акта приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію.

10. Якщо система внутрішнього газопостачання замовника передбачатиме підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів), то у такому випадку:

1) замовник при поданні заяви на приєднання та заповненні опитувального листа Оператора ГРМ повинен зазначити відповідну інформацію про третіх осіб та надати їх перелік;

2) Оператор ГРМ в технічних умовах приєднання визначає вимоги до точок приєднання третіх осіб (споживачів) та до їх вузлів обліку природного газу, а замовник передбачає ці точки приєднання та вузли обліку в проекті внутрішнього газопостачання;

3) замовник до початку будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів) має погодити з Оператором ГРМ проект внутрішнього газопостачання в зазначеній частині будівництва. При цьому вартість послуги Оператора ГРМ з погодження проекту внутрішнього газопостачання визначається відповідно до методології визначення плати за приєднання, затвердженої Регулятором;

4) Оператор ГРМ на договірних засадах із замовником забезпечує контроль якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів);

5) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання та укладання з її власником договору розподілу природного газу, а також пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюються Оператором ГРМ після врегулювання із замовником (власником газових мереж внутрішнього газопостачання) вимог цього Кодексу щодо технічної експлуатації газорозподільних систем.

11. У разі якщо Оператор ГРМ відповідно до договору на приєднання збудував газові мережі зовнішнього газопостачання, а газові мережі внутрішнього газопостачання не підведені в точку приєднання або не введені в експлуатацію, Оператор ГРМ має здійснити заходи щодо унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу, у тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або опломбування запірних пристроїв, та має право на вибір:

ініціювати заходи з прийняття в установленому законодавством порядку вузла обліку в експлуатацію та пуску газу на вузол обліку, але за умови укладання із замовником договору розподілу природного газу та договору про відповідальне зберігання вузла обліку та пломб на запірних пристроях;

не підключати газові мережі зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності та/або не встановлювати (демонтувати) в точці приєднання вузол обліку до дати введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання (їх підведення до точки приєднання).

12. Якщо протягом одного року з дати видачі технічних умов приєднання замовник відповідно до умов договору на приєднання не надасть Оператору ГРМ на погодження проект зовнішнього газопостачання (якщо замовник був визначений розробником проекту) та/або проект внутрішнього газопостачання (якщо проект мав передбачати приєднання третіх осіб та/або організацію вузла обліку в точці вимірювання), якщо продовження строку щодо їх надання не погоджено з боку Оператора ГРМ, Оператор ГРМ залишає за собою право не враховувати зарезервовану технічну (пропускну) потужність за об’єктом замовника при дефіциті технічної потужності для інших замовників (споживачів). При цьому Оператор ГРМ не враховує зарезервовану для замовника технічну потужність лише за умови письмового попередження замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та за умови, що у цей самий строк замовник не надасть відповідний(і) проект (проекти) на погодження або не буде прийняте рішення щодо погодження терміну його (їх) надання.

13. Плата за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника) здійснюється замовником виключно грошовими коштами на поточний рахунок Оператора ГРМ.

Під час проектування газових мереж зовнішнього газопостачання Оператор ГРМ може використовувати проекти повторного використання (типові проекти).

При забезпеченні послуги з приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи Оператор ГРМ має право залучати третіх осіб на умовах договору підряду.

Фактом виконання послуги з приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи є оформлений між Оператором ГРМ та замовником акт виконання послуги приєднання, оформлення якого ініціюється Оператором ГРМ. Замовник не має права без обґрунтованих причин не підписувати акт виконання послуги приєднання.

14. У разі необхідності обґрунтованого внесення змін до технічних умов приєднання, проекту зовнішнього газопостачання та проекту внутрішнього газопостачання (якщо проект передбачає приєднання третіх осіб) та/або умов договору на приєднання ці зміни мають бути письмово погоджені між замовником та Оператором ГРМ.

15. Новозбудовані (реконструйовані, технічно переоснащені, капітально відремонтовані) газові мережі зовнішнього та внутрішнього газопостачання повинні відповідати вимогам законодавства. Відповідність якості обладнання та матеріалів, які були використані під час будівництва, повинна бути підтверджена документально.

Заходи з будівництва газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання повинні здійснюватися з дотриманням правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів та газорозподільних систем, а також вимог ПБСГ.

Технічна (технологічна) послідовність виконання робіт з будівництва газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання визначається у кожному конкретному випадку їх виконавцями та з урахуванням вимог договору на приєднання і законодавства України.

Технічний нагляд за будівництвом (новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією і технічним переоснащенням) газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання здійснюється у встановленому законодавством порядку.

16. Спірні питання між замовником (власником газової мережі внутрішнього газопостачання) та Оператором ГРМ, пов’язані з приєднанням об’єкта замовника до ГРМ, мають вирішуватися шляхом переговорів та з урахуванням вимог нормативних документів, зокрема цього Кодексу, а також прийнятих рішень та роз’яснень Регулятора, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

VI. Комерційні умови доступу до газорозподільної системи для отримання/передачі природного газу

1. Загальні умови

1. Суб’єкти ринку природного газу (у тому числі споживачі), які в установленому законодавством порядку підключені до газорозподільних систем, мають право на отримання/передачу природного газу зазначеними газорозподільними системами за умови дотримання ними вимог цього Кодексу та укладення договору розподілу природного газу.

2. Доступ споживачів, у тому числі побутових споживачів, до ГРМ для споживання (постачання) природного газу надається за умови та на підставі укладеного між споживачем та Оператором ГРМ (до ГРМ якого підключений об’єкт споживача) договору розподілу природного газу, що укладається за формою Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі – типовий договір розподілу природного газу), в порядку, визначеному цим розділом.

Доступ газодобувних підприємств та виробників біогазу чи іншого виду газу з альтернативних джерел, а також суміжних операторів газорозподільної системи з метою забезпечення передавання видобутого (виробленого) ними газу в ГРМ та відповідно отримання газу з ГРМ надається за умови та на підставі укладеної ними з Оператором ГРМ (до ГРМ якого підключені їх об’єкти) технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ, яка укладається з урахуванням вимог глави 2 цього розділу.

Взаємовідносини між Оператором ГТС та Оператором ГРМ, пов’язані з прийманням-передачею природного газу в точках виходу з ГТС до ГРМ, регулюються укладеним між ними договором на транспортування природного газу, який укладається за формоюТипового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497 (далі – типовий договір транспортування природного газу), технічною угодою (за необхідності) та відповідно до вимог Кодексу ГТС.

3. Цілодобовий доступ суміжних суб’єктів ринку газу до ГРМ для отримання/передавання природного газу ГРМ за наявності укладеного з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу (або у передбачених цим Кодексом випадках технічної угоди про умови приймання-передачі природного газу ГРМ чи договору на транспортування природного газу) забезпечується Оператором ГРМ за умови:

наявності достатньої вільної потужності в певній точці чи ділянці ГРМ;

наявності у суб’єкта ринку природного газу підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період;

відповідності параметрів природного газу, який передається до ГРМ, параметрам, визначеним Кодексом ГТС (норма застосовується для ГДП, ВБГ та Оператора ГТС).

Величина вільної потужності в певній точці чи ділянці ГРМ, а також порядок опублікування вільної потужності в розрізі ГРП визначаються Оператором ГРМ згідно зрозділом VІІ цього Кодексу.

4. Оператор ГРМ зобов’язаний повідомити Регулятора про відмову суб’єкту ринку природного газу (споживачу) в доступі до ГРМ для отримання/передачі належного йому природного газу через ГРМ протягом п’яти робочих днів із зазначенням причин відмови за наявності однієї з таких причин:

надання доступу стане перешкодою для виконання таким оператором спеціальних обов’язків, покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»;

відмова в доступі є виправданою на підставі рішення, прийнятого відповідно до статті 55 Закону України «Про ринок природного газу».

У випадку відмови в доступі на підставі відсутності або недостатності вільної потужності в певній точці чи ділянці ГРМ Оператор ГРМ повинен вжити всіх можливих заходів для збільшення потужності ГРМ в зазначеній точці чи ділянці за умови, що це є економічно виправданим або суб’єкт ринку природного газу (споживач) згодився покрити витрати Оператора ГРМ на збільшення потужності.

2. Порядок укладання технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ

1. Технічна угода про умови приймання-передачі газу ГРМ має містити:

1) персональний ЕІС-код кожної сторони як суб’єкта ринку природного газу;

2) параметри якості природного газу та порядок визначення ФХП природного газу;

3) акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін зі схемою потоків газу на ГРС (ПВВГ);

4) перелік комерційних та дублюючих вузлів обліку (ЗВТ);

5) порядок комерційного обліку природного газу (порядок визначення об’єму/обсягу передачі природного газу в/з ГРМ);

6) порядок перевірки комерційних вузлів обліку газу;

7) порядок взаємодії сторін при виникненні аварійних ситуацій;

8) порядок отримання вихідної інформації від комерційного чи дублюючого вузла обліку.

2. Порядок отримання ГДП, ВБГ, Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду визначенийКодексом ГТС.

Параметри ФХП природного газу, порядок їх визначення та контролю мають відповідати вимогам, визначеним цим Кодексом.

Порядок комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, визначений врозділах ІХ-ХІ цього Кодексу.

3. За технічною угодою про умови приймання-передачі газу ГРМ між сторонами не здійснюються розрахунки за природний газ.

3. Порядок укладання договору розподілу природного газу

1. Договір розподілу природного газу має бути укладений Оператором ГРМ з усіма споживачами, у тому числі побутовими споживачами, об’єкти яких в установленому порядку підключені до/через ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності чи користуванні Оператора ГРМ.

Споживачі, у тому числі побутові споживачі, для здійснення ними санкціонованого відбору природного газу з ГРМ та можливості забезпечення постачання їм природного газу їх постачальниками зобов’язані укласти договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого в установленому законодавством порядку підключений їх об’єкт.

Здійснення відбору (споживання) природного газу споживачем за відсутності укладеного договору розподілу природного газу не допускається.

2. На підставі укладеного договору розподілу природного газу Оператор ГРМ:

1) присвоює споживачу (у тому числі побутовому споживачу) персональний ЕІС-код як суб’єкту ринку природного газу та в установленому законодавством порядку передає його Оператору ГТС для можливості оперативної ідентифікації споживача в номінаціях постачальників та його підтверджених обсягів природного газу, а також при запровадженні процедури зміни постачальника;

2) забезпечує споживача належними йому (його постачальнику) обсягами природного газу через газорозподільну систему;

3) забезпечує формування та передачу даних про об’єми та обсяги фактичного споживання природного газу споживачем до Оператора ГТС (постачальника) відповідно до вимог цього Кодексу, Кодексу ГТС та Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496.

Порядок присвоєння персонального ЕІС-коду споживачу (побутовому споживачу) та за необхідності його точці (точкам) комерційного обліку визначається главою 4 цього розділу.

Порядок комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, по об’єкту споживача визначений в розділах ІХ-ХІ цього Кодексу.

3. Договір розподілу природного газу є публічним та укладається з урахуванням статей 633634641642 Цивільного Кодексу України за формою Типового договору розподілу природного газу.

Оператор ГРМ зобов’язаний на головній сторінці свого веб-сайту, а також в друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності, та власних центрах обслуговування споживачів розмістити редакцію договору розподілу природного газу та роз’яснення щодо укладення та приєднання споживача до договору розподілу природного газу.

4. Договір розподілу природного газу між Оператором ГРМ та споживачем укладається шляхом підписання заяви-приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу, що відповідає Типовому договору розподілу природного газу, розміщеному на офіційному веб-сайті Регулятора та Оператора ГРМ та/або в друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності з розподілу газу, і не потребує двостороннього підписання сторонами письмової форми договору.

На письмову вимогу споживача Оператор ГРМ зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати споживачу підписану уповноваженою особою Оператора ГРМ письмову форму договору розподілу природного газу.

5. Для забезпечення приєднання до договору розподілу природного газу всіх фактично підключених до/через ГРМ споживачів (у тому числі побутових споживачів) Оператор ГРМ в установленому цією главою порядку направляє кожному споживачу супровідним листом за формою додатка 3 до типового договору розподілу природного газу сформовану заяву-приєднання до умов договору розподілу природного газу з персоніфікованими даними споживача та його об’єкта, що складається за формою додатка 1 (для побутових споживачів) або додатка 2 (для споживачів, що не є побутовими) до типового договору розподілу природного газу.

Оператор ГРМ може надати споживачу підписану його уповноваженою особою письмову форму договору розподілу природного газу.

Персоніфіковані дані мають бути достатніми для проведення розрахунків та визначення об’єму споживання природного газу, зокрема мають містити:

1) присвоєний споживачу персональний ЕІС-код як суб’єкту ринку природного газу та за необхідності ЕІС-код його точки (точок) комерційного обліку;

2) величину приєднаної потужності об’єкта споживача;

3) перелік комерційних вузлів обліку (за їх наявності);

4) акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що складається з урахуванням вимог цього Кодексу;

5) групу споживання та планові місячні об’єми споживання побутового споживача у розрізі 12 календарних місяців, що визначаються відповідно до вимог цього Кодексу (норма застосовується щодо побутових споживачів з лічильником газу);

6) норми споживання природного газу у розрізі 12 календарних місяців (норма застосовується щодо побутових споживачів без лічильника газу);

7) розрахунок втрат і витрат природного газу (за необхідності щодо споживачів, які не є побутовими).

У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору розподілу природного газу споживач не має права використовувати природний газ із ГРМ та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

Згідно з вимогами цього пункту здійснюється приєднання до договору розподілу природного газу споживачів-замовників, які отримують технічний доступ до ГРМ.

6. Якщо в результаті реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта та/або зміни форми власності чи власника цього об’єкта є необхідність внесення змін до персоніфікованих даних споживача або укладання договору розподілу природного газу з новим власником, споживач (замовник) повинен самостійно звернутися до Оператора ГРМ з відповідною заявою про внесення змін до персоніфікованих даних або укладання договору розподілу природного газу.

Нові власники об’єктів, підключених в установленому законодавством порядку до ГРМ, разом із заявою про укладання договору розподілу природного газу (формування заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу) подають Оператору ГРМ такі документи:

1) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на його об’єкт (приміщення);

2) копії документів замовника на право укладання договорів, а саме документів, які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб), документів, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців), та копію документа про взяття на облік або реєстрацію у територіальних органах Державної фіскальної служби;

3) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури укладання договору розподілу природного газу (за потреби).

Якщо додані до заяви про внесення змін до персоніфікованих даних споживача або про укладання договору розподілу природного газу з новим власником об’єкта дані потребують уточнення, Оператор ГРМ протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви направляє споживачу (замовнику) письмовий запит щодо уточнення даних.

За відсутності зауважень або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви (або дати усунення зауваження) повідомляє споживача про коригування персоніфікованих даних, а для нового споживача надає (підтверджує) сформовану заяву-приєднання до умов договору розподілу природного газу.

7. Фактом приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір розподілу природного газу, зокрема повернення підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка Оператора ГРМ та/або документально підтверджене споживання природного газу.

8. Оператор ГРМ не має права відмовити споживачу, власні об’єкти якого підключені до/через ГРМ, в укладанні договору розподілу природного газу за умови дотримання споживачем вимог щодо укладення договору розподілу природного газу, передбачених цим Кодексом та чинним законодавством.

У разі прийняття рішення про відмову споживачу (замовнику) в укладанні договору розподілу природного газу Оператор ГРМ інформує про це споживача (замовника) та відповідний територіальний орган Регулятора.

9. У разі передавання об’єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передавання орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з Оператором ГРМ стосовно забезпечення орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та Оператором ГРМ має бути укладений договір розподілу природного газу у порядку, визначеному цим Кодексом.

10. У разі звільнення займаного об’єкта або приміщення (остаточного припинення користування природним газом) споживач зобов’язаний повідомити про це Оператора ГРМ не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення об’єкта або приміщення (остаточного припинення користування природним газом) та остаточно розрахуватись з ним за договором розподілу природного газу до вказаного споживачем дня звільнення об’єкта або приміщення (остаточного припинення користування природним газом) включно.

Оператор ГРМ зобов’язаний припинити розподіл (газопостачання) природного газу споживачу із заявленого ним дня звільнення об’єкта або приміщення (остаточного припинення користування природним газом).

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем Оператора ГРМ про звільнення об’єкта або приміщення (остаточне припинення користування природним газом) споживач зобов’язаний здійснювати оплату послуг за договором розподілу природного газу, як випливає з умов договору.

Договір розподілу природного газу з новим споживачем укладається після припинення договору розподілу природного газу із споживачем, який звільняє об’єкт або приміщення.

4. Порядок присвоєння споживачу персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу

1. З метою уніфікації та однозначної ідентифікації споживачів, у тому числі побутових споживачів, та за необхідності їх точок комерційного обліку, а також для забезпечення спрощення процедури зміни постачальника природного газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного газу використовується система кодування, рекомендована Європейською мережею операторів газотранспортних систем.

2. Визначення персоніфікованого ЕІС-коду для кожного суб’єкта ринку природного газу, у тому числі для споживачів, підключених до газорозподільних систем, здійснюється у порядку, встановленому Кодексом ГТС.

Оператор ГРМ:

здійснює визначення та присвоєння всім споживачам, у тому числі побутовим споживачам, підключеним до ГРМ, персоніфікованих EIC-кодів та за необхідності відповідних ЕІС-кодів їх точкам комерційного обліку;

інформує кожного споживача, який підключений до ГРМ, про присвоєння йому EIC-коду як суб’єкту ринку природного газу та (у разі присвоєння) відповідних EIC-кодів його точкам комерційного обліку;

протягом п’яти робочих днів після присвоєння споживачу, у тому числі побутовому споживачу, персоніфікованого ЕІС-коду передає його Оператору ГТС у порядку, визначеному Кодексом ГТС.

3. Присвоєння ЕІС-коду окремій точці комерційного обліку споживача здійснюється Оператором ГРМ за наявності у нього більше однієї точки комерційного обліку згідно з договором розподілу природного газу за умови:

розміщення точок комерційного обліку споживача на територіях відокремлених підрозділів (філій) Оператора ГРМ, що потребує окремого обліку природного газу;

письмової вимоги споживача щодо можливості постачання природного газу на його окремі об’єкти (точки комерційного обліку) різними постачальниками.

4. Оператор ГРМ відповідає за збереження ЕІС-кодів, присвоєних споживачам та відповідним точкам комерційного обліку.

Споживач самостійно визначає коло осіб (інших суб’єктів ринку природного газу), яким надає інформацію про власний EIC-код та іншу інформацію, яка може бути використана у договірних відносинах на ринку природного газу.

5. Порядок фактичного розподілу (споживання) природного газу

1. Споживання (відбір) природного газу з газорозподільної системи за наявності укладеного договору розподілу природного газу між споживачем та Оператором ГРМ здійснюється за умови:

наявності у споживача (його постачальника) підтверджених обсягів природного газу (лімітів) на відповідний розрахунковий період;

забезпечення споживачем своєчасних розрахунків з Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу.

Порядок набуття підтверджених обсягів природного газу (лімітів) визначається відповідно до вимог Кодексу ГТС.

2. Фактичний розподіл природного газу, належного споживачу (його постачальнику), здійснюється Оператором ГРМ в загальному потоці природного газу від точок його надходження в ГРМ до пунктів призначення споживача.

3. По об’єктах споживачів, що не є побутовими, споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом місяця здійснюється рівномірно, виходячи з добової норми, крім випадків, передбачених цим Кодексом. При цьому місячний обсяг їх споживання не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу.

Споживач зобов’язаний самостійно контролювати власне газоспоживання та для недопущення перевищення добової норми (узгодженого графіка) та/або підтвердженого обсягу природного газу має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні санкції та заходи з боку Оператора ГРМ (його постачальника), передбачені умовами договору, у тому числі примусове обмеження (припинення) подачі газу в установленому законодавством порядку.

Споживач та його постачальник мають право на коригування підтверджених обсягів природного газу в установленому законодавством порядку, у тому числі впродовж поточного розрахункового місяця.

4. Якщо за підсумками місяця фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу за споживачем (побутовими споживачами), буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу, його (їх) постачальник має врегулювати об’єми небалансу (дефіцит) природного газу відповідно до вимог Кодексу ГТС.

У разі якщо після запровадження заходів, передбачених Кодексом ГТС, залишиться неврегульований небаланс (фактичний об’єм/обсяг споживання природного газу по об’єкту споживача буде перевищувати об’єм/обсяг, фактично поставлений його постачальником/постачальниками за даними Оператора ГРМ протягом зазначеного періоду), який буде віднесений на небаланс Оператора ГРМ, тоді споживач має компенсувати Оператору ГРМ його вартість (об’єм/обсяг), що розраховується за формулою

В = (Vф – Vп× Ц × К,

де В вартість (об’єм/обсяг) природного газу, який компенсується Оператору ГРМ;
  Vф об’єм (обсяг) природного газу, фактично спожитий за відповідний розрахунковий період;
  Vп об’єм (обсяг) природного газу, фактично поставлений споживачу його постачальником (постачальниками) за відповідний розрахунковий період за даними Оператора ГТС;
  Ц ціна закупівлі природного газу Оператором ГРМ для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат газу в ГРМ у відповідний період;
  K коефіцієнт компенсації, який визначається на рівні 1,5.

При цьому, якщо неврегульований небаланс станеться внаслідок відсутності у споживача підтвердженого обсягу природного газу на розрахунковий період, або внаслідок відмови в доступі до об’єкта споживача для здійснення Оператором ГРМ припинення розподілу природного газу, або внаслідок невиконання споживачем письмової вимоги Оператора ГРМ самостійно припинити (обмежити) споживання природного газу, коефіцієнт компенсації має становити 2.

6. Порядок розрахунків за договором розподілу природного газу

1. Розрахунки споживача за договором розподілу природного газу здійснюються за тарифом, встановленим Регулятором для відповідного Оператора ГРМ, виходячи з величини приєднаної потужності об’єкта споживача.

2. Приєднана потужність (Wmax) об’єкта споживача визначається за величинами максимальної витрати (об’єму) газу за годину за стандартних умов (розрахованою за значеннями максимального абсолютного робочого тиску газу Pmaxабс) та максимальної витрати qmax за робочих умов комерційного ВОГ, що обліковує розподілений (спожитий) природний газ по об’єкту споживача.

При цьому приєднана потужність (Wmax) комерційного ВОГ, що організований на основі методу змінного перепаду тиску з використанням звужуючого пристрою, визначається за величиною максимальної витрати за стандартних умов, вказаної у протоколі розрахунку параметрів витратоміра за заданими характеристиками звужуючого пристрою і вимірювального трубопроводу.

Приєднана потужність (Wmax) комерційного ВОГ на базі лічильників газу визначається за формулою

Wmax = qmax× Pmaxабс/0,101325,

де Wmax приєднана потужність комерційного ВОГ на базі лічильників газу, м-3/год;
  qmax максимальна витрата за робочих умов лічильника газу, м-3/год;
  Pmaxабс максимальний абсолютний тиск газу (Pmaxабс = Pmax + 0,101325), МПа;
  Pmax максимальний надлишковий тиск газу, МПа.

Pmax та qmax визначаються на підставі метрологічної документації на вузол обліку газу, а у разі її відсутності – у паспорті на лічильник газу. По об’єкту споживача, не обладнаного комерційним ВОГ, qmax визначається:

для газової плити – за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-2.5;

для газової плити та водонагрівача – за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-6;

за наявності газового котла – за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-10.

Потужність по кожному комерційному ВОГ вказується в персоніфікованих даних заяви приєднання до договору розподілу природного газу. При цьому:

якщо на об’єкті споживача встановлено два і більше лічильників газу та/або звужуючих пристроїв, які обліковують природний газ в одному напрямку газопостачання (за необхідності окремого обліку у міжсезонні періоди тощо), приєднана потужність об’єкта споживача визначається за величиною приєднаної потужності комерційного ВОГ з найбільшим типорозміром чи qmax;

якщо на об’єкті споживача встановлено два і більше лічильників газу та/або звужуючих пристроїв, які обліковують природний газ за різними напрямами газопостачання (за різними газовими приладами чи устаткуванням споживача), приєднана потужність об’єкта споживача визначається за сумою величин приєднаної потужності кожного комерційного ВОГ.

3. Розрахунковим періодом за договором розподілу природного газу є календарний місяць.

4. Оплата вартості послуг за договором розподілу природного газу здійснюється споживачем на підставі відповідного рахунка Оператора ГРМ на умовах договору розподілу природного газу.

Оплата здійснюється виключно грошовими коштами.

Дата оплати визначається датою, на яку були зараховані кошти на рахунок Оператора ГРМ.

5. У разі виникнення у споживача заборгованості за договором розподілу природного газу сторони (за згодою Оператора ГРМ) можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Оператор ГРМ має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання зобов’язань за договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів Оператор ГРМ має право у порядку, визначеному цим Кодексом та договором розподілу природного газу, припинити або обмежити розподіл (споживання) природного газу ГРМ на об’єкти споживача до повного погашення заборгованості.

6. Надання Оператором ГРМ послуги споживачу, що не є побутовим, за договором розподілу природного газу підтверджується підписаним між ними актом наданих послуг.

Оператор ГРМ до п’ятого числа місяця, наступного за звітним, надсилає споживачу два примірники оригіналу акта наданих послуг за звітний період, підписані уповноваженим представником Оператором ГРМ.

Споживач протягом двох днів з дня одержання акта наданих послуг зобов’язаний повернути Оператору ГРМ один примірник оригіналу акта, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг. У випадку відмови від підписання акта наданих послуг розбіжності підлягають урегулюванню в порядку, встановленому законодавством.

До вирішення спірних питань сума до сплати за надані послуги з розподілу природного газу ГРМ установлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.

7. Порядок обмеження та припинення розподілу природного газу споживачам

1. Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку має право припинити/обмежити газопостачання на об’єкт споживача (у тому числі побутового споживача) з дотриманням ПБСГ та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, у таких випадках:

1) несвоєчасна та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору розподілу природного газу;

2) відсутність або недостатність підтвердженого обсягу природного газу по об’єкту споживача та/або його постачальнику;

3) подання споживачем або його постачальником (який уклав з Оператором ГРМ договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам) письмової заяви про припинення газопостачання;

4) відмова споживача від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ, з урахуванням Закону України «Про комерційний облік природного газу»;

5) неповернення Оператору ГРМ заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу чи розірвання договору розподілу природного газу;

6) несанкціонований відбір природного газу або втручання в роботу ЗВТ чи ГРМ;

7) несанкціоноване відновлення газоспоживання;

8) визнання в установленому порядку аварійним станом газорозподільної системи та/або ліквідація наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновлювальних робіт;

9) наявність заборгованості за несанкціонований відбір природного газу з ГРМ;

10) перевитрата добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу (норма застосовується по об’єкту споживача, що не є побутовим);

11) необґрунтована відмова від підписання акта наданих послуг та/або акта приймання-передачі природного газу (норма застосовується по об’єкту споживача, що не є побутовим);

12) в інших випадках, передбачених законодавством.

2. Споживач зобов’язаний допустити представників Оператора ГРМ на власні об’єкти та не протидіяти їм при здійсненні заходів з припинення (обмеження) розподілу природного газу. При отриманні від Оператора ГРМ письмової вимоги про самостійне обмеження або припинення споживання (відбору) природного газу споживач зобов’язаний виконати вимогу Оператора ГРМ та самостійно обмежити або припинити споживання (відбір) природного газу.

3. Якщо внаслідок несвоєчасної та/або неповної оплати послуг за договором розподілу природного газу Оператор ГРМ не здійснив припинення (обмеження) розподілу природного газу споживачу-боржнику через відмову в доступі до об’єкта споживача або на письмову вимогу Оператора ГРМ споживач самостійно не обмежив чи не припинив споживання (відбір) природного газу з ГРМ, Оператор ГРМ має право вимагати від споживача компенсації, яка розраховується за формулою

В = Wmax× Ц × T,

де В величина компенсації;
  Wmax величина приєднаної потужності об’єкта споживача за договором розподілу природного газу;
  Ц тариф, встановлений Регулятором для Оператора ГРМ за послуги розподілу природного газу;
  Т період з часу, вказаного в повідомленні про припинення розподілу природного газу, до часу фактичного припинення розподілу природного газу або до моменту відсутності у споживача простроченої заборгованості за послуги розподілу природного газу.

4. Пломбування та розпломбування газового обладнання на об’єктах споживачів, що пов’язані з припиненням/обмеженням або відновленням газопостачання (розподілу природного газу), виконуються Оператором ГРМ відповідно до вимог розділу VI цього Кодексу.

При припиненні (відновленні) газопостачання складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

5. Припинення (обмеження) газопостачання споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування.

При несанкціонованому відновленні газоспоживання, відмові в доступі до об’єкта споживача представникам Оператора ГРМ для припинення газопостачання, у тому числі для локалізації чи ліквідації аварійної ситуації, а також після закінчення (розірвання) договору розподілу природного газу Оператор ГРМ може здійснити припинення газопостачання (розподіл природного газу) шляхом механічного від’єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи.

6. Відновлення газопостачання здійснюється Оператором ГРМ протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування витрат на припинення та відновлення газопостачання.

7. Якщо за ініціативою споживача необхідно припинити газопостачання на об’єкт споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення, споживач не пізніше ніж за сім днів повинен письмово повідомити про це Оператора ГРМ та узгодити з ним дату припинення газопостачання, а Оператор ГРМ в узгоджену із споживачем дату зобов’язаний припинити газопостачання споживачеві.

8. У випадку запланованих капітальних ремонтів ГРМ (крім аварійних) Оператор ГРМ має повідомити споживача про припинення розподілу природного газу ГРМ не пізніше ніж за сім днів до дати припинення розподілу природного газу ГРМ.

9. Постачальник природного газу може укласти з відповідним Оператором ГРМ договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам.